Begreppen testteknik, autotest, mätteknik och spårbarhet.

 

För att klarlägga dessa begrepp har vi inom AEF använt oss av följande definitioner:


Med testteknik avses
den metodik som ska avgöra om en apparat, system, delsystem eller subenhet, vid bestämda förutsättningar, har prestanda eller egenskaper inom fastställda gränsvärden.
Vanligen sker detta genom en sekvens av mätningar eller iakttagelser.
Resultaten av varje mätning/iakttagelse skall normalt falla inom angivna gränsvärden för en fortsättning i sekvensen.

Metodiken fastställdes inom flygvapnet på flera sätt, exempel är:

 

1.      I tekniska order TOMT

2.      I speciell Mekanikerinstruktion på kompaninivå

3.      I systeminstruktioner till manuella testsystem

4.      Genom en sekvensgivare i automatiska testenheter

5.      Genom programvara i automatiska testsystem, som också medger automatisk felsökning

6.      Genom i den operativa materielen inbyggda självtestprogram
 

Med mätteknik avses metodiken, att med hjälp av mätinstrument fastställa ett mätvärde med känd mätosäkerhet och spårbarhet till definitionen av mätstorheten

 

Med spårbarhet avses att utförda mätningar ska kunna spåras tillbaka till en nationell/internationell normal genom en obruten kedja av jämförelser mot  lämpliga normaler, som alla har angivna osäkerheter.