Centrala Flygverkstaden Arboga i ett
Elektronikhistoriskt perspektiv

Skrivet av Stig Hertze

 

Centrala Flygverkstaden Arboga, CVA, byggdes 1944 - 1945 som flygvapnets tredje flygverkstad.
Numera är ”Flyget i Arboga” huvudsakligen Saabs olika verksamheter.
De teknikområden som CVA kom att arbeta med var vid denna tid under stark utveckling.
Ord som, radar, jetmotorer, magnetroner, datorer, vågledare och programvara var, om de ens existerade, inte allmänt kända. Ingen kunde då ana det förestående kalla kriget eller den kommande utvecklingen inom elektronikområdet.

 

INNEHÅLL:

Omvärlden 1945, en tillbakablick

Krav på att omsätta ny kunskap  i handling

Kalla kriget

CVA: s roll

Från enkla analoga enheter till integrerade digitala system

Krav på spårbar mätteknik

Autotest av avioniksystem

 

Omvärlden 1945, en tillbakablick

Elektronikområdet, som vi idag känner det, omfattade under 1920- och 30 talet i huvudsak telefoni och radioteknik, begränsat till frekvenser under 30 MHz.
Under 1930-talet utfördes experiment på flera håll i världen med radiovågor som reflekterades mot föremål t.ex. flygplan och båtar.
Att lokalisera och bekämpa föremål i luften, att se långt i mörker och i alla väder, kunde vara svaret på den fruktan för flygbombning, som var så utbredd under mellankrigstiden.
I England kallades ledande vetenskapsmän till samhällstjänst, för att om möjligt, förverkliga denna tanke. Stora resurser ställdes till deras förfogande och resultat lät inte vänta på sig. 1937 var de första radarstationerna i operativ drift integrerade i ett luftförsvarssystem. Detta fick en avgörande betydelse vid slaget om Storbritannien.
I flera andra länder skedde en radarteknisk utveckling. Fartyg i den tyska marinen hade eldledningsradar i operativ drift 1938.
Satsningen på radarforskningen medförde en mycket bred utveckling inom hela elektronikområdet. Komponenter avsedda för höga frekvenser utvecklades och fick en avgörande betydelse även för utvecklingen inom radio- och navigeringssystem. Under krigsåren mångfaldigades de allierades ansträngningar inom elektronikområdet. Speciellt efter USA:s inträde i kriget.
Enorma ekonomiska och intellektuella resurser ställdes till förfogande. Resultatet blev en bred kunskapsuppbyggnad inom hela elektronikområdet.
Vid krigsslutet 1945 fanns en mängd avancerade komponenter, produkter och system som bara 5 år tidigare varit att betrakta som fria fantasier. Avancerade mark- och flygradarsystem, radiosystem för höga störningsfria frekvenser, radarstyrt luftvärn utrustat med zonrör, elektronhjärnor (datorer). För att endast nämna några exempel.

 

Krav på att omsätta ny kunskap i handling

Sverige som neutral nation var fram till de sista krigsåren, i huvudsak utestängd från detta mycket hemliga utvecklingsarbete.

Trots stora ansträngningar att utveckla svenska radar- och radiokonstruktioner begränsades vi av brist på komponenter, speciellt elektronrör för höga frekvenser. Vissa framsteg gjordes dock och en serietillverkning av en helsvensk spaningsradarstation avbröts först när vi 1944 erbjöds att köpa markradarstationer från England.

Efter kriget fanns surplusmateriel att köpa. Materiel som innehöll komponenter och teknik, baserad på kunskap som vi i Sverige vid denna tidpunkt i stort sett saknade.

Böcker och artiklar blev tillgängliga som beskrev fenomen och teorier som vida översteg vår dåvarande kunskapsnivå.

Att hantera denna kunskapsexplosion blev till en verklig utmaning. Speciellt då vi efter några år befann oss i en ny rustningsepok, det kalla kriget, som krävde att vi snabbt omsatte dessa nya kunskaper i en framåtsyftande utveckling inom landet. 

 

Kalla kriget

Sveriges geografiska läge var inte längre vid sidan av, utan i centrum av de båda stormaktsblockens intresseområden.

Att snabbt bygga upp ett tekniskt avancerat och slagkraftigt försvar blev en prioriterad fråga för vårt land. Flygvapnet fick i detta sammanhang en central uppgift att hävda våra gränser och som del i det invasions- och ytförsvar som vi ansåg oss behöva.

Vår neutrala hållning krävde dessutom att våra vitala vapensystem var utvecklade och/eller tillverkade inom landet.
Att omsätta nya kunskaper i praktisk handling, från behovsanalys, tillverkning och underhåll, blev huvuduppgiften för alla de ingenjörer och tekniker som rekryterades till de olika organisationerna inom försvaret och till vår svenska försvarsindustri. 

