Markradiohistorik

Evert Bengtsson

 

Förord

Nedanstående text och bilder ingår i ett bildkollage som framtogs i början av 1980-talet. Några bilder har bytts ut av AEF mot bilder av bättre kvalitet.

 

Markradio

Verksamheten startade troligen 1946 med reparationsarbeten för radio- och teleutrustningar. Denna verksamhet bedrevs i bergverkstaden.

Verksamheten flyttades efter c:a 1 år till fälthangaren och utgjordes till en stor del av översyner och reparation av transportabla radiostationer. Dessa var inmonterade i mindre bussar och hade beteckningen TMR-8 och TMR-9.

 

På hösten 1949 flyttades en del av verksamheten till ett mindre utrymme i monteringshallen byggnad 6. Hela styrkan var 7 man.

 

1951 på hösten behövdes utrymmet i byggnad 6 för annat ändamål så verksamheten bedrevs i ett utrymme i snickarbaracken. Det var här i snickarbaracken som vår nuvarande verksamhet började med Montage- och underhållsverksamhet avd. 280, samtidigt startades en teknisk avdelning avd. 270 TK.

 

Montageverksamheten var igång redan 1950 och ett av de första montagearbetena som utfördes var installation av radioutrustning FMR-5 (SCR 522) på F11 Nyköping. Underhållsarbeten utgjordes av översynsarbeten på flottiljerna av i huvudsak radiostation FMR-1 samt hundlarmet.  Tekniska avdelningens arbetsuppgifter var framtagning av Tillsyns- och översynsföreskrifter samt montageunderlag.

 

År 1954 flyttades verksamheten tillbaka till byggnad 6 där nitningsarbetena som bedrevs där hade upphört. De följande åren skedde en mycket kraftig ökning av personalstyrkan på såväl verkstaden för hemmaverksamhet och på delen som utförde montagearbeten på fältet.

Den tekniska verksamheten utökades kraftigt med mera personal och nya arbetsuppgifter som driftsättningar av nya anläggningar inom flygledning och stridsledning, leveranskontroll av ny materiel såväl inom landet som i utlandet.

 

I början av 70-talet tillkom nya telehallen byggnad 7 där det bland annat monterades transportabla markradioutrustningar i plasthyddor, TMR-20.

 

1979 flyttades verksamheten till nyuppförda verkstads- och kontorslokaler (By 33). Verkstadsdelen flyttade i januari och kontorsdelen i april.

Från och med 1 januari 1983 bröts markteleavdelningen ur FFV Underhåll och tillhör numera FFV-Elektronik AB med huvudkontor i Växjö.

 

Skrivet i början av 1980-talet av Evert Bengtsson.

 

Arne Larson har skrivit en biografi om Evert Bengtsson

 

Fmr-1


 

 

Sändarstation för lång-och kortvåg 1940-talet.

Långvåg 280-560 kc.

Vågtyp A1, A2, A3. Snabbnyckling ej möjlig.

Effekt från nätet 6,5 kW. Uteffekt ca 800 W.  

Kortvåg 2500-5500 kc.

Vågtyp A1, A2, A3. Utförd för snabbnyckling.

 

Effekt från nätet 6,5 kW. Uteffekt ca 800 W.

Flygvapnets fasta markradiostation typ 1c (Fmr 1c) är avsedd för den signaltrafik, som tjänsten vid flygflottiljerna kräver. Den används för att överföra signalmeddelanden mellan flottiljerna inbördes samt mellan flygledningen och flygplan. Vidare betjänar den flygsäkerhetstjänsten genom att vid dåligt väder ge flygplan i luften väderleksrapporter, barometerstånd vid marken, pejlsignaler eller positionsuppgifter och att hjälpa flygplan utföra landningar vid dålig sikt m m.

 

 

Sändarrummet med LV-och KV-sändaren.


 

Radio- och pejlstationen


 

 

Pejlanläggningens antennsystem


 

 

Pejlmottagaren, goniometern och telegraferingsnyckeln


 

 

Fmr-4     1950-talet


 

Fast markradiostation typ 4 (Fmr-4) har till uppgift att säkerställa radioförbindelsen mellan flottiljerna och flygplanet samt signaltrafiken mellan de olika flottiljerna. Fmr-4 består av två huvudenheter. Den ena utgörs av sändarna i sändarstationen och den andra av manöver- och mottagarutrustningen i kanslihusets radio-och pejlcentral (RPC).

