Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Registrerutrustning vapenverkan AJ37

 

Registrerkapsel RB 05A för videoinspelning av skott med Övningsrobot ÖRB 05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SK35C med RB 05 i lasten

 

 


J35-10 med RB 05 i lasten

 

 

Anfallsprofil med RB 05

Större bild

 


AJ37 avfyrar RB 05

 

Allmänt

 Till flygplan AJ37 togs en utrustning för registrering av anfall utförda med RB 05A fram. Utrustning avsåg att datainspela ett skarpt skott med övningsrobot ÖRB 05, hur den styrdes, dess bana och träffpunkt.

 

Registrering av anfall var värdefulla för att utvärdera resultatet av utbildning av flygförare i RB 05A skjutsimulator för AJ37 samt få bekräftat hur beväpningssystemet fungerade och  vid kontroll av styrsystemets funktion samt när träffsannolikhetsbedömning skulle ske för en stridsrobot. Detta möjliggjordes med en så kallad Registrerkapsel RB 05A tillsammans med ÖRB 05.

 

Skarp RB 05A avsågs användas i första hand mot mark- och sjömål men kom sedermera att även användas mot luftmål. Roboten var utvecklad av Svenska Aeroaktiebolaget SAAB på uppdrag av Kungliga Flygförvaltningen KFF, senare Försvarets materielverk FMV.

 

Under utprovningen av RB 05A vid SAAB uppträdde den i lite olika yttre utföranden och som vapenbärare användes alternativt provflygplan SK35C 35800 eller provflygplan J35-10, vilka var utrustade med den speciella styrutrustningen som krävdes för styrning av RB.

 

 

 

Anfallen med RB 05 inleddes från relativt låg höjd och strax för skjutavstånd ökades höjden för insyn i målet och grovinriktning av flygplanet. När målet kunde observerat optiskt avfyrades roboten omedelbart. Efter separation fick roboten automatiskt ett uppkommando så att den kom in i operatörens synfält. Med hjälp av robotens spårljus kunde roboten med en speciell styrspak, styras till träff i målet, och därefter gjordes undanmanöver. Överföring av styrsignalerna till roboten skedde med en störfast radiokommandolänk.

 

 

 

 

Registrersystemet bestod av ;

  • Övningsrobot ÖRB 05

  • Registrerkapsel RB 05A

 

 

 

 

 


AJ37 balklägen.
Större bild

 

 

 

 

 

 

 


Exempel på registreringsfilm vid RB 05-skjutning

Större bild.

Uppbyggnad och Funktion

 ÖRB 05 var i princip en skarp RB 05A men saknade zonrör och verkansdel men hade följaktligen samma målstyrningsenhet som en skarp RB 05A och kunde styras till målet från kabinen.

ÖRB 05 färgmärkning utgjordes av ett grönt band runt robotkroppen.

 

Registrerkapsel RB 05A utgjordes av en datakamera av typ MULTIDATA och en oscillograf av typ SFIM. Den användes för registrering av robotstyrningen vid skjutning av ÖRB 05. För möjliggörande av detta hade vissa flygplan AJ37 kompletterande installation för hängning av registrerkapseln i robotbalkläge 7 tillsammans med en ÖRB 05 i balkläge 3.

 

Datakameran filmade på 35 mm:s film robotbanan och målet samt registrerade digitalt styrkommandona från kabinen och exponeringsnummer. Kameran arbetade med 10 bilder/sekund och med total registreringstid på 150 sekunder. För anpassning till den aktuella anfallskonfigurationen kunde kameran på marken steglöst ställas in upp till ±22,5 grader samt kamerans öppningsvinkel ändras genom objektivbyte.

 

Oscillografen registrerade analogt på en remsa styrkommandon i sida och höjd samt avfyringssignalen. För synkronisering av kameran markerades även det på remsan.

Under förutsättning att aktuella manöverorgan på en panel till vänster i kabinen, var inställda för skjutning av RB 05A startade kameran och oscillografen vid Osäkring OS av vapensystemet och registrering av exponeringsnummer vid Avfyring AVF samt stoppades sedan vid Säkring S igen.

 

Eftersom vapensystemet automatiskt valde högerhängd RB vid förnyad OS kunde bara en registrering utföras per flygpass.

 

Avspelning av på filmen registrerade anfall utfördes med speciellt framtagen utrustning på respektive division eller särskild avdelning för ändamålet.

 

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-09-29

 

Källor:

Beskrivning Fpl AJ37 , del 1.