 

CVA: s roll

Från enkla analoga enheter till integrerade digitala system

Flygvapnets centrala verksamhet för underhåll av radarmaterielen etablerades i Arboga 1947. Verksamheten utökades snabbt till att omfatta de flesta materielområden som flygradio, radiolänk, markradio, robottillverkning, navigeringssystem mm.
Inom elektronikområdet förändrades CVA:s roll successivt under 60-talet. Genom flygvapnets snabba expansion inom detta område uppstod stor efterfrågan på ingenjörstjänster.
CVA omorganiserades genom att dela upp verksamheten i en teknisk avdelning och en verkstadsavdelning.

Konsultuppdragens ökning på den tekniska avdelningen, återspeglande dels materielens ökade komplexitet, dels efterfrågan på CVA:s tjänster under framtagningsprocessen av ny materiel, då underhålls- och tillförlitlighetsfrågor alltmer kom i förgrunden.

I verkstäderna kunde märkas resultatet av flygvapnets stora ansträngningar att höja materielens tillförlitlighet. Bl.a. genom övergången från elektronrör till halvledare och senare till helt digitala utrustningar. Dessa nya konstruktioner krävde ibland utveckling av nya metoder för reparation och verifiering som utvecklades successivt i samarbete med svensk och utländsk expertis.

Förändringarna innebar att CVA på 70-talet inom elektronikområdet blev en konsultorganisation med kvalificerad personal, och avancerade verkstadsresurser.
Detta var helt i linje med CVA:s naturliga utveckling.

  •  Att på ett kostnadseffektivt sätt vidmakthålla materielens ursprungliga egenskaper.

  • Modifiera och förbättra materielen i samråd med flygvapnets centrala organ och leverantörer.

  • Om möjligt höja materielens tillförlitlighet och operativa värde, under en användningstid som ofta översteg 30 år.

Krav på spårbar mätteknik

Omfattande komplexa elektroniksystem med långa funktionskedjor installerades successivt i flygplan och på marken. Dessa var uppbyggda i analog teknik med systemdelar, som var för sig skulle vara utbytbara med systemets prestanda oförändrade. Detta ställde stora krav på mättekniken då de olika systemdelarna ofta tillverkades vid olika företag i Sverige och utomlands. Dessutom skulle underhållsorganisationen vidmakthålla prestanda under årtionden.
Denna utveckling ledde fram till krav på spårbarhet av alla verifierande mätningar
.
CVA utvecklade för flygvapnet under tidigt 60-tal en helt ny underhållsorganisation för mätinstrument och provutrustningar där spårbar kalibrering regelbundet utfördes vid förband eller mobila enheter.
En, för de tre försvarsgrenarna gemensam, organisation sjösattes under senare delen av 1960-talet.
En informell samverkan mellan armén, marinen, flygvapnet och FOA fick därmed en fast struktur.

Den legala metrologin (lagenliga mättekniken) formaliserades inom Sverige och internationellt under senare delen av 1970 talet. CVA blev då en av Sveriges fem riksmätplatser.
Detta blev den slutliga lösningen på spårbarhetskravet.

 

Autotest av avioniksystem

Den snabba utvecklingen inom elektronikområdet fick i högsta grad ett genomslag inom flygelektroniken, avioniken .
I flygplan 35F integrerades flera delsystem till ett samverkande system.
Detta var inledningen till framtida avioniksystem av ökad komplexitet som ställde helt nya krav på hur dessa system skulle verifieras.
Tanken att automatiskt, snabbt och rutinmässigt kunna verifiera, felsöka, och följa upp ett flygplans avioniksystem föddes i början av 1960- talet.
1962 erhölls offerter på autotestare baserade på krav som gällde för test av flygplan J35F:s avioniksystem

Utvärdering av två system från olika leverantörer ledde fram till ett flygvapenbeslut 1965 att införa autotest för flygplan 37 på såväl systemnivå i flygplan som på apparatnivå vid  verkstäderna.

Detta var inledningen till en kunskapsuppbyggnad inom området autotest dvs. datorstyrning av testförlopp, verifiering av prestanda, felsökning och dokumentation.
Denna specialitet, i vissa avseenden världsledande, gav många spin-off effekter inom bl. a den svenska verkstadsindustrin.
Datorstyrningen möjliggjorde en förbättrad dokumentation och ackumulering av erfarenheter, förbättrad uppföljning mm. Därmed högre tillgänglighet, en bättre optimering av underhållsinsatser och därmed högre kostnadseffektivitet
Allt i linje med flygvapnets övergripande målsättning.

Uppdaterad 2009-02-19