 


Fmr-4 Sändare

 

 

I sändarutrustningen ingår en kombinerad kort- och långvågssändare, som automatiskt kan ställas om mellan åtta på förhand inställda, s k spärrade, frekvenser inom området 2,3 - 9 Mp/s och åtta spärrade frekvenser inom området 250 - 600 kp/s. Vidare ingår en kortvågssändare, som automatiskt kan ställas om mellan åtta spärrade frekvenser inom området 2,3 - 9 Mp/s. Sändarstationen har två reservmanöverrum. Varje rum har en manöverapparat, en bordsmikrofon, en telegraferingsnyckel och ett betjäningsbord. I det ena rummet finns dessutom en mottagare av typ MKL-940 B för avlyssning av egen sändning. Reservmanöverrummen har uttag för anslutning av kompletta mottagarstativ.

 


Radio och pejlcentralen

 

 

RT-01     1950-talet


  Sändare RT-01

 

Sändare för luftförsvarsorientering (Lufor).

Fabrikat GEC.

Uteffekt 150 W med effektuttag 1000 W.

Frekvensområde långvåg 250-450 kc.

 

Fmr-5     1950-talet  


 

 

Ursprungsbeteckning SCR 522.

Upphandlad som surplus från Amerika.

Troligen världens flest tillverkade radiostation från 2:a världskriget.

Uteffekt 5 W.

Frekvensområde VHF, 4 kanaler i varje enhet S/M.

Bilden visar FMR-5 M varianten i transportabel radio för PJ-21 radar. Varje stativ innehåller likriktarenhet samt 3 st sändar- mottagarenheter tillsammans 24 kanaler.

Till höger på bilden RK-01 mottagare med reläenheter.

 

 

RK-01 med effektsteg 201    1950-talet

 

Standard Radio.

Uteffekt 50 W.

Med effektsteg 500 W.

Till höger sändarstativ med 4 st sändarenheter med tillhörande likriktare. Varje enhet innehåller 1 kanal på VHF-området, AM-modulering 100-156 MC.

Till vänster effektstativ för 2 kanaler.

 

Riktantenn för RK-01

 

 

 

Fmr-7     1954


Radiostation Fmr-7

 

Philips Svenska AB.

Frekvensområde 100,1-156 MC.

Antal kanaler 560.

Uteffekt 40 W

 

Manöverenhet.

 

RK-02 med effektsteg 202     1960-talet  


 

Standard Radio.

Delvis transistorbestyckad utrustning.

Uteffekt 50 Wmed effektsteg 500 WAM, 2 kW FM.

Effektsteget servostyrt från drivsändaren.

AM/FM modulering.

Frekvens 100-156 MC.

 

Fmr-10 Slutet på 50-talet

 

Uteffekt 10 kW.

Stegvis reglerbar.

Frekvens 100-156 MC.

Modulering AM/FM.

Tillverkare Rhode &Schwarz

 

Sändare RK-03, RK-11 för FYL-radio       1970-talet


Sändarstativ med Anslutningsenhet S, Sändare RK-11, Sändare RK-03 och Effektenhet RK-03.

 

Uteffekt 10 W med effektsteg 40 W.

Frekvens VHF 103-156 MC, AM-modulering.

Frekvens UHF 225-400 MC, AM-modulering.

 

 

Anslutningsenhet S.

RK-11 ITT USA

RK-11 mottagare överst samt RK-11 sändare

 

 

RK-03 ECI USA

Överst RK-03 mottagare, RK-03 sändare, RK-03 effektsteg

 

 

Fmr-18 1970-talet

 

Svenska Philips AB (USA-konstruktion)

Uteffekt 60 W.

Antal kanaler 3500.

Frekvens UHF 225-400 MC.

Modulering AM/FM

 

Fmr-13 1960-talet

 

UHF radiostation.

Uteffekt 15 W.

Frekvens 225-400 MC.

Modulering AM.

Tillverkare Rhode &Schwarz.

 

Bandspelare 117 MT 1960-talet

 

Bandspelare fabrikat Movic för dokumentation av radio och telefontrafik.

4 kanaler för samtidig inspelning, max speltid utan bandbyte 12 timmar vid 15/16" bandhastighet.

Skåp, avspelningsförstärkare och växel tillverkat av Luxor, Motala.

Bandspelaren placerad överst av fabrikat Luxor är avsedd för att ansluta till växeln i KC för att spela in meddelanden till vakthavande om han för tillfället ej är på plats.

 

Bandspelare 64 1980-talet

 

Dokumentationsbandspelare fabrikat Assmann för max 36 kanaler.

Speltid 2 x 24 timmar.