Utdrag ur dokumentet
 

"Testutrustningar och Testmetoder för flygburen elektronikutrustning i Flygvapnets flygplan 29, 32 och 35"
 

skrivet av Göran Hawée      Hela dokumentet

Testutvecklingen för Fpl 32

I den fortsatta ordningen för test av flygplan såg KFF/UH till, liksom för flygplan 29 att tillverkaren och / eller ansvarig Central Verkstad CV av eller för den mer komplicerade avionikutrustning i Flygplan 32 även tillverkade Testutrustningar nu för både kompani- och för verkstadsbruk. Den var därför också vid behov utformad för fältmässigt nyttjande.
Dessa testutrustningar utgjordes vanligen av identiska eller en variant av
tillverkarens produktions-testutrustning.
Exempel på aktuella provutrustningar i flygplan 32 är för Spaningsradar PS-43 och Siktesradar PS-42, för Sikte S-6A, för Flygradio FR-12 och -14, för Styrautomat SA-04, för Navigeringsradar PN-505 och för IK-radar PN-793.
Samma tillverkare eller ansvarigt CV skapade även på KFF/UH uppdrag
Anvisningar för prestandakontroller vilka inarbetades i respektive utrustnings genom av TOMT fastställda Beskrivningar eller speciella TOMT för respektive system och apparater. I dessa ingick även tillsyns- och översynsåtgärder som skulle utföras på olika system och där ingående apparater vid regelbundet fastställda tidpunkter, vilka kunde baseras på kalendertid eller drifttid.
Som provanvisningar i flygplanet utarbetades efter hand SMI 32 och STI 32 innehållande åtgärdspunkter för kontroll och test av olika system vid olika anbefalld Service eller Tillsyn på flygplanet samt anvisningar hur åtgärderna skulle genomföras.
Alla anbefallda åtgärder signerades efter avslutat arbete på speciella för respektive service / tillsyn utfärdade listor viket var viktigt för att tillgodose flygplanets luftvärdighet inför nästa flygning och för uppföljning av flygplanets historika status vid en eventuell haveriutredning.
Utbildningen av personalen avseende den grundläggande teknikerutbildning flyttades under 1960-talet till FV Tekniska Skolor FTS på F14 i Halmstad. Utbildningen av personalen på kompanierna och verkstäderna blev nu mer omfattande och för kurser på system och apparater anslogs längre tider.
På systemen i flygplanen anordnades utbildningen av central anstalt FRAS vilka besökte flottiljerna med egen personal och tekniskt underlag. Fortfarande anordnades grundläggande utbildningar och specialutbildningar för radarapparater centralt vid FRAS.
Flygplan 32 var operativ under 45 år i 5 olika versioner med delvis förändrade och utökade avioniksystem.

Testmetodik för avioniksystemet i fpl A32

Med A32A Lansen kom en nykonstruerad flygteleinstallation med en funktionalitet som var mer utvecklad och omfattande än i flygplan 29.
A32A avionikutrustning omfattade således förutom Flygradio FR även Navigeringsradar PN och Spaningsradar PS samt Radarhöjdmätare PH. Avioniken kompletterades senare med en reservradio.
Härvid krävdes nästan 20 stycken separata provutrustningar, mer avancerade än tidigare för att på Komp och Fvst kunna verifiera funktionerna hos ingående avioniksystem och ingående enheter. Dessa testutrusningar bestod av mindre eller större provlådor med anslutningskablage för anslutning till berörda utrustningars testuttag eller i serie med utrustningens anslutning till flygplanet kablage-installation.
Proven i flygplanen krävde nu nästan alltid två Op för genomförande av de flesta tester. En Op 2 i flygplanets kabin för hantering av olika strömställare och reglage samt avläsning av olika instrument och en Op1 för handhavare av testutrustningen och eventuella manövrar av objekt utanför kabinen för genomförande av kompletta prov.
Prov på verkstad kunde utföras av en Op.
Denna erfarenhet med att man vid test av flygplan 32 måste hantera många provenheter och ingrepp i flertalet system i olika delar av flygplanet påverkade starkt den senare utvecklingen av flygplan 35:s underhållssystem.
I
J32B avionikutrustning infördes, som nämnts ovan, en Siktesradar PS för luftmål samt tillkom ytterligare utrustning som Siktet, IK-radar, Reservradio och Styrautomat SA, vilket än mer spädde på antalet provutrustningar och kraven på fördjupad utbildning.
Detsamma gällde för
S32C avioniksystem, en version med A32 avionikutrustning som grund vilken kompletterades med Radarvarnare och Störningskapslar.