Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Provutrustning PS-01/011/A
(Servicebil 405 F MT)
GROVFELSÖKARE

 

 

 

 

Grovfelsökarens frontpanel

Större bild

 

 

 

 

 

 

Grovfelsökare Princip

Större bild

 

Allmänt

Grovfelsökaren var en provningsenhet med vars hjälp man kunde bestämma i vilket utrymme i flygplanet ett eventuellt radarfel förelåg. Dessutom erhölls informationer om vissa fel i de apparater som samarbetade med radarn. Enheten angav med sina indikeringar i vilken eller vilka enheter felet förelåg och vilken signal som var felaktig. Man kunde ansluta 52 olika signaler för automatisk eller manuell provning med användning av dess stegväljare. Vid provning av radarn anslöts endast 30 – 32 signaler. Alla signaler som inkopplades av stegväljaren kunde mätas även med yttre instrument. Dessutom kunde ytterligare 9 signaler mätas med yttre instrument.
 

Konstruktion

Enhetens dimensioner var så vald att de överensstämde med SEN – rekommendationer för paneler och apparatstommar i 19”-serien.
På frontpanelen var manöver- och indikeringsorgan, kontaktdon för yttre instrument samt säkringar placerade.
Apparatstommen hade komponenter placerade på både över- och undersida. I ena hörnet fanns stegväljaren med drivanordning monterad i en dammtät kåpa.
Grovfelsökaren anslöts till Servicebilen över ett 32-poligt stifttag som i sin tur var ansluten till bilens kabling.
På enhetens front fanns indikeringslampor för sifferinformation och lampor för felindikering i speciell enhet i de testade systemen samt ett antal strömställare för inkoppling av olika funktioner.
 

Verkningssätt

I princip var felsökaren en enhet som visade om en signals amplitud höll sig inom toleransgränserna eller ej.
Vid prov av signalerna 1-34 kunde två förfaringssätt väljas – manuellt eller automatiskt.
Vid automatiskt val på knappen AUT / MAN och start med knappen TEST kopplades signalerna in i tur och ordning av den multivibratorstyrda stegväljaren. Felaktig signal stoppade multivibratorn och därmed stegväljaren och tände dels de båda siffersignallampor vilka informerade om vilket steg som felet förelåg i samt en fast lampa som indikerade vilket enhet som var berörd. Vid studie i en tabell kunde stegindikeringen informera om en av två felaktiga underenheter. Fortsatt automatisk provning kunde fortsätta med ny tryckning på TEST.
Vid manuellt val med AUT / MAN stegades testlägena in ett i taget med knappen TEST varefter feluthopp indikerades som vid fel vid automatiskt val.
Signalerna leddes i en kabel från sevicebilen till och från flygplanet i en kabel i flygplanets ryggås. I en anpassnings- och jämförarenhet i grovfelsökaren kontrollerades signalerna från flygplanets system med riktvärden i felsökaren vilken gav signal om test i nästa steg om fel ej förelåg. Vid fel utom tolerans gav den feluthopp enligt ovan.
 

Tekniska Data

  • Två indikatorenheter för sifferindikering.

  • Tio dubbla signallampor för enhetsindikering.

  • En dubbel signallampa för termobrytare i radarn.

  • En dubbel signallampa för spänningsindikering i radarn.

  • Sju dubbla signallampor för tryckomkopplares lägen i radarn.

  • Mäthastighet i automatisk läge 20 – 30 mätningar / minut.

 

Skrivet av Göran Hawée. Senast uppdaterad 2019-12-05