Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 


Flygdatautrustning JA37

Luftdatasystem typ 5 LD-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturgivare ytterluft

 

 

ALFA-givare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI-bild med Höjd och Machtal-

indikering samt Ban- och Färdvinkel

 

 

Mach-Fartindikator

 

 

Höjdindikator med marktrycksinställaren

  

 

FLyglägesindikatorn med stig och sjunkindikatorn till vänster

 

 

ALFA- indikator

 

 

Reservhöjdmätare

 

Alllmänt

 Viggenflygplanet JA37 utrustades med ett Luftdatasystem där bland annat en avancerad digitalt uppbyggd Luftdataenhet LD-5 ingick. Den anskaffades av Svenska Aeroplan AB SAAB på uppdrag av Försvarets Materielverk FMV. Systemet avsåg att komplettera flygplanens avionik med inmätning av Primärdata såsom flygplanets höjd, fart och machtal samt lufttemperatur och anfallsvinkel.

För presentation av de olika uppmätta eller framräknade värdena ingick även olika Indikatorer.

 

Luftdatasystemets ingående delar utgjordes av ; 

 •  Nospitotrör

 •  Ytterlyftstemperaturgivare

 • Luftdataenhet LD-5

 • Höjdindikator

 • MachFart MF-indikator

 • Flyglägesgivarens stig och sjunkindikator

 • Anfallsvinkelgivare ALFA

 •  ALFA-indikator

 • Fenpitotrör

 • Reservhöjdmätare

Funktion

Luftdatasystemet utgjorde en del av flygplanets Primärdatagivare. I systemet ingick inhämtande av dels indikerat statiskt lufttryck Ps och dynamiskt lufttryck Qc från Nospitotröret, dels ytterluftens temperatur från en givare placerad på flygkroppen, dels inställt marklufttrycket från Höjdmätaren samt dels behandling dessa data i Luftdataenheten LD-5. Där ingick även att inhämta flygplanets anfallsvinkel från en givare vid sidan av flygkroppen vilken dock  behandlades i flygplanets Centraldator CD-107/207

 

Pitotrören och givarna för ALFA och yttertemperaturen värmdes under flygning för att hindra isbildning:

  

I LD beräknades följande storheter; 

 • Standardhöjd  Hs

 • Marktryckskorrektion  Pm

 • Statiskt tryck  Ps

 • Statisk temperatur Ts

 • Indikerad fart Vi

 • Verklig fart Vv

 • Stig- och sjunkhastighet Hp (prick)

 • Dynamiskt tryck Qc

 • Marktryckskompenserad höjd Hm

 • Nospitotrörets platsfel

Av dessa storheter levererades alla utom de tre sistnämnda till CD. Där beräknades de tillsammans med data från Tröghetsnavigeringssystemet för presentation av Machtal, Fart, Höjd, Acceleration, Stig- och sjunkhastighet samt Färd och Banvinkel på indikatorer i systemet för Elektronisk Presentation EP-12.

I LD beräknades och kompenserades även för pitotrörets platsfel på grund av dess utformning och flygplanets anfallsvinkel.

 

Höjd-, Fart- och Mach-signalerna matades även till  Styrautomat SA-07 för inställning av variabla förstärkningar och till CD för beräkning av Beväpningssystemets olika funktionsdelar vid det aktuella flygfallet. Där ingick atmosfärens inverkan och flygplanets förflyttning samt korrigering av riktmedlet vid skjutning med Automatkanon AKAN, för skjutgränsberäkningen och styr- och skjutvillkor för RB71 och RB74 samt RB24J samt Attackraketer ARAK mot markmål.  

Standarhöjden användes av SSR-transpondern PN-865.

 

Presentation

 Presentationen av Höjd, Fart, Machtal, Stig och sjunkhastighet  samt ALFA gjordes på därför avsedda indikatorer placerade på lämpligt platser på instrumentbrädan i förarkabinen. De beräknades digitalt och omvandlades till analoga signaler i LD.

Ljudhastigheten Mach beräknades ur värdena Ps och Qc samt ytterluftens temperatur och matades efter omvandling till analog spänning till MF-indikatorns servodrivna indikeringsfönster för presentation av M-talet upp till M 2,5.

Indikerad fart Vi matades direkt med lufttrycken Ps och Qc från Nospitotröret till en mekanisk del i MF-indikatorn och presenterades där på en visare som Vi upp till 1500 km / h.

Marktryckskorrigerad flyghöjd beräknades  och kompenserades för inställt marktryck Pm och matades efter omvandling till analog spänning till en klassiskt utformade Höjdindikator av klocktyp. Den hade två servodrivna visare där en lång visare gick ett varv för 1000 meter och en kort visare gick 10000 meter för ett varv.

Flygplanets stig- och sjunkhastighet integrerades digitalt ur Ps och presenterades efter omvandling till analog spänning på en vertikal visare i Flyglägesindikatorns vänstra del.

Flygplanets anfallsvinkel till den omkrinliggande luften bearbetades med signal från ALFA-givaren digitalt i CD och presenterades efter efter omvandling till analog spänning på ALFA-indikatorn. ALFA-givarens utsignal matades även till SA Elektronikenhet för att ingå i dennas  beräkningar samt vid ett eventuellt CD-fel nyttjas som reservfunktion för ALFA-indikering.

 

All denna information sörjde för att flygplanet på ett utmärkt sätt kunde flygas i alla väder och mörker samt ledas till fientliga företag och bekämpa dessa.

 

En höjd- och fartberoende omkoppling i CD inkopplade en Landställsvarning för att flygföraren inte skulle glömma att fälla ut landningsstället.

 

Reservinstrument för ovan beskrivna utrustnings höjdpresentation utgjordes av ett mekaniskt uppbyggt Höjdinstrument av äldre typ som fick sitt Ps från Fenpitotröret. Som reservfartmätare fungerade ordinarie MF-indikators fartdel som även den var mekaniskt uppbygg och fick sitt Qc-tryck direkt från Nospitotröret.

 

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-01-27

 

Källor: Fpl JA37 Beskrivning del 1 och 4