Utdrag ur dokumentet:
 

"Testutrustningar och Testmetoder för flygburen elektronikutrustning i Flygvapnets flygplan 29, 32 och 35"
 

skrivet av Göran Hawée      Hela dokumentet

Testutvecklingen för Flygplan 35

Med utgångsläge från erfarenheterna med test av flygplan 32 och spörsmålen om den framtida avionikutvecklingen för flygplan 35 kom man fram till resultatet att samla all testutrustning i ett testfordon, en Servicebil Sb för mobil test på flottilj och på de planerade krigsbaserna. Man beslutade också att från och med J35B-versionen införa ett centralt Testpunktuttag för anslutning till servicebilen för test av hela avioniksystemet redan på kompaninivå.
Detta var ett epokgörande beslut och inga föregångare fanns.
 

Vid CVA påbörjades konstruktion av den första Sb för J35A och SK35C 1959. Den var av modell Ford Transit och installerad med de Provutrustningar som erfordrades för provning av respektive system. Dessa anslöts till flygplanets olika system med speciella kablage i därför anpassade testuttag och antenner. En Op 1 i flygplanets kabin manövrerade strömställare och reglage samt läste av instrument efter direktiv från en Op 2 i servicebussen eller utanför flygplanet. Op 2 manövrerade testutrustningarna för leverans av stimuli till flygplanets berörda system. Vissa lösa testutrusningar hade dock förlängda kablage varvid Op 1 själv kunde testa dessa system från kabinen.
Ford- Sb blev sedermera för trång och ersattes efter några år med i stort samma installation av en
Mercedesbuss 405 A/C med influenser avseende på inredning och placering av testutrustningar från de kommande Sb för de senare versioner av flygplan 35.
Vidare försågs berörda verkstäder vid AVD VI och CV med manuella testutrustningar apparater för test efter tillsyner och översyner samt för felsökning för verifiering av felaktig utbytesenhet UE eller Subminiatyr SUE med möjlighet till reparation till komponentnivå.
Testutrustningar utgjordes vanligen av identiska eller en variant av tillverkarens produktionstestutrustning.
Exempel på aktuella provutrustningar är för Siktesradar PS-02, Sikte S-6B, Flygradio FR-13 och -14, för Styrautomat SA-051B, för Flyglägesinstrument FLI-19 och - 23, för Datasystem DS-1, för Navigeringsradar PN-507 och -595 och för IK-radar PN-793.
 

Som underlag för provning av system vid service och tillsyn användes också i början för J35A för flygplanets underhåll anpassad Speciell Mekanikerinstruktion SMI 35A och Speciell Tillsynsinstruktion STI 35A.
Dessa användes även för SK35C i viss omfattning där systemen i dessa versioner var samstämmiga.
Alla anbefallda åtgärder signerades, i likhet med som för flygplan 29 och 32 efter avslutat arbete på speciella för respektive service / tillsyn utfärdade listor för att tillgodose flygplanets luftvärdighet och för uppföljning av flygplanets historik vid en eventuell haveriutredning.
SMI och STI ersattes efter hand av
TO Underhållsföreskrift UFS i början av 1970-talet.
 

Utbildningen på elsystemen i flygplan J35A och SK35C anordnades inledningsvis under ansvar av FV Tekniska Skola FTS på F14 i Halmstad av inhemska teknisk personal utbildade på SAAB eller annan flottilj.
Utbildning av ingående apparater i flygplanets telesystem genomfördes av representant för tillverkaren vid flottilj eller vid ansvarig CV på bekostades av KFF/UH. Detta övertogs senare av FRAS vilka besökte flottiljen med egen personal och tekniskt underlag. Även den fortsatta grundläggande utbildningar och specialutbildningar för apparater kom att utföras vid FRAS eller vid flottiljens Fvst av inhemsk verkstadspersonal under ansvar av flottiljens Tekniske Chef CT. Dessa utbildningar flyttades sedermera under mitten av 1960-talet till en del av FV Tekniska skola FTS som inlemmades i FV Centrala skolor FCS i Västerås. Utbildningarna flyttades sedan ännu en gång under början av 1970-talet till FTS på flottiljen F14.
 

