Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 


Flygdatautrustning AJ/SK37

  Luftdatasystem typ 4 LD-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturgivare ytterluft

Temperaturgivare ytterluft

 

 

ALFA-givare

ALFA-givare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI-bild med Höjd 60 meter indikering

SI-bild med Höjd 60 meter indikering

 

 

 

 

 

 

Mach-Fartindikator

Mach-Fartindikator

 

 

 

 

Höjdindikator med marktrycksinställaren

Höjdindikator med marktrycksinställaren

 

Flyglägesindikatorn med stig- och sjunkindikatorn till vänster

Flyglägesindikatorn med stig- och sjunkindikatorn till vänster

 

ALFA- indikator

ALFA- indikator

 

 Reservinstrument   Reservinstrument

 Reservinstrument

Höjdmätare           Fartmätare

 

 

Allmänt

 Viggenflygplanen AJ/SK37 utrustades med ett Luftdatasystem där bland annat en relativt avancerad analog uppbyggