Historik radio
Skrivet av Arne Larsson.

Starten

Inom försvaret var det marinen som först började använda radio för kontakt mellan fartyg och land. Prov med gnistradio utfördes 1899 med bra resultat och som resulterade några år senare med att fasta gnistradiostationer byggdes i Karlskrona, Oskar Fredriksborg och Fårösund samt att radio installerades på fartygen Thor, Oden och Njord.


Armén utförde sina första prov med radio under första världskriget (1914-1918) vid Fälttelegrafkårens Radiokompani. Även detta var gnistradio och proven föll väl ut och radio började att införas .


Det första radiosambandet Flyg-Mark utfördes 1916 vid Skillingaryd. AGA hade utvecklat en flygplansburen gnistsändare och tagit fram en kristallmottagare för markbruk. Detta var starten för det som senare (från 1926) blev flygvapnets radiosystem.
Utvecklingen av radio inom flygvapnet accelererade efter denna start när sambandet mellan mark och flygplan samt att kunna skicka meddelanden mark-mark medgav nya tidigare oanade möjligheter.

Flertalet av de stora radiosystemen var inköpta med militära krav enligt MIL-Std (Military Standard) enligt noggrant skrivna specifikationer med mätmetoder enligt MIL-std.

Radiosystem

Radiosystemen var inledningsvis avsedda för samband mellan flygplan och mark för att rapportera iakttagelser från piloten till marken. Tekniken och flygplan förbättrades och dubbelriktat samband kunde införas mellan operatör på marken och pilot i flygplanet som i förlängningen medgav att flygplanet kunde ledas mot mål som observerats på radar mm. Begreppen radio för ”Flygtrafikledning och Stridsledning” infördes.

På långvåg kunde meddelanden skickas från CFV till flottiljer och krigsflygplatser samt även mellan flottiljer och begreppet ”CFV radio” uppstod. Senare ersattes det av ett Luftoperativt radiosystem ”Lopra”.

När Luftbevakningen byggdes ut framstod behov av att varna militära förband och civilbefolkningen för fientligt flyg och ett stort landstäckande system byggdes ut ”Lufor”.

När digitaltekniken kom fram byggdes ett ”Styrdatasystem” upp som i realtid överförde radarinformation via Databehandlingsutrustning (DBU) fortlöpande till flygplan för att kontinuerligt leda dessa mot en flygande fientlig plattform.

För att kunna leda rörliga enheter på marken togs ”Basradiosystem” fram.


Modulationssätten har förändrats från att ha varit telegrafi på gnistradioepokens tid, tal när kortvåg och VHF/UHF införts till att nu vara data för viktiga funktioner.
 

De stora radiosystemen har varit:

  • Radio för Flygtrafikledning

  • Radio för Stridsledning

  • CFV radio

  • Styrdata

  • Luftförsvarsorientering Lufor (RT-01), LV-order och LuLis

  • Radiosystem Fmr-11 och Fmr-15, väderkartor

  • Luftoperativa radiosystemet Lopra

  • Radiosystem RT-02 för störning av fientlig navigering

  • Basradio

  • TARAS/Länk 16

Läs mer i FHT-skriften "Flygvapnets radiosystem 1916 - 1945 Del 1"