Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Navigeringssystem J35J

 

FLI-35 Navigering 

 

 

 J35J med robotbeväpning
J35J med robotbeväpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FLI-35 Flyglägesgivare

FLI-35 Flyglägesgivare
Gyroenhet och Elektronikenhet (dator)

 Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANPE-35

ANPE-35
(tidigare Förstärkare II FLI-27)

  Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manöverlåda ML

Navigeringssytemets
Manöverlåda ML

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indikatorenhet IE

Navigeringssytemets
Indikatorenhet IE

Större bild

 

 

Allmänt

 Till flygplan J35J kom att anskaffas och i samband med ombyggnad från J35F2 att installeras ett moderniserat plattformssystem vilket beskrivs i Flyglägesinstrument FLI-27/FLI-35. Detta medförde att en enhet, Förstärkare II ur FLI-27, blev utan funktion och utrymme friställdes för andra faciliteter. Ledningen för Försvarets Materielverks Flygplanbyrå FMV-F tillsammans med Flygvapenchefens Flygavdelninen beslutade då att införa en enklare navigeringssystem för att vara flygförarna behjälplig vid planering av och flygning i alla väder och mörker. En specifikation skapades och uppdraget att utveckla systemet gick till Centrala Verkstaden i Malmslätt, CVM, att tillsammans med Centrala Verkstaden i Arboga, CVA, förverkliga det praktiska arbetet och utveckla programvaran till en dator vilken byggdes in i den tomma Förstärkaren. Den fick benämningen Anpassningsenhet ANPE-35. Tillkom gjorde också en Manöverlåda (dito för FLI-27 utgick) och en Indikatorenhet (Flyghöjdinställare FHIS DC-2 utgick) för kommunikation med datorn och presentation av utdata.

 

I navigeringssystemet ingick följande enheter;

 • Flyglägesgivare FLI-35

 • Anpassningsenhet ANPE-35

 • Manöverlåda ML

 • Indikatorenhet IE

Uppbyggnad och Funktion

 ANPE -35 var den datoriserade enheten i systemet för att  utföra navigerings- och bränsleberäkningar för flyguppdrag. Den innehöll en kraftenhet samt ett antal kretskort som bland annat var bestyckade med ANPE-35 dator och minneskretsar. Beräkningsfunktioner som funktionsövervakning, felregistrering, navigering och bränslebehov genomfördes av datorn och dess minne. Om beräkningfunktionerna uteblev på grund av fel i datorn, fungerade likväl FLI-35 primära funktioner såsom kurs- och attitydpresentationer via det ingående felvarnarkortet.

 

Navigeringssystemet hade tillsammans med FLI-35 flera uppgifter och de olika delarna i systemet bestod av ett antal olika Moder.

Dessa beskrivs kort nedan;

 • Uppstartningsmod. Inträdde när FLI strömsattes och gyrona snabbrestes och funktionsövervakning startades. Kursgyrot magnetövervakades för en grovinställning.

 • Markmod utan motor. Inträdde efter uppstartning av FLI när samtliga funktionsövervakningssignaler indikerade full funktion. Flyglägesgivaren arbetade i ”fritt gyro-mod” och övervakades och kompenserades för drifter i alla kordinater.

 • Markmod med motor. Inträdde om inga felsignaler indikerades i föregående mod när flygplanmotorn startades.

 • Flygmod. Inträdde vid rotation (noshjulet fjädrar ut) strax för lättning. I samband med starten och fram till rotationen gjordes en jämförelse mellan flygplanets kurs och den i datorn inlagrade bankursen. Avvek dessa <15 grader korrigerades flygplanets kurs till bankursen. Var skillnaden >15 grader övergick FLI till magnetövervakad mod. Vid landning återgick systemet till Markmod med motor 10 sekunder efter det noshjulet fjädrades in.

 • Reservmod. Inträdde för FLI antingen av funktionsövervakningen eller vid manuellt val från ML. Navigeringsberäkningarna fortsatte. Kursgyrot övergick till magnetisk övervakning från kursgivaren. Indikeringen på IE slocknade och lampa MAG ÖV på ML tändes. Kvittering kunde ske med AV/BÄ på IE vilken tändes upp igen, dock med fortsatt magnetisk kursövervakning och MAG ÖV tänd på ML.

 • Gyroåterstartningsmod. Inträder vid kraftavbrott och varaktigheten < eller > 30 sekunder avgjorde om återgång skulle ske till Markmod med eller utan motor eller Uppstartningsmod.

 • Funktionsövervakning. Systemets funktioner och prestanda kontrollerades under drift av såväl hård- och mjukvara. Larm registrerades, som på marken kunde tas fram som en Snabbrapport via ML.

 • Två alternativa felvarningar kunde erhållas; Prestandavarning, släckt IE och/eller felvarning FLI, flaggan synlig på horisontindikatorn och släckt IE.

 Manövrering och Presentation.

 ML var placerad till höger i förarkabinen och hade en omkopplare för nedanstående funktioner;

 •  NORM. 10 navbrytpnkter (referens- eller lola (longitud/latitud) -punkter kunde lagras i 10 fack, numrerade 1 – 10 vilka kunde ersättas med ny/alt landningsbas. Alltid startbas i fack 1.

 • IN B/LS. Se läge NORM.

 • MAG ÖC. Manuell övergång till Reservmod, MAG ÖV tänd på ML.

 • TEST. Snabbrapport kunde utläsas på marken på IE av under flygning eller på marken registrerade värden och felfunktioner i systemet.

 • VIND. Vindprognos kunde lagras före start eller under flygning.

 • HÖJD. Höjdvarningsfunktionen VH utnyttjas ej. Texten FEL visades på IE.

 • SYNK. Knapp som på marken ger övergång till MAG ÖV-mod för synkronisering av kursgyrot till magnetisk kurs. Lampan tänds på ML, slocknar när funktionen är klar. Under flygning, samma funktion, dock måste normalmod initieras med AV/BÄ på IE och kursgyrot är magnetiskt övervakat resten av flygningen.

 • LJUS. Reostat för ljuset på IE display.

 • Lampa MAG ÖV. Lyste vid magnetövervakat kursgyro.

 • Lampa FIX. Lyste när fixtagning gjorts och accepterats av systemet. 

 • Knappsatsen användes för val av fack i NORM och vindprognos i VIND. Presentation på IE. Knapp ENT verkställde inmatningen och knapp CLR  rensade IE.

 IE var placerad till höger på instrumentpanelen och hade en display som presenterade inmatning från ML eller önskade värden som valdes med IE-knapparna enligt nedan;

 •  FIX. Intryckning gav positionsuppdatering eller inmatning av aktuell fixpunkt.

 • B/LS. Intryckning presenterade aktuellt fack i 1,2 sekunder och därefter antingen bas/ref.nummer eller lola växlande på IE .

 • VH%. Intryckning visade på IE bränsleåtgången i % till vald brytpunkt eller landningsbas.

 • AV/BÄ. Intryckning visade på IE avstånd och bäring till vald brytpunkt eller landningsbas växelvis

  

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-03-20

 

Källor: Beskrivning J35J, Beskrivning SFI J35J