Programspråk

 

Programmering handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin, till exempel en mikrodator, dator, robot eller NC-maskin att utföra ett visst arbete. Personen som utför detta hantverk brukar ofta tituleras programmerare.

Programmering är en del av det vidare begreppet programvaruutveckling eller mjukvaruutveckling som även innefattar aktiviteter som sammanställning av krav, mjukvarudesign och testning.

När man programmerar skriver man ett program och man använder ett programspråk. Olika delar av ett program kan vara skrivet i olika programspråk. Maskinen förstår normalt inte programspråket direkt. Detta måste översättas till den maskinkod som maskinen är konstruerad att direkt förstå. Programmering direkt i maskinkod förekommer praktiskt taget inte alls eftersom det är för arbetskrävande.

Olika typer av maskiner har helt olika uppsättningar instruktioner i sin maskinkod.

 

Programmering  -  språk och årtal.

1940 -  MASKINKOD

Maskinkod är det "språk" en processor direkt förstår och klarar att exekvera. Varje processortyp har sin särskilda maskinkod som är ett uttryck för dess instruktionsuppsättning.
Eniac, den första elektriska datorn, programmerades genom att vrida på reglage och dra kablar på kopplingsbrädor. Det kunde ta veckor. Data lästes sedan in från hålkort.


Telefonväxel AKE-129 som fanns i Försvarets Telenät 1970 – 1995 programmerades i ett maskinspråk som kallades ADA. En instruktion kunde se ut så här:   MMR Ry, Rx/PV, A, C  

Vilket betyder: Till de A minst signifikanta tecknen i register Ry transporteras A tecken ur det av register Rx adresserade minnesordet. Teckenadress enligt PV. Skrivs CL nollställs övriga tecken i Ry. Skrivs NC lämnas de oförändrade.

Instruktionen kodades sedan till ett 16-bitarsord i en kompilator. En sådan transportinstruktion tog 6 – 6,8ms att utföra beroende på innehållet.

 

1948 ASSEMBLER

Den första graden av abstraktion för rena ettor och nollor är assembler, eller assembly. Istället för kod som ettor och nollor kan programmeraren skriva ”goto L41” som betyder att programmet ska hoppa till rad 41.

Assemblerspråket börjades utvecklas 1947. Program som skrivs i assembler måste vara anpassade för en specifik processor. Det gör programmen mycket snabba, men nackdelen är att de inte är flyttbara till datorer med andra processorer.

Assemblerprogram är också svåröverskådliga, eftersom de är skrivna på en låg abstraktionsnivå: de beskriver i detalj, steg för steg, vad processorn ska göra, inte vad programmet uträttar ur användarens perspektiv.

 

1954 FORTRAN

Högnivåspråk är ett språk där varje kodrad inte direkt motsvarar en instruktion i processorn utan måste översättas till maskinkod av en kompilator. Ett av de första högnivåspråken var Fortran, (Formula Translation) som utvecklades av John W Backus på IBM.

Språket används fortfarande, bland annat för att testa hastigheten på superdatorer. IBM 704 är exempel på en dator som programmerades med Fortran.

 

1959 COBOL

COmmon Business-Oriented Language – ett av de äldsta programspråken och fortfarande i bruk. Utvecklat för att användas för affärer och administration. Grace Hopper hade tidigare under 50-talet lagt grunden för ett plattformsoberoende programmeringsspråk med en syntax som påminde mer om engelska än om matematiska formler, vilket ledde till utveckling av Cobol.

 

1972 C

Ett av värdens mest använda programmeringsspråk ännu 47 år efter lanseringen är C. Det är utvecklat av Dennis Ritchie som också låg bakom operativsystemet Unix med kollegan Ken Thompson.

Mycket av grunden i moderna operativsystem är fortfarande skriven i C av optimeringsskäl.

 

1985 C++

Språket utvecklades av Bjarne Stroustrup och var ett tidigt exempel på objektorienterad programmering, ett sätt att organisera ett program utifrån klasser och objekt. (C++ betyder C+1.)

 

1987 PERL

Practical Extraction and Reporting Language – ett programspråk som är populärt bland webbutvecklare. Det är ett högnivåspråk som är effektivt när man ska söka efter information, bearbeta text eller skriva skript.

Perl är ett så kallat tolkat språk, där koden inte kompileras till maskinkod utan körs av ett tolkprogram

 

1990 PYTHON

Nästan lika gammalt som Perl och även det är ett tolkat språk. Ett programspråk för objektorienterad programmering. Python är ett av de mest omtyckta programmeringsspråken i världen.

Python används på många skolor för att lära ut programmering och av forskare och företag.

 

1995 JAVA

Java är ett av de mest använda programmeringsspråken, och är en intressant mix av andra språk. Det är objektorienterat precis som C++ men har en unik modell där den kompilerande koden kan köras på olika processorer via en virtuell maskin kallad Java Runtime Environment.

Det är också en plattform för programutveckling.

Java utvecklades för att man skulle kunna skriva utrymmessnåla program som kunde hämtas och exekveras av webbläsare, och som fungerade oberoende av datortyp och operativsystem.

 

C SHARP

Skrivs oftast C# – ett programspråk som har utvecklats av Microsoft. Det är avsett för Dotnet.

C sharp är det engelska namnet på tonen ciss. Namnet anspelar på programspråket C, som C# är baserat på.

 

SWIFT

Ett programspråk från Apple, avsett för programutveckling för macOS och iOS

 

Special

För autotestsystem inom Flygvapnet användes olika specialprogramspråk såsom TESTAID, FASTRACE, VETO, ATLAS med flera. Mer om dessa kan du läsa här:

 

Sammanställt av:

Göran Gustavsson AEF

Roland Persson AEF