Operativ Tidsperiod
 


          Servicebil 405F    405J

                     J35F    J35J

                     /--------------/-------------1999
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Systemserviceutrustning J35F och J35J

Mercedes Benz  Servicebil 405F och 405J           Notis 2

 

J35F

J35J

 

 

Servicebil 405F/405J

 

Operatör på plats i testrummet

 

 

 

 

 

 

 

 

Provningsdel 1, exempel

Siktesprovenhet S-7B

 

 

Provningsdel 2, exempel

Provpanel FLI-35.

 

 

Provningsdel 3, exempel

Provningsenhet II, SA-05

 

Provningsdel 4, exempel

Grovfelsökare, Målsimulator
PS-01/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på lös utrustning

Radarprovare PS-01/011

 

Robotsignaltestare RBST

 

 

 

Exempel på anslutningar/slangar

Anslutningsslangar pitotrör

Anslutningskabel till antennadapter PN-793

 

Kraft- och kylningspanel.

 

 

Allmänt

Många avionikutrustningar i J35F och J35J testades helt eller i delar samt både statiskt och i dynamiska förlopp, en del också automatiskt. Dessa underhållsåtgärder skedde dels regelbundet i samband med Service efter Tillsyn av hela flygplan och dels vid speciellt uppkomna Fellokaliseringar. För ändamålet anskaffade KFF genom olika företags medverkan olika systemprovutrustningar. Vid CVA i Arboga installerades dessa i en speciellt inredd bil av Mercedestyp, benämnd Servicebil 405, dels för transport och förvaring och dels för systemprovning i fred- och krigstid.

 

Servicebil 405F till 1987 / Servicebil 405J från 1988.

Till J35F anskaffades, som till tidigare Drakenversioner en likadan buss av Mercedes-typ. Den användes sedan även till J35J. Den inreddes likaså med fyra olika Provningsdelar placerade runt en central stol för en operatör samt med en del lös utrustning i ett eget utrymme. Testutrustningarna anslöts till flygplanavioniken med olika typer av kablage och slangar. I vissa fall även via olika antenner monterade på bilens tak. En typ av elkablage utgjordes av ett mångledande arrangemang inneslutna i två kraftiga höljen som uppbars av en mekanisk armkonstruktion. Kablaget avslutades med två 100-poliga skarvdon för koppling till motsvarande skarvdon V18A och B i flygplanets ryggås. Andra typer av kablage utgjordes av separata elledningsknippen eller enskilda koaxialledningar för anslutning till skarvdon i flygplanets fena och till koaxialavsluningar (adaptrar) som monterades på flygplanets olika antenner. Tryckslangar kopplades till flygplanets pitotrör. Genom detta kunde de rackmonterade testutrustningar i Servicebilen samt lösa testutrustningar sända stimuli till de olika avioniksystemen samt ta emot svarssignaler för utvärdering av testresultatet. Dessa avlästes på olika instrument eller lampor på testutrustningarna eller i flygplanet.

Nedan följer en sammanfattning av den utrustning och de system som skulle testas i J35F och J35J och som för detta ändamål ingick i Servicebilen.

 

 

 

 

 

 

Testutrustningar / System som testades i flygplanet

 

Provningsdel 1

J35F / J35J

 • Trycksimulator. / Luftdataenhet DS-2/LD-2.

 • Provningsenhet DS-2 / Datacentral DS-2/DC-2.

 • Siktesprovenhet S-7B. / Sikte S-7B3/31.

 • Provningsenhet Fr./  Flygradio FR-17 / FR-16 / FR-15, FR21 / FR-21, FR-28 / FR-21, Manöverenhet 2 ME-2, Signalanalysator ME-2.

 • Provningsenhet PN79, Pulsenhet, Tillsats, HF-ehet PN-793 (Hemliga), / Igenkänningsradar IK PN-793

 Provningsdel 2

J35F

 • Servoprovenhet, Manöverenhet, Skrivare FLI 25/27/29. / Flyglägesinstrument FLI-27 (till 1987).

J35F / J35J

 • Provningsenhet FD2 (Hemlig). / Styrdataomvandlare FD-11.

J35J

 • Provpanel FLI-35. / Flyglägesinstrument FLI-35 / Anpassningsenhet ANPE (från 1988).

 Provningsdel 3

J35F / J35J

 • Korskopplingspanel. / FR-17 / FR-16 / FR-21 / FR-28, PN-59, PN-79, PS-01/011.

 • Oscilloskop Tectronics Typ RM16 (Rackmont 310). / Samtliga system i flygplanet.

 • Dekadtransformator. / DS-2, S-7B3/31

 • Provningsenhet I, SA-05, Provningsenhet II, SA-05. / Styrautomat SA-05B/C.

 Provningsdel 4

J35F / J35J

 • Grovfelsökare, Målsimulator. / Siktesradar PS-01/011.

 • Provutrustning PP-59 (HF-enhet, Kod/Avståndsenhet, R-kodenhet, Kraftenhet). / Navigeringsradar PN-594.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lös utrustning, bakre utrymmet / System som testades.

J35F / J35J

 • Antennadapter, Hörtelefon/mikrofon, Marktelfoniförstärkare. / Flygradio FR-17 / FR-16 / FR-15 / FR-21 / FR-28.

 • Devieringsdon och Devieringskikare. / Flyglägesinstrument FLI-27 / FLI-35.

 • Adapter Rund/Rikt-antenner, Dämpare. / Navigeringsradar PN-594.

 • Absorbationskåpor, Antennadapter. / Igenkänningsradar PN-793

 • Snabbtestlåda, Mätkropp/Fixtur antenn, Signalgenerator, Radarprovare. / Siktesradar PS-01/011

 • Robotsignaltestare RBST. / Robothjälpapparater RB27 / RB28.

 • Provningslåda PLIR, Strålningskälla IR SIR. / IR-spanare 71N.

 • Riktkikare. / Sikte S-7B3/31.

 • Gradskiva ALFA. / Stallvarningssystem SVS. (Från 1970)

 Anslutningskablage och slangar / System som testades.

J35F / J35J

 • Anslutning i flygplanets ryggåsanslutning V18. / FR-17 / FR-16 / FR-15 / FR-21 / FR-28, FLI-27 / FLI-35, PN-593 / PN-594, DS-2, PS-01/011, S-7B3/31.

 • Anslutning i flygplanets fena. / SA-05B/C.

 • Anslutning på flygplanets antenner. / FR-17 / FR-16 / FR-15 / FR-21 / FR-28, PN-59, PN-79.

 • Slanganslutningar på flygplanets pitotrör. / DS-2/LD-2. Aneroidinstrument.

 

 

 

 

 

Kraft- och kylningsförsörjning / Ändamål.

 • Nätdel./  Kraftförsörjning 3x380V/50Hz och 3x200V/400Hz.

 • Kylsystem. / Fläktar och rörsystem.

 • Värmesystem. / Element eller bensindrivet aggregat.

 

Källa: Beskrivning Servicebil 405/1

 

Skrivet av Göran Hawée och Lennart Höglund
Senast uppdaterad 2011-02-15