Programvaruarbete (PVA) för autotestutrustningar

Skrivet av Lars-Olov Larsson
Uppdaterat 2019-11-20

 

När datorer och programvara började användas i autotestsystemen kom man med tiden fram till att det behövdes ett regelverk för att styra upp verksamheten. Detta var orsaken till att PVA-systemet kom fram. PVA är en förkortning för ProgramVaru Arbete.

INNEHÅLL

Allmänt

Handhavande

Basic Programmering

Subrutinanrop

PPU verksamheten

   Föra över program från underlag till hålremsa

   Föra över testprogram till skiva

   Uppdatering av masterskivor

   Göra i ordning produktionsskivor och skivor för systemprogram

   Flyttning av enstaka filer mellan system

   Leverera skivor till testare

   Hantera inköpt källkod och programvaror

   Beställning av jobb

Felrapportering

ATE möten

Adapterframtagning

Dokumentation av testprogram

Testtoleranser

PVA för Jas

Allmänt

PVA-systemet var inget som togs fram över en natt utan det utvecklades, förbättrades och modifierades under flera decennier från slutet av 60-talet till slutet av 90-talet.
PVA-systemet bestod i princip av två delar. Dels Generella PVA-instruktioner som på ett överordnat sätt beskrev hur arbetet med programvara skulle bedrivas, dels Speciella Detaljinstruktioner som var anpassade till testaren i fråga. Det fanns en uppsättning för varje testare.
 

En sådan här pärm med speciella
detaljinstruktioner fanns vid varje testare.


I början fanns inte så många krav, utan de krav som fanns var de som vi själva ställt upp. I slutet av 70-talet kom krav på att programmen skulle vara strukturerade.
Den metod som valdes kallades JSP (Jackson Structured Programming)
(Se utdrag ur TIFF 1982 nr 1 ). De personer som arbetade med JSP utbildades för att kunna tillämpa metoden.
Under 80-talet blev kvalitet ett modeord

(Se U-Aktuellt 1985 nr 13 Avsnittet "Programvaran är värd ett kapitel för sig").

 

NATO hade ett kvalitetssystem som kallades AQAP (Allied Quality Asurance Publication) populärt kallat AQAP-normerna. De normer som var mest intressanta för oss var AQAP-1 som behandlade hårdvara och AQAP-13 som behandlade mjukvara.
Under 90-talet ersattes AQAP normerna av ISO standarder. Det fanns möjlighet att bli certifierad av ett oberoende institut vilket också gjordes. Uppfylldes kraven fick man ett certifikat. Certifikatet måste sedan förnyas varje år. Den standard som vi certifierades emot var ISO 9001 och behandlade i huvudsak mjukvara.
Det institut som utförde certifieringarna var DNV (De Norske Veritas)

Handhavande

Vid varje testare fanns en handhavandebeskrivning som bl.a. beskrev hur systemet startades och stängdes av samt olika sätt att logga in och ut. Beskrivningar av hur och hur ofta självtesten skall köras.
Beskrivningar av hur uppdateringar av testprogram och systemprogramvaror skall hanteras beskrivs här. Vidare fanns en instruktion som angav hur kalibrering skulle gå till och hur ofta den skulle utföras. Dessutom fanns en instruktion som specificerade hur testaren skulle kontrolleras t.ex. visuell kontroll.
Då HP 2645 terminalerna ersattes av Sun stationer togs ett speciellt interface fram för att simulera 2645 terminaler Se ATEWIN. (På engelska)
Genom att använda ett program som hette ATELOG kunde erhållna mätvärden tillsammans med utvärderinggränser sparas på en fil.
Dessa värden kunde sedan användas i ett system för mätvärdesanalys. Se ATEMVA  (På engelska). Tanken var att man snabbare skulle kunna lokalisera felet. På sikt var tanken att kunna använda system för Artificiell Intelligens (AI) för att underlätta felsökningen. Vissa försök gjordes också tillsammans med ett israeliskt företag men det hela avbröts bl.a. av att det skulle bli alldeles för dyrbart.

Basic Programmering

I princip var det BASIC som användes för testprogrammering. Det fanns några undantag. T.ex. användes ett av HP (Hewlett Packard) utvecklat språk för digitaltest. Andra undantag var minnestest och komparatortest (Se Testprogramspråk i autotestare).
BASIC var på många sätt ett fantastiskt språk. Det var lätt att lära och man slapp ifrån besvärliga moment som kompilering, länkning och laddning. Det gick att provköra så fort det var inskrivet.
BASIC Manualer levererades av HP. Då det inte fanns något krav på att den som utvecklade testprogrammen skulle kunna engelska översattes manualerna till svenska.
BASIC utvecklades med tiden och det var stor skillnad mellan den BASIC som användes i den första och sista. Kravet att översätta manualerna till svenska försvann så småningom. Istället användes originalmanualerna från HP.
Instruktioner för hur BASIC programmen skulle skrivas togs fram.

Så här skulle ett BASIC Program Ue-enheter struktureras (Se
Anvisning för ATE10 Testprogrammering)
Notera numreringen av de fasta positionerna i dokumentet!
Testprogram för Sue enheter skulle utformas så här (Se ATS 6/11/12 Testprogrammering).