Vid CVA påbörjades konstruktion av Sb för J35B/D och J35F i början på 1960-talet och fick beteckningen Sb 405 B/D och 405/F med den slutliga utformningen och inredning avseende placering av testutrustningar och anslutningskablar till flygplanet.
Vidare försågs berörda Fvst och CV med manuella testutrustningar apparater för test efter tillsyner och översyner samt för felsökning för verifiering av felaktig UE eller Subminiatyr SUE med möjlighet till reparation till komponentnivå.
Dessa testutrustningar utgjordes även för flygplan 35 vanligen av identiska eller en variant av tillverkarens produktions-testutrustning. En del av dessa hade dessutom både halv- och helautomatiska flödesstyrda testprogram. De halvautomatisk styrdes av direktiv i UFS och de helautomatiska av ett förprogrammerat elektroniskt verk i testutrustningen.
Exempel på aktuella provutrustningar var för Siktesradar PS-03 och -01/011, för Sikte S-7A och -7B3/31, för Flygradio FR-13, -14,- 21 och -28, för Styrautomat SA-051B och -05B/C, för Flyglägesinstrument FLI-25, -27 och -29, för flygdata FD-10 och -11, för Datasystem DS-2, för Navigeringsradar PN-593 och -594, för IK-radar PN-793 samt för IR-spanare 71N.
 

Som underlag för provning av system vid service och tillsyn användes även för J35B/D i början för flygplanets underhåll anpassad Speciell Mekanikerinstruktion SMI 35B/D och Speciell Tillsynsinstruktion STI 35B/D. Dessa användes även för S35E i viss omfattning där systemen i dessa versioner var samstämmiga.
Alla anbefallda åtgärder signerades, i likhet med som för flygplan 29 och 32 efter avslutat arbete på speciella för respektive service / tillsyn utfärdade listor för att tillgodose flygplanets luftvärdighet och för uppföljning av flygplanets historik vid en eventuell haveriutredning.
SMI och STI ersattes efter hand av TO Underhållsföreskrift UFS i början av 1970-talet.
 

Utbildningen av elsystemen i flygplan J35B/D och F samt S35E anordnades inledningsvis under ansvar av FV Tekniska Skola FTS på F14 i Halmstad på olika flottilljer av inhemska teknisk personal utbildade på på SAAB eller annan flottilj.
 

Tidigt under 1960-talet beslöts att förse Svenska Aeroplan Aktiebolaget SAAB, FV och CVA med Teletestriggar för J35B/D och J35F. Dessa skulle i första hand vara avsedda för utbildning av avioniksystemen för den teletekniska personalen på flottiljerna men kom även att användas vid test av Sb 405 vid CVA i samband med översyn på dessa och dels för speciella undersökningar vid system- och/eller apparatmodifieringar samt exempelvis felsökning av utbytesenheter med återkommande eller intermittenta felbilder. De placerades på flottiljerna F18 (35B/D) och F13 (35F).
Teletestriggarna på SAAB användes vid eventuella utvecklingsuppdrag eller modifieringsprojekt.
 

Senare flyttades FV teletestriggar till FTS på F14 och riggarna på SAAB skrotades efter hand. Senare försågs även F10 med en J35J-rigg vid ombeväpning till J35J. 1985 såldes den teletestrigg som var placerad på CVA till Finlands FV.
Teletestriggarna blev med åren en ovärderlig resurs för utbildning av den tekniska personalen och att utforma och förbättra de tekniska testföreskrifterna samt utreda komplexa sammanhang vid vissa felyttringar och modifierades allt eftersom för att hålla jämna steg med utvecklingen av J35B/D/F/J.
Utbildning av apparaterna i flygplanets telesystem genomfördes av representant från FRAS vilka besökte flottiljen med egen personal och tekniskt underlag. Även den fortsatta grundläggande utbildningar och specialutbildningar för apparater kom att utföras vid FRAS. Dessa utbildningar flyttades sedermera under mitten av 1960-talet till en del av FV Tekniska skola FTS som inlemmades i FV Centrala skolor FCS i Västerås. Utbildningarna flyttades sedan ännu en gång under början av 1970-talet till FTS på flottiljen F14.

Från mitten av 1970-talet ändrades ånyo benämningarna på de två olika arbetsplatserna på flygflottiljerna och på CV till underhållsnivåer. Sålunda blev “Komp – A-nivå, Fvst – B-nivå och CV – C-nivå” viket kom att gälla framledes över flygplan 35- och 37-epoken.

Flygplan 35 var operativ under 39 år i 7 olika versioner med delvis förändrade och utökade avioniksystem.

Testmetodik för Flygplan 35 avioniksystem.

