Utdrag ur
Mätanvisningar för förbindelser i Försvarets Telenät från 1981

 

Mätanvisningarna är avsedda att användas vid inmätning och underhållsmätning av förbindelser för tal, data och telegrafi i försvarets telenät (FTN).
Förbindelserna i försvarets telenät kan dels vara stelt uppkopplade förbindelser och dels förbindelser i ett automatiskt förmedlat telenät (ATL).
Förbindelserna är anordnade i försvarsägda transmissionsnät och även i stor omfattning i televerkets transmissionsnät. Överföringen i transmissionsnäten sker i FDM-eller TDM-system anordnade på kabel eller radiolänk.
Förbindelserna, vars ändpunkter vanligen kallas A och B, överför information inom frekvensbandet 300 Hz -3400 Hz.

Till transmissionsutrustningen räknas den utrustning som krävs för att ge förbindelsens tal- och manöversignaler en lämplig elektrisk form för aktuell fjärröverföring, såsom förstärkare, multiplexutrustning och linjesignalomformare för manöversignaler.
Till stationsutrustningen räknas den utrustning som krävs för att ge förbindelsens tal- och manöversignaler en lämplig form för anslutning till aktuell abonnent eller växel, t.ex. stationssignalomformare med logik för kodning och utvärdering av manöversignaler.
I vissa fall innehåller samma utrustning både funktioner som enligt föregående räknas till transmissionsutrustningen och funktioner som räknas till stationsutrustningen, t.ex. hopbyggda linje- och stationssignalomformare. I dessa fall förläggs snittet till första fysiskt åtkomliga punkt mot stationssidan, från standardgränssnittet räknat.


För speciella förbindelser för tal (OPUS, Tfn 46, sektorlarm etc.) och förbindelser för data och telegrafi, tillämpas i möjligaste mån angivet standardgränssnitt. Angivet gränssnitt överensstämmer med de gränssnitt som tillämpas i FMV-F ADB-registrering för tråd- och radiolänkförbindelser (FUN).
Eftersom en stor del av förbindelserna är anordnade i televerkets transmissionsnät, sker ett intimt samarbete mellan försvaret och televerket vid uppkoppling och inmätning av förbindelserna. Televerket har för varje förbindelse, som berör dess anläggningar, gjort en förbindelseritning, där de viktigaste uppgifterna för uppkoppling av förbindelserna är angivna. På förbindelseritningarna anges bl.a. ledningslängd, tråddiameter, pupinisering, impedans, gränsfrekvens och dämpning. Vidare anges förstärkning, nivåer och den korrektion som kompenserar för den frekvensberoende ledningsdämpningen.