Subrutinanrop

För att förenkla för de som utvecklade testprogram infördes möjligheten att anropa externa subrutiner. Det gjordes genom att BASIC kompletterades med ”call” och ”Mnemonics Table” (Se ATS 6/11/12 Subrutinanrop).

Med detta tillägg kunde den som utvecklade testprogram på ett enkelt sätt kommunicera med testsystemets instrument. Man behövde inte fundera på hur den detaljerade instrumentstyrningen skulle gå till, som i vissa fall kunde vara ganska knepig.
När sedan HP introducerade sin IB Bus (GP-IB) förenklades hanteringen alldeles enormt.

Så här kunde en uppställning av en DVM (Digital Voltmeter) se ut:

 • CALL MDVMU (Par1, Par2, Par3, Par4, Par5)

 • Par 1 = Mätfunktion

 • Par 2 = Mätområde

 • Par 3 = Filter

 • Par 4 = Integrationstid

 • Par 5 = Ingång

Sammanställning av anrop som fanns i system för analog och digitaltest
(Se BASIC Anrop ATS6/11/12).
Med tiden blev instrumenten alltmer komplicerade och det blev mer och mer komplicerat att konstruera Calls och Mnemonics. Ta till exempel moderna mikrovågsinstrument såsom spektrumanalysatorer, fasbrusmätare och nätverksanlysatorer som kunde programmeras för kanske tusentals funktioner. Att styra alla dessa funktioner med call och Mnemonics skulle rent teoretiskt vara möjligt men i praktiken helt ogenomförbart.
Därför infördes en metod som gick under namnet strängprogrammering. Den bestod av 2 st. anrop. Ett för att skicka kommandon till instrumentet och ett för att läsa från instrumentet.

För att skicka kommandon till instrumentet:

 • Call WriteBus(Lu, ”Kommandosträng”)

 • Lu = Logiskt nummer för aktuellt instrument

 • Kommandosträng = Sträng med kommandon som skall skickas till instrumentet

För att läsa från instrumentet

 • Call ReadBus (Lu, Variabel)

 • Lu = Logiskt nummer för aktuellt instrument

 • Variabel = Variabel där det utlästa värdet placeras

Strängprogrammering användes i de fall då det inte gick att utföra en önskad funktion med Call och Mnemonics.

PPU verksamheten

För att stödja framtagningen av programvara inrättades en ny avdelning. Avdelningen kallades PPU-avdelningen och hade 4-5 medarbetare. Deras uppgift var att fungera som stöd vid framtagning av programvara och sköta leveranser till B-Nivå (Flottiljer) och C-Nivå (Centrala verkstäderna). Här följer en beskrivning av några av de arbetsuppgifter som PPU-avdelningen hade.

Föra över program från underlag till hålremsa

Till att börja med skrevs alla systemprogramvaror i assembler (T.ex. drivrutiner för instrument). Underlagen överlämnades sedan till PPU-avdelningen som stansade in det på en hålremsa och man fick något som kallades källkod. Hålremsan assemblerades och i bästa fall fick man en hålremsa med binärkod som kunde läsas in i datorn. I det flesta fall resulterade det i ett antal assembleringsfel som måste åtgärdas. Rättningen gjordes genom att remsan med källkod måste stansas om med felen åtgärdade. Sedan var det dags för en ny assemblering som förhoppningsvis var felfri. Annars fick proceduren upprepas tills en felfri assemblering erhållits. Anledningen till att man gick över remsa var att de tidigaste systemen, de som hade RSAF och TODS som operativsystem inte kunde hantera ASCII kod och systemprogrammen hade ju en källkod i ASCII.
 

En typisk hålremsa


Det fanns också en möjlighet att för hand stansa kortare remsnuttar. Av praktiska skäl var det endast användbart i de första systemen där assembler användes som systemprogramspråk.
 

Handstans för att producera kortare programsnuttar


För att rulla upp hålremsorna som i vissa fall kunde var väldigt långa fanns en praktisk remsspolare som var väldigt användbar.
 

Remsspolare m/större

Remsspolare m/mindre

Föra över testprogram till skiva

Testprogrammen skrevs i BASIC, i alla fall i början. Här kunde programmen skrivas in direkt på en skiva eftersom det inte var ASCII som lagrades utan något som kallades ”Semi compiled form”. I och med att RTE som operativsystem började användas kom man bort från remshanteringen. RTE kunde lagra källkod på skivor.

Uppdatering av masterskivor

Det fanns två typer av masterskivor, dels skivor med testprogram (objektmaster), dels en skiva med systemprogram (systemmaster). Programmen (Testprogram och Systemprogram) utvecklades hela tiden och när det fanns en tillräckligt stor mängd ändringar eller nyproducerat var det dags att uppdatera mastrarna. Det fanns två masterserier. En för testprogram och en för systemprogram. Varje serie bestod av fyra skivor. Uppdateringen gick till på så vis att det som skulle läggas in på mastern kopierades till den äldsta av skivorna, som nu blev den nyaste. På så vis fick man en roterande backup bestående av de senaste fyra utgåvorna. Blanketter för att utföra ändringarna  togs fram. (Se Rutin för ändringar).
 