Avionikutrustningen i J35A, som i likhet med J32B omfattade Flygradio FR, Navigeringsradar PN, Spaningsradar PS, Sikte S, IK-radar var även utrustad med avancerat Flyglägesinstrument FLI och Datasystem DS samt en Styrautomat SA. PN och FLI konverterades senare till en mer avancerad versioner.
Avionikutrustningen i SK35C var konverterat ur J35A men saknade DS samt de taktiska systemen PS, S och IK.
 

Testförfarandet på J35A och SK35C utfördes med kraftförsörjd Sb och en del lösa testutrustningar uppkopplade till likaledes kraftförsörjt flygplan av två Op vilka utförde anbefallda åtgärder i testförskrifterna enligt följande förlopp ;
En Op 2 i flygplanets kabin manövrerade strömställare och reglage samt läste av instrument eller akustiska signaler efter direktiv från en Op 1 som uppehöll sig i Sb operativrum eller utanför flygplanet. Op 1 uppgift var dels att manövrerade testutrustningarna i Sb för leverans av stimuli till flygplanets berörda system samt läste av eventuella resultatet på instrument, lampor etc på systemens provpaneler och dels att manövrera och avläsa direktanslutna provutrustningar utanför flygplanet.
Föreskrifterna utgjordes inledningsvis av SMI 35 men som senare blev UFS. Detta förfarande kunde betraktas som halvautomatiskt.
 

Avionikutrustningen i J35B/D omfattade Flygradio FR, Navigeringsradar PN, Spaningsradar PS, Sikte S, IK-radar, Flyglägesinstrument FLI och Datasystem DS samt Styrautomat SA.
Sb för test av J35B/D avionikutrustning, betecknad
405 B/D var installerad för test av dessa versioners i stort sett identiska utformning. Sb för J35F avioniksystem betecknad 405F hade sin testutrustning anpassad för denna version. Gemensamt för bussarna var att de hade alla provutrustningar och kablage placerade i bussens skåp- och bakre utrymme.
 

Gemensamt för Sb provpaneler var också att de i stort var identiska med de som användes vid apparattest i provbänkar på Fvst och CV, sedemera B- och C-nivå. Sb kablage anslöts till flygplanet genom 200–poliga anslutningsdon, två till antalet i en centralanslutningar V18 A och B i ryggåsen i flygplanets framkropp, genom vilka de flesta system sedan kunde testas.
Några system hade separat anslutningspunkter och även egna separata Provlådor vilka förvarades i Sb bakre del. Ett av dessa var Styrautomaten SA som anslöts i testuttag i flygplanets fena men med sina testpaneler inne i Sb operativrum. Radar PS-01/011 och Sikte 7B3/31 samt IR-spanaren 71N hade speciella Provlådor för service och felsökning och en Robotsignaltestar RBST anslöts direkt till berörd robotbalk.
För test av
S35E avionikutrustning kunde både servicebuss 405 B/D och 405 F nyttjas i grunden. Den kompletterades med lös utrustning för Radarvarningssystemet APP-15.
 

Provutrustningarna i Sb drevs med 3x200V – 400 Hz och 230 V – 50 Hz från ett Markaggregat MAGG som senare ersattes av ett Beredskapsaggregat BRAGG. Dessa kunde drivas antingen från elnätet eller med en bensinmotor av typ Wolksvagen WV i MAGG och typ Porsche i BRAGG vilka ingick i respektive aggregat. 

I MAGG- och BRAGG-arna ingick även ett kylluftaggregat för kylning av flygplanets avionik samt i BRAGG-en även för tempererad luft till förarkabinen beroende på vädersituationen med flygföraren i kabinen under läget Högsta beredskap.
Sb 405 F konverterades sedermera till
405J för anpassning till det från J35F nya versionen J35J avioniksystem i vilket FLI, DS och IK hade fått delvis nya apparater dock med samma eller utökade funktioner.
 

Unikt för test av radar PS-03 och PS-01/011 fanns en speciell provpanel med benämningen Grovfelsökare vilken kan sägas utgöra den absolut första ”automattestaren” i FV. Grovfelsökaren hade ett automatiskt program för fellokalisering i hela radarn. Efter vissa statiska förinställningar i flygplanet sände provenheten, genom ett analogt styrt program ut kända signaler och stimuli till olika enheter till radarns olika delar via testkablaget i flygplanets ryggås samt mätte återkopplat resultat via samma kablage och jämförde detta med vad som skulle förväntas inom vissa toleranser. Vid avvikelse stannade programmet och dels visade på ett antal systemdelsmärkta lampor och dels med ett tvåsiffrigt nummer  i ett fönster som vid information från en manual i UFS pekade på att felet kunde finnas i en av två utvalda UE i radarn.
Dessa automatiska testerna utfördes vid fellokalisering i system eller vid kontroll efter felavhjälpande åtgärd(er) enligt speciella direktiv i UFS.

