Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Reservkursanläggning för AJ/SK/JA 37

 Reservkursinstrument RK

 

 

 

 

 

 

Reservkursanläggning
Reservkursanläggning
Apparater i fenan

Större bild.

 

 

 

 

Resevkursanläggning princip
Reservkursanläggning princip
AJ/SK/JA37

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservkursindikatorn
Reservkursindikatorn
AJ/SK37

 

 

Kursindikatorn.
Kursindikatorn.
JA37 (L07-012)

Allmänt

 För att kunna flyga flygplanet även om kursvisning från ordinarie flyglägesanläggning blivit ur funktion krävdes en reservanläggning för motsvarande information till föraren..

Alla Viggenflygplanen AJ/SK37  och JA37 var därför utrustade med en reservkursanläggning av en relativt enkel utförande.  Utrustningen var i huvudsak utvecklad i USA och inköptes på uppdrag av Kungliga Flygförvaltningen KFF, senare Försvarets Materielverk FMV.

 

Reservkursanläggningens uppgift var att på eget instrument visa verklig kurs inom vissa flygattityder samt i JA37 ytterligare information.

 

Systemets ingående enheter utgjordes av; 

  • Kursgyro (L07-003)

  • Kursförstärkare (L07-004)

  • Kurskompensator (L07-005)

  • Kursindikator AJ/SK37

  • Kursindikator JA37 (L07-012)

  • In/Ur-kopplingsknapp reservkurs. JA37

Uppbyggnad och Funktion

 Kursgyrot och Kursförstärkaren var placerade i flygplanets fena och arbetade intimt ihop. Kursgyrot bestod av en gyrosnurra upphängd i två kardaner, vågkardan och kurskardan. Gyromotorn var växelströmsdriven. Gyrot grundinställdes och övervakades av en magnetisk detektor som utgjorde kursgivaren och som kände av jordmagnetiska fältet. Detektorn avgav en spänning som varierade med vinkelavvikelsen från kompassnorr. Spänningen förstärktes och styrde en vridmotor kurs som precederade gyrot att alltid peka i magnetiskt norrläge.

 

För att gyrot skulle visa rätt kurs krävdes att vågkardanen alltid var i horisontalläge vilket övervakades av en lodpendel. Förelåg en avvikelse alstrades en spänning som via förstärkaren pålades vridmotor våg som precederade gyrot till rätt vågläge.

 

På kurskardanen fanns ett kurselgon vars utspänning speglade vinkelskillnaden mellan kurskardanen och gyrots stativ, flygplanets längdaxel. Spänningen påfördes Kursindikatorns momentelgon som ställde dennes visare till den aktuella kursriktningen.

 

Kurskompensatorn hade till uppgift att kompensera för den magnetiska deviationen hos kursgivaren från interna och omgivande magnetiska störningar. Enheten bestod därför av mekaniskt justerbara magneter för justering i samband med verklighetskontroll, så kallad deviering.

 

Presentationen

 Reservkursindikatorn i AJ/SK37 utgjordes i princip av ett elgonelement på vars rotoraxel kursvisaren var fäst. Visaren indikerade kursvinkeln mot ett fast skala vilken var graderad var tionde grad med siffror var trettionde grad. Nere till vänster på Kursindikatorn fanns en tryckknapp för initiering av snabbstabilisering av kursgyrot. Vid momentan intryckning reste gyrot med 60 grader/sekund tills det nått rätt läge. Under stabiliseringstiden lyste en lampa i knappen. Längsta tid för detta förlopp var 3 minuter. Om knappen hölls intryckt hela tiden erhölls i stället en sådan justering av gyrot att kursfelet efter cirka 30 sekunder var mindre än 5 grader.

 

Kursindikatorn i JA37 hade dels en normalfunktion i flygplanets ordinarie Navigeringssystem och dels visade den reservkursanläggningens uppfattning om flygplanets Egen kurs. Omkopplingen från normalläget, då kursinformationen kom från TN-systemets plattform IME gjordes automatiskt om IME indikerade ett internt fel eller så kunde valet göras manuellt genom tryckning på en knapp RK till höger om kursindikatorn. Oavsett om RK valts automatiskt av IME eller manuellt med knappen tändes en lampa i knappen och förblev tänd tills nytt val tillbaka, automatiskt eller manuellt gjordes.

På kursindikatorn presenterades även Kommenderad kurs till vald destination (brytpunkt eller landningsbas) och Landningsbanans riktning vid vald landningsbas.

Snabbstabilisering av kursgyrot startade automatiskt 10 sekunder efter start av anläggningen (generator- eller markströmsinkoppling) vilket innebar att kursfelet var mindre än 5 grader efter 40 sekunder. Gyrot kunde även startas manuellt med en knapp SNABBRESN till höger om indikatorn som vid intryckning startade förloppet med en hastighet av 60 grader/sekund och varade till gyrot var klart.

 

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-01-31

 

Källor: Beskrivning AJ37 och JA37 del 1