Bild på en 7906 skiva

Göra i ordning produktionsskivor och skivor för systemprogram

Från PPU-avdelningen fanns möjlighet att beställa skivor för testprogram och systemprogram. För att beställa dessa skivor fanns speciella blanketter framtagna.
Personal på PPU avdelningen gjorde då i ordning den beställda skivan. Arbetet bestod i att kopiera senaste masterskivan till en tom skiva som sedan levererades till aktuell testare.

Flyttning av enstaka filer mellan system

För att flytta mindre filer mellan hp system med 2640 terminaler var minikasetterna till stor hjälp.
 

Minikasett

 

Sådana här minikasetter användes för att flytta mindre filer mellan system. Man kan säga att de motsvarade USB-minnen som kom långt senare. Naturligtvis kunde de inte mäta sig med USB-minnenas lagringskapacitet.

Leverera skivor till testare

Leveransen av objektskivor till testare sköttes vanligtvis av någon objekthandläggare som också verifierade att den nya skivan fungerade. Leverans av nya systemprogram gjordes vanligtvis av ATE ansvarige för systemet i fråga. Nya systemet installerades och verifierades att det fungerade. Ett vanligt sätt att verifiera var att köra självtesten som då skulle gå igenom utan några fel.

Hantera inköpt källkod och programvaror

Det fanns ett krav på att vi själva skulle ha tillgång till all källkod för samtliga programvaror som ingick i systemet. Beslutet grundades på att i händelse av krig kunde Sverige bli blockerat och i sådant fall skulle vi själva kunna underhålla och vidareutveckla systemen. Källkoder från HP levererades på magnetband och skivor.
Källkoder som levererades på magnetband måste hela tiden underhållas. Underhållet bestod av att magnetbanden med jämna mellanrum spolades om.
 

Ungefär så här såg magnetbanden som användes ut


På skivorna fanns programvaror för att underhålla programvarorna och genera nya system.
För att kunna sköta dessa arbetsuppgifter hade man ett antal utrustningar till sitt förfogande. De kallades PPU utrustningar. T.ex PPU 1 för arbeten till ATS1

 

Så här såg ett typiskt PPU-system ut

Beställning av jobb

För att beställa arbete från PPU-avdelningen hade ett antal blanketter tagits fram. Gällde det att få en hålremsa stansad så fanns en blankett för det. Gällde det att uppdatera produktionsmastern fanns blanketter för det (se uppdatering av produktionsmaster) eller om man ville ha en ny produktionsskiva fanns också speciella blanketter. (Se ATS 6/11/12 Beställning av PPU-arbeten).

Felrapportering

För att rapportera fel i systemet fanns ett system för felrapportering. Blanketter fanns där felet kunde beskrivas. Det gick också att lämna förslag på förbättringar.
I ett dokument kallat PVA-nytt beskrevs nyheter i en ny systemleverans.

ATE-möten

ATE-möten hölls regelbundet omkring 2 ggr/år. Här diskuterades testarnas status. Det kunde vara om aktuella felrapporter eller problem med något instrument.

Adapterframtagning

Hur adaptrar skulle konstrueras och dokumenteras var noga uppstyrt. Framtagningen av adaptrar skilde sig från system till system så här såg det ut för ATS10. (Se ATS10 Korskopplingsunderlag).
I varje adapter skulle en unik kod finnas som kunde avläsas av testprogrammet som på så vis kunde verifiera att rätt adapter monterats. Under en tid då framtagningen av testutrustningar var som mest intensiv fanns en särskild avdelning som tillverkade adaptrar.

Dokumentation av testprogram

Att dokumentera testprogrammen var en viktig del av arbetet.
Testare för Ue-enheter som tex. ATS10 hade huvudsakligen testprogram skrivna i BASIC medan testare för Sue-enheter hade program som var en blandning av BASIC och program specialdesignade för digitaltest.
 

Testprogram för Sue-test skulle dokumenteras så här: Se Dokumentation av testprogram.

Testtoleranser

Ett omfattande system för hantering av TestTOLeranser (TTOL) togs fram.
Testtoleranser erhölls från objekttillverkarna. Vid test av objekt som under flygningen fått en felindikering kunde det ofta vara så att objektet vid test i autotestare passerade utan anmärkning. Detta kallades för UA-Glappet (Utan Anmärkning Glappet) och var ett stort problem.
(Se utdrag ur TIFF 1986 nr 1).
Verktyget TTOL var tänkt att användas som ett hjälpmedel för att studera hur olika objekt rent signalmässigt passade ihop.

PVA för Jas

Under 80-talet började man titta på en ersättare till PVA-systemet som skulle användas i 39-Systemet (JAS). Systemet fick namnet GRAAF och ambitionsnivån var hög. Antagligen alldeles för hög. GRAAF fick aldrig något större genomslag och fick aldrig samma betydelse som PVA-Systemet.