 

Bild på flygplan och Sb 405B/D/E/F

 

Vid introduktionen av flygplan 35 i FV önskade KFF/UH få en uppfattning om avioniksystemens funktioner och prestandadrifter i allmänhet varför så kallad Teleservice TS infördes. Den utgjordes av en fullständig test av flygplanets hela avioniksystem och anbefalldes redan när B-service skulle utföras, vilka utfördes på Komp. Testdirektiven gavs inledningsvis som tidigare nämnts i SMI35 och senare i UFS.
Dessa täta kontroller inföll då efter sju flygdygn och testerna tog cirka en till en och en halv vecka. Efter en tid när det klarades ut vad svagheter som fanns och åtgärdades och att systemen efter det blev mer funktionssäkra flyttades den kompletta TS till C- och D-service.
Efterhand som uppkomna svagheter åtgärdades och även TS efter dessa visade systemens stabilitet vid test i förhållande till flygtiden tillsammans med analyser från felutfall under flygning minskades testerna i omfattning och flyttades till att endast utföras i samband med Tillsyn av någon valör E, F, eller G på hela flygplanet. TS skulle då alltid utföras på hela dess avioniksystemet innan flygplanet kontrollflögs för att styrka dess luftvärdighet. Eftersom tillsynerna var centraliserade till Fvst och Sb var tilldelade Komp gick flygplanen efter det så kallade ”domkraftsskedet” vid Fvst till det Komp som det tillhörde där sedan TS sedan utfördes.
De systemen som skulle testas fanns upptecknade på speciella signaturlistor där referenser till åtgärdspunkter i SMI35 och senare TO UFS där de detaljerade åtgärderna fanns noterade.
Detta utförande, med tillsynsåtgärder på flygplanen vid CTS vid Fvst och sedan TS på Komp var rutiner på flertalet flygflottiljer under hela dess tid med flygplan 35.
 

Dock skulle en mer rationell rutin införas efterhand från slutet av 1960-talet med början på F18 i Tullinge. En Teknisk Chef CT vid dåvarande Avd VI på F18 beslutade att centralisera TS till en enda hangar med minst två till fyra testplatser och där samla alla flygtekniker som kunde undvaras från Komp och telemontörer från Fvst. Även skulle de kraftförsörjande aggregaten inrymmas i ljudisolerade rum och el- och rörledningar till uppställningsplatserna dras till praktiska nedhäng för lätt kunna anslutning till testobjekten. Härvid blev också arbetsmiljön förbättrad genom mindre buller i lokalen.
Där skulle även alla felutfall på flygplanens avioniksystem vid flygning på flottiljen tas om hand och de felavhjälpande åtgärderna utföras. CT, som hade befälet över den tekniska personalen reglerade dessa rutinerna genom att utfärda en så kallad Teknisk Flottiljorder.
 

Detta visade sig vara ett lyckokast som både minskade genomloppstiden vid och ökade kvalitén på TS vid tillsyn på flygplanen och vid felavhjälpande åtgärder efter anmärkning vid flygning. Den enkla förklaringen till detta var att samlandet av flottiljens kompetens fanns på ett ställe och erfarenheter från olika fellokaliseringar och åtgärder dryftades och överfördes tekniker och montörer sinsemellan under samma tak.
 

Denna ordning var dock en fredsmässig rutin som vid en krigssituation skulle upplösas och servicepersonalen och uppbundna Sb skulle återgå till respektive Komp och sedan ut i fält.
Den centraliserade TS hade alltså fördelen att verksamheten blev mer rationell och personalen ökade sin kompetens vilken även följde med dem ut i fält om det skulle bli ett skarpt krigsläge.
En nackdel som fördes fram av ansvariga kompaniledningar var att krigsmaterielen som samlats centralt skulle vara ett tidigt mål för en fiende vid ett eventuell kupp-anfall. Den uppvägdes av att en av Komp Sb alltid fanns kvar på respektive Komp.
 

