Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Aktuell Tidsperiod


  /-------------------------------------- - - - -

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

Klicka på bilderna för
större format!

 

HISTORIK ÖVER INSTRUMENTSEKTIONEN

 

 

Första serviceverkstaden för instrument 1945

Första serviceverkstaden för instrument 1945

 

Elinstrument och Urmakeri 1952

Elinstrument och Urmakeri 1952

 

Instrumentverkstad 1948

Instrumentverkstad 1948

 

Kontroll av kursgyro och svängindikator 1947

Kontroll av kursgyro och svängindikator 1947

 

Maskinverkstaden i början av 1950

Maskinverkstaden i början av 1950

 

Gyro- och siktesverkstad med maskinverkstaden i bakgrunden 1949-1950

Gyro- och siktesverkstad med maskinverkstaden i bakgrunden 1949-1950

 

Gyro- och siktesverkstad i Tu 1 1952

Gyro- och siktesverkstad i Tu 1 1952

 

Kameraverkstaden i Tu 1 övre.  1947-1948

Kameraverkstaden i Tu 1 övre.  1947-1948

 

Kameraverkstaden 1949

Kameraverkstaden 1949

 

Översyn av elektronrör 1964

Översyn av elektronrör 1964

 

 

En serviceverkstad för instrumentjustering- och reparation startades i liten skala i nuvarande brandstationsbyggnadens övre våning. Det var början till "lnstrumentsektionen", året var 1945.

 

Verksamheten bestod av deviering av flygplanskompasser, kontroll av instrument, paneler samt reparation av handkameror. 

Ansvarig för verksamheten var Per Sjölin. Den första instrumentmakaren som anställdes var Birger Björklund, vilken kom från ASEA Västerås.


Instrumentsektionen startades på våren 1946 och förlades då i berget i Tu 1 övre våningen. Där inrymdes både verkstad och kontor, tillsammans med tekniker och kontrollavdelning . Som chef för sektionen blev vid starten E Linden, som kom från CVM Linköping.

Efter ett år avlöstes han av Hans Edström som var kontrollchef. Från maj 1957 till juli1978 var E Westerlund chef för sektionen.


I Tu 1:s södra del låg Aneroid,  El- och Urmakarverkstaden där översyn och reparation av olika typer av flygplansinstrument utfördes. Denna verksamhet sysselsatte 15 man.


Verksamheten fortsatte fram till 1954, då man omstrukturerade cv-verkstäderna. Detta medförde att Aneroidinstrument och Urmakeri flyttades till CVV Västerås.

Den fortsatta verksamheten kom nu att i huvudsak omfatta El-instrument i flygplan, samt alla typer av mätinstrument.


Då beslutet om nedläggning av CVV kom år 1969 delades de arbetsuppgifter som utförts vid CVV upp mellan CVM och CVA. CVA fick då tillbaka underhåll och översyn av Aneroidinstrument, tryckgivare och väderleksutrustning.

Av den personal som samtidigt friställdes vid CVV kom 12 st till Instrumentsektionen.


Maskinavdelningen som låg bredvid Instrumentverkstaden på övre botten fick år 1961 överlåta större delen av sitt utrymme till Siemens-fjärrskriftmaskiner som startat verksamheten på nedre plan.

Den del av Maskinavdelningen som var kvar slogs i början av 70-talet ihop med El-sektionens Maskinavdelning som låg på nedre plan. Fjärrskriftverksamheten som skulle sysselsätta fem man hann inte komma i gång innan det blev aktuellt att flytta arbetet till Telub. Förflyttningen utfördes i skarven mellan 1962-63.

Den Tekniska avdelningen var fortfarande kvar på CVA. På det utrymme som blev efter fjärrskriftverksamhetens flytt till Telub 1963 började översyn och Reparation av Pivorörsystem och Termoelement samt av olika tryckgivare och manometrar.


I tunnelns mitt var gyro- och siktesverksamheten förlagd och ett 10-tal män var verksamma med underhållet. De reflexsikten som förekom i slutet av 40-talet och en bit in på 50-talet var av NIFE Modell 42 och Gyrosiktet 48.

År 1957 flyttades gyroinstrumenten till CVM Linköping medan CVA fick en ökning av översynen på reflexsikten och bombsikten.


På övre plan i tunneln var underhållet av de olika kameratyperna placerad. Underhållet bestod mest av översyn och reparation.

1953 flyttades verksamheten till nedre planet där Sadelmakeriet och Snickeriavdelning hade legat före deras utflyttning ur berget.

 

Kameraverksamhetens utveckling gick fort, arbetsbeläggningen ökade, en ny verksamhet byggdes upp med bl.a. projektorer, flygfältsbelysning och markbunden fotoutrustning.

När verksamheten var som störst under 60-talet sysselsattes 12 man .


I slutet av 60-talet försvann flera flygplanstyper och därmed olika kameratyper. Man ändrade även på kalendertiderna för översyn. Dessa åtgärder gjorde att arbetsbeläggningen minskade markant.

Efter sammanslagning av Produktion- och Teknikavdelningarna så överfördes i samband "E-linutredningen"  kameraverksamheten och Instrumentavdelnlngen i Robotsektionens regi. Den Teknlska personalen flyttade till förhyrda lokaler ute vid Ekbacken.

 

Verksamheten pågick oförändrat till aug 1978 då verksamheten flyttade till sin nuvarande plats i Tu V övre våningen.


Ar 1952-53 kom Styrautomaterna och en ny underhållsverksamhet startades. Den kom att vara placerad på det utrymme som Instrumentsektionens gemensamma

Kontrollavdelning hade haft innan den upphörde.
Underhållet utgjordes av de pneumatiska enheter, vilka ingick i styrautomaten, som var avsedd för robot 315. Det blev en kraftig ökning av översynsverksamheten då nya robotar och styrautomater kom till CVA.

Som en följd av den ökade verksamheten flyttades hela verksamheten till tunnelns mitt, där tidigare Sikte, Gyro och Kameraverksamheten varit placerad.

Den ökade verksamheten medförde rationalisering och som ett led av denna infördes MTM-metoden vid översyner. Det var den första avdelningen på CVA som provade på denna ackordsform.

Översynsverksamheten sysselsatte som mest 15 personer.

 

Skrivet av Inge Wallén i början av 1980-talet

 

Webbanpassat av Roland Persson AEF

 

Kontrollkörning servomotorjigg 1964 Kontrollkörning servomotorjigg 1964

Kontrollkörning av luftdataenhet 1962 Kontrollkörning av luftdataenhet 1962

Styrautomatverkstaden för underhåll av gyro och servo 1964
Styrautomatverkstaden för underhåll av gyro och servo 1964

Kontrollmätning av reflexsikte 1964
Kontrollmätning av reflexsikte 1964

Kontrollavd, instrumentsekt början av år 1950

Kontrollavd, instrumentsekt. Början av år 1950

Mätning av objektiv med kolimatorutrustning

Mätning av objektiv med kolimatorutrustning
Tu 1 nedre 1953