Försvarets Telenät  FTN --- Beskrivning

Rev. 2020-02-02

Allmänt

FTN är ett landsomfattande telenät som används för att överföra ljud, text, bild och data. Det är utformat utgående ifrån de speciella krav som försvaret ställer på ett skadetåligt nät för telekommunikationer. Abonnenterna i FTN är främst förband inom mark-, sjö- och luftstridskrafterna samt bemannade och obemannade anläggningar tillhörande dessa stridskrafter.

FTN har även abonnenter inom det civila totalförsvaret och antalet civila abonnenter har ökat med tiden. 
 

Omfattningen av FTN

FTN består av fysisk infrastruktur, transmission, tjänsteproducerande resurser samt tekniska stödsystem.

 

Fysisk infrastruktur

Den fysiska infrastrukturen i FTN består bland annat av teleanläggningar med miljösystem och strömförsörjningsutrustning.
Vidare ingår antennbärare (torn och master).

 

Transmissionsresurser

Transmissionresurserna i FTN baseras på kablar, radiolänkar och kommunikationssatelliter.
Dessa transmissionsresurer är antingen försvarsägda eller förhyrda från civila nätoperatörer.
I transmissionsbegreppet ingår både det fysiska mediet (t.ex. en fiberkabel) och själva transmissionsutrustningen (t.ex. optoterminaler, kabelförstärkare, radiolänkar, multiplex- och korskopplingsutrustning).
I begreppet ingår även signalskyddsutrustning för trafikskydd av transmission och bärartjänster. Transportabel transmission ingår i FTN först när den är upprättad och sammankopplad med det landsomfattande nätet.
 

Tjänsteproducerande resurser

Tjänsteproducerande resurser omfattar all utrustning som behövs för att producera de nättjänster som FTN-abonnenterna använder.

 

Tekniska stödsystem

Stödsystemen i FTN är datoriserade system för:

 • Fjärrövervakning och fjärrstyrning från nätdriftcentraler

 • Administrativ registrering av nätet och dess trafikala användning

 • Tekniska radioberäkningar

 • Produktion av kataloger till nätväxlar.

Till begreppet stödsystem räknas även driftdatanätet (DDN). Det används uteslutande för styrning och övervakning av FTN-utrustning.

 

Transmissionsmässig utformning

En nödvändig förutsättning för att tillhandahålla abonnenttjänster i FTN är att det finns transmissionsnät. Transmissionsnätet utför den grundläggande datatransporten och har transmissionsresurser i form av radiolänk samt olika typer av kabel.

Transmissionskapaciteten ökar kontinuerligt. Optofiberbaserad transmission med hög kapacitet förekommer därför i allt större utsträckning i FTN.

 

Samverkan med publika nät

Samverkan mellan FTN:s stomnät och olika publika nät sker via så kallade samverkanspunkter. I dessa finns transmissionsutrustning för sammankoppling av de olika näten. De flesta samverkanspunkterna är avsedda för samverkan med Telias nät, men även samverkan med andra nätoperatörers nät förekommer.

 

 

Dokument  som beskriver FTN

Historik

Trafiknät

 • Beskrivning ATL  (pdf-dokument från 1979)
  ATL står för Automatisk Förmedling av Teletrafik i Försvarets Telenät.
  ATL är ett landsomfattande helautomatiskt trafiknät ingående i försvarets telenät (FTN) för överföring av telefoni och data. ATL skall såväl i krig som i fred tillgodose viktiga delar av totalförsvarets sambandsbehov och därvid utgöra ett komplement och en förstärkning till det allmänna telefonnätet (ATN). Den kretsförmedlade tjänsten ATL ersätts numera av telefonitrafik i Försvarsmaktens IP-nät, FMIP.

 • Beskrivning MILPAK  (pdf-dokument)
  MILPAK var ett landsomfattande paketförmedlingsnät för datakommunikation. Nätet var gemensamt för det svenska försvaret och ingick i Försvarets Telenät. MILPAK är numera ersatt av Försvarsmaktens IP-nät, FMIP.

Teknik

Driftövervakning

Försvarsgemensamt Fjärrövervakningssystem 

Utbyggnad under 60-90 talen av försvarets marktelesystem var omfattande och resulterade i långa ”funktionskedjor” där höga krav ställdes på den operativa tillgängligheten. En stor geografiskt spridd underhållsorganisation byggdes upp och många anläggningar bemannades vilket ledde till stora behov mätutrustningar och verktyg.

Införande av fjärrövervakning sågs som ett hjälpmedel att genom tidig upptäckt vid fel med felutpekning minska stilleståndstiderna.

 

Teknisk övervakning inom försvaret  Dokumentet åskådliggör milstolpar i den tekniska utvecklingen som skett under en period av c:a 40 år från 1965. Dokumentet fokuserar på driftövervakning (i någon mån även bevakning) och den utveckling som skett främst för försvarets marktelebehov inklusive FTN.  Den snabba tekniska utvecklingen, har gjort att 5 generationer av system kan identifieras. Dessa beskrivs med ett antal milstolpar för varje generation.

 

Terminologi

Telekommunikationstekniska begrepp och förkortningar   (pdf-dokument)

 

Film

En knappt 10 minuter lång film om Försvarets Telenät FTN