En bit in på år 1974 fick Chefen för F16 av Chefen för FV CFV order att ombeväpna från J35A till J35F efter ett beslut av Sveriges Regering och Riksdag. Man hade tidigare beslutat att avveckla flottiljer med J35F och det blev lämpligt att byta ut den äldsta J35-versionen mot den senaste och modernaste versionen.
Följden av detta blev att den teletekniska personalen på Komp och Fvst måste genomgå en omfattande omskolning på J35F avioniksystem vilket kom att spänna över cirka ett halvt års effektiv tid för varje tekniker och telemontör. Det skulle ske vid FTS i Halmstad och ske i omgångar. Under utbildningstiden skulle F16 ändå kunna vara 100% operativ med två divisioner J35A i en krigssituation. Planeringen av hela detta projekt visade att hela personalen skulle var utbildad inom två år om kontinuerligt halva F16 personalstyrkan utbildades och den andra halvan kunde hålla två divisioner J35A operativa på flottiljen.
Flottiljens flygande personal skulle även de omskolas men den operationen blev lindrigare eftersom en hel del redan utbildade flygförare överfördes från avvecklade J35F-flottijer.
 

Ovannämnda CT hade en tid innan dessa beslut togs blivit CT över F16 i Uppsalas Avd VI, och tog nu upp resonemanget med att centralisera TS även på F16 till en gemensam plats i likhet med den vid F18. Undertecknad fick uppdraget att bygga upp denna organisation samt fick resurser att bygga ut kraftförsörjningen, i likhet som vid F18 centraliserade TS, vid den befintliga centrala TS-platsen i den hangar som hade uppförts tidigare för Fvst behov, från två serviceplatser till fyra platser.
 

Från januari 1975 startade så utbildningen av F16 personal vid FTS och F16 centraliserade TS bemannades med cirka 80% av den kvarvarande halva personalstyrkan för test och fellokalisering av J35A avioniksystem och i viss mån SK35C avioniksystem. Denna personalstyrka räckte ganska precis till att bemanna de fyra platserna för samtidig test av fyra flygplan. De 20% som var kvar vid respektive Komp utgjorde den tekniska länken mellan flygförarnas utsago vid felutfall till den sammanhållande person, i detta fall undertecknad som sedan skulle bereda och fördela objektet till de olika platserna vid centrala TS.
 

Efter några månader och innan flygplan J35F började tilldelas flottiljen konstaterade undertecknad vid en utvärdering att vår centraliserade TS att vi inte bara klarade flödet av flygplan som skulle åtgärdas utan också fick tid till återhämtning mellan de toppar på felutfall och vissa komplicerade fellokaliseringsåtgärder som kunde uppstå. Utjämnat över tid visade det sig att vi till och med skulle ha klarat av arbetsvolymen med endast tre serviceplatser. Ett resultat av ökad kompetens och erfarenhet hos den tekniska personalen.
 

Under andra halvan av 1975 och hela 1976 och 1977 levererade kontinuerligt J35F-flygplan till F16 som började flygas av i första hand överförda redan utbildade flygförare och senare även av F16 omskolade förare. Samtidigt levererade FTS allt fler utbildade F16-tekniker och montörer på J35F avancerade avioniksystem. Dessa kom väl till pass för service av dessa flygplan. Lite trögt var det i början men det bättrade sig efter hand när erfarenheter lagrades och kompetens ökade hos personalen.

För att ytterligare rationalisera verksamheten lyckades undertecknad upprätta ett lättillgängligt handförråd av UE vid centraliserade TS för de ingående systemen i J35A och sedermera J35F vilket underlättade den annars så tungrodda logistiken med centralförrådet på Avd VI.
Eftersom vi jobbade med felrapportering från felyttringar och åtgärder till FV Driftdatasystem DIDAS, som tyvärr vid denna tid inte hade den tillgänglighet på flottiljerna avseende utdata som var önskvärt, skapade vi ett eget erfarenhetsgrundande bibliotek. I detta hade varje flygplanindivid en egen pärm med de olika systemen inordnade under egna flikar och där felyttringar och felsökningsresultat noterades efter hand som flygplanen genomlöpte vår organisation. Med detta system sparades mycken tid och dubbeljobb som bidrog till snabbare åtgärder och ökad tillgänglighet på våra flygplan.
 

Bild på TS-verksamhetens speciella logga


Denna verksamhet blev mycket omtalad i FV och vi fick studiebesök från andra flottiller varav en del anammade vårt koncept och införde det på sina flottiller.
TS-verksamheten i denna centraliserade form fanns sedan kvar ända till F16 ombeväpnade till JA37 varvid den upphörde och en återgång till upplägget som vid tiden före flygplan 35-epoken.