Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Aktuell Tidsperiod


 /--------------------------------------------- - - - -

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Sjuk- och Hälsovård

 

Klicka för större bild!

 

Första vaktbyggnaden innehöll även sjukan

 

Doktor Bergqvist vid en undersökning

 

 

Doktor Nyström med personal

 

 

Doktor Nyström med personal

1978

 

 

Personal på sjukan 1980

 

 

Åke Entoft slår ett slag för nya sjukan och vaktlokal

 

 

Nuvarande vakt och hälsocentral

 

Företagshälsovård har funnits vid FFV-U sedan starten av verksamheten här 1944. Arbetet på den tiden dominerades av behandling av de anställdas sjukdomar och mindre av förebyggande åtgärder i arbetsmiljön. Bidragande orsak till detta var att man var tvungen att söka "sjukan" om man ville ha fri sjukvård.


Personalen bestod sedan starten av 1 läkare som hade mottagning 2 timmar 3 dagar i veckan med cirka 25-30 patienter vid varje mottagningstillfälle. Vidare fanns en sjuksköterska och en undersköterska som förutom att assistera vid mottagningen hade egen mottagning och behandling av patienten, tog laboratorieprover och gav behandlingar med kortvåg och ultraljud. I sjukvården ingick också att man på eftermiddagarna gjorde hembesök hos de sjuka anställda. Man gjorde sällan några organiserade arbetsplatsbesök.


Mottagningen var belägen i vakthuset med filial i berget som var öppen 1 timme/dag. Denna filial upphörde 1964.


1962 utökades personalen med ytterligare en sjuksköterska.


I den förebyggande hälsovården fanns s.k. mastundersökningar med från begynnelsen. 1962 påbörjades allmänna hälsokontroller av alla 60-åringar som sedan 1964 utökades att gälla även 50-åringar och från 1971 att omfatta 40 - 60-åringar med 5-års intervall.
Från detta år inriktades kontrollerna på att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar med kontroll av Ekg, blodfetter och blodtryck. Dessa hälsokontroller utökades sedan till att omfatta även 30- och 35-åringar. I den yngsta gruppen görs sedan 1982 en intervju om kost, levnads- och motionsvanor samtidigt som man gör ett konditionstest. Avsikten med denna inriktning på kontrollen är att man i tid skall hinna ändra på sina dåliga vanor innan de blir allt för inrotade.


De riktade hälsokontrollerna omfattade alltså först mastundersökningar men 1967 påbörjade man hörselkontroller av personal som arbetade i bullrig miljö och 1971 infördes prover på tri och kvicksilver på den personal som kom i kontakt med dessa kemikalier.

 

Dessa riktade kontroller har successivt byggts ut och omfattar i dag omkring 10 olika undersökningar med olika tidsintervall.


Skyddskommitten vid företaget har varit det organ som svarat för inriktning av sjuk- och hälsovården och l denna har tidigare en sjuksköterska varit adjungerad ledamot men hon har sedan 1972 ersatts med företagsläkaren.


Sedan 1944 har det funnits en skyddsingenjör som svarat för kontrollen av den tekniska arbetsmiljön och dessutom varit sekreterare i skyddskommitten.


Personalen vid Hälsocentralen har successivt utökats och sedan 1976 finns en personalkonsulent och sedan 1978 en företagsgymnast och ytterligare en undersköterska.


Sommaren 1977 flyttade man in l nya utökade lokaler bredvid den gamla vaktbyggnaden.
Verksamheten har successivt blivit mera inriktad på s.k. arbetsrelaterade sjukdomar och förebyggande hälsovård som t.ex. allmänna och riktade hälsokontroller. Man eftersträvar en fördelning av verksamheten på 50 % sjukvård och 50 % förebyggande hälsovård.


Redan från begynnelsen har även smärre grupper anställda vid andra statliga myndigheter t.ex. FMV varit anslutna till centralen och 1981 tillkom anställda vid Televerket, Posten, Polisen, Arbetsförmedlingen och Vägverket. Det är planerat att hela verksamheten 1986 skall överföras i Statshälsans regi. Hur verksamheten då kommer att gestalta sig är svårt att säga men förmodligen kommer det ej att ske några dramatiska förändringar i verksamheten utan det mesta kommer förmodligen att fortsätta som det gör idag.

 

Kontrakt tecknas från 1 juli 1944 med Marinläkaren av 1 graden i res Dr G. Bergquist avseende läkarvården för vid CVA enligt kollektivavtal anställd personal.

 

I avtalet ingår "Arvodestaxa för läkarvård meddelad vid CVA mottagningslokal"

 

Ovanstående text skrevs  av Åke Sernler och Carl Nyström c:a 1980

 

Bilagor:

Bearbetat av Roland Persson AEF 2014-09-25