Till AEF:s artiklar om FTN

 

 

FTN – ett modernt telenät    (Avskrift av beskrivning på FMV:s webbplats).
 

Försvarets telenät (FTN) är ett modernt telenät med täckning i hela Sverige. FTN används för totalförsvarsändamål och ska garantera telekommunikation av hög kvalité i fred, kris och krig. Nätets abonnenter är främst förband och försvarsanläggningar.

För att underlätta samverkan med Försvarsmakten har FTN också civila samhällsviktiga abonnenter, till exempel Luftfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI, Försvarets Radioanstalt och Länsstyrelser.

FTN kan ge stöd till det civila samhället. Satellitkommunikation nyttjas för samband mellan Sverige och internationella operationsområden. Transmissionen i FTN baseras på både radiolänk och fiber och skapar därmed hög tillgänglighet.

FTN:s egenskaper

Stora delar av Försvarsmaktens behov av telekommunikation tillgodoses främst med publika (kommersiella) telenät. De publika näten uppfyller dock inte alla militära krav. FTN är därför uppbyggt som ett komplement till de publika näten. Exempel på särskilda krav på telekommunikation för militära ändamål:

  • Geografisk tillgänglighet. Försvaret måste kunna operera i hela landet vilket ställer krav på utbredningen av FTN. De publika näten finns främst i tätbebyggda områden där den kommersiella efterfrågan är störst medan FTN är landsomfattande.

  • Funktionell tillgänglighet. FTN är logiskt avskilt från de publika näten. Därmed fungerar FTN också när de publika näten utsätts för extrema påfrestningar, som överbelastning.

  • Säkerhet. FTN kan bara användas av Försvarsmakten och abonnenter inom totalförsvaret. Utomstående kan därför inte komma åt nätet vilket försvårar logiska angrepp.

  • Uthållighet. FTN har större förutsättningar än de publika näten att fortsätta fungera om det utsätts för skador. FTN fungerar även om den allmänna elförsörjningen faller bort.

  • Flexibilitet. I FTN finns stora möjligheter att vid skador och störningar dirigera om trafik.

  • Sambandssäkerhet. FTN har hög tålighet mot telestörning, tekniska fel och fysisk skadegörelse.

  • Kontroll och prioritering. Försvarsmakten styr och övervakar FTN och har därmed full kontroll över nätet.