Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

                 

 

                      Operativ Tidsperiod

 

                                                     /------------------------------------
     ----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
         1945  1950               1960                1970                1980               1990
 

 

 Stallvarningssystem Saab SVS 35

J35A, J35B, SK35C, J35D, S35E, J35F och J35J.                                                                       Notis 2

SVS Översikt
SVS Översikt
Större bild
Elektronikenhet SVS

Elektronikenhet SVSFunktionsschema SVS
Funktionsschema SVS
Större bild

Allmänt

Alla versioner av flygplan 35 Draken blev utrustade med ett STALL-varningssystem SVS vars uppgift var att upplysa flygföraren om flygplanets anfallsvinkel, även kallat ALFA samt att varna när flygplanet närmade sig STALL-gränsen.
ALFA-indikeringen var även ett bra komplement till flygplanets fartmätare emedan ALFA i princip alltid var proportionell mot flygplanets fart vid varje specifik flygvikt.

I systemets avionik ingick olika givare, en elektronikenhet, en indikator, samt en varningsanordning bestående av pulsgivare och vibrator placerad på styrspaken.
Systemet innehöll även enheter för funktionskontroll.

 

Konstruktion

Anfallsvinkelgivaren var placerad på höger sida av flygplanets nos och kände med en utstickande prob den omgivande luftens strömningsriktning. Dess elektriska givare avgav signal proportionell mot anfallsvinkeln till elektronik-enheten. En värmeslinga motverkade isbildning i proben.


Roderlägesgivarna var placerade i vardera vingens roder-mekanism. Dess potentiometrar avgav mot varje roderläge proportionella signaler till elektronikenheten.


Anfallsvinkelindikatorn utgjordes av ett vridspoleinstrument med en skala graderad från 0 till 30 grader som angav vinkeln mellan flygplanets X-axel och fartvektorn, d v s flygplanvingens anfallsvinkeln gentemot luftens strömningsriktning.


Vibratorn var integrerad i styrspaken och bestod av en vrid-magnet vars rörelse överfördes till en metalltunga som i vila var infälld i styrspakens framsida. Den gav dels ett högt knackande ljud och dels påverkade den kraftigt flygförarens fingrar när varning angavs.


Pulsgivaren lämnade vid signal om varning en pulserande spänning med en frekvens av 15 Hz till vibratorn på styr-spaken.

Elektronikenheten utgjorde den analoga signalbehandlande enheten. Den bestod av operationsförstärkare, filterkretsar, reläer, triggerkretsar och en strömförsörjningsenhet. I enheten utvanns primärsignalerna från givarna för ALFA-vinkeln och Rodervinkel. Efter behandling delades signalerna upp i indikator- och varningskanaler vilka styrde ALFA-indikatorn respektive Vibratorn när villkor förelåg för varning.


Testsignalgivaren innehöll kretsar som ersatte ALFA-givaren vid funktionskontroll och lämnade med tidsdifferans två fasta ALFA-signaler motsvarande 0 gr och 13 gr.


Övriga komponenter nödvändiga för systemets totalfunktion utgjordes av Tidreläer, Manöverreläer och Mikroströmställare, Omkopplare, Testströmställare och Automatsäkringar vilka sammankopplades med de olika apparaterna genom flygplanets elkablage.

 

Funktion

Till elektronikenheten inkom signaler från dels ALFA-givaren och roderlägesgivarna och dels olika villkor för ändring av programstrukturen samt för funtionskontroll.
För omvandling och bearbetning av signalerna delades signalerna upp i två kanaler.


Indikeringskanalen hade som uppgift att dels styrde ALFA-indikatorns utslag och dels vara delaktig i varnings-beräkningen. ALFA-givares utsignal, som var proportionell mot flygplanets ALFA-vinkel filtrerades och uppdelas i en delkanal för derivering och förstärkning, där anfallsvinkelns tillväxthastigheten utvanns s k ALFA´ (prick) och en delkanal för enbart lägesförstärkning. Efter summering av de båda delkanalerna och filtrering matades utspänning till ALFA-indikatorns vridspole vilken representerande dels den aktuella ALFA-vinkeln och dels ALFA´ -tillskottet vilket var avpassat så att det kompenserade för tröghet och eftersläpning i ALFA-instrumentet.


Varningskanalens uppgift var att starta vibratorn om det aktuella flygfallet medförde risk för överstegring. Roderlägesgivarnas utsignaler filtrerades och summerades varefter de deriverades för utvinning av den rodervinkel-hastighet som initierades av flygföraren. Efter förstärkning och summering med signaler representerande ALFA och ALFA´ påfördes summasignalen en triggerkrets vars nivå representerade varningströskeln. När flygplanets ALFA-vinkel, ALFA-vinkelhastighet och rodervinkelhastighet var sådana att gränsen för överstegring av flygplanet närmade sig matade triggerkretsen en spänning till Pulsgivaren som matade pulser till Vibratorn på styrspaken.

SVS känsligheten kunde ändras från kabinen samt från landställsströmställare genom att ändra förstärkningen i respektive kanaler. Vid exempelvis yttre vapenlast kunde ”Tidig” varning erhållas och vid ”Utfällt landställ” och flygplanet i luften valdes automatiskt mindre känslighet. Vid flygstart var övergången till normal känslighet fördröjd 10 sek efter infällning av landstället för att undvika obefogade varningar samt på marken var drivspänningen till Vibratorn bortkopplad.


Funktionskontroll FK utfördes alltid med flygmotorn i drift för att erhålla styrsystemfunktion.
FK startades med ”Test”-strömställaren i kabinen. ALFA-givaren kopplades då bort och en fast spänning motsvarande 0 gr påfördes elektronikenhetens ingång. Efter två sek ökar inspänningen till motsvarande 13 gr ALFA samt förbikopplas landställsbrytaren. ALFA-indikatorn, som visat 0 gr stiger upp mot 13 gr men på grund av ALFA´-tillskottet fås en översväng upp till 17-18 gr varvid varning erhålls under 0.6 sek. Därefter stabiliserar sig ALFA-visaren på 13 gr. Flygföraren ansätter måttlig spakrörelse rakt bakåt varvid utsignaler från roder-lägesgivarnas förändring initierar varning. Sedan ansätter flygföraren skevroderutslag varvid ingen varning skall initieras varefter testen är avslutad.

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2009-06-04.

Källor:
Beskrivning Flygplan 35 del 2,
SFI Flygplan 35 Beskrivning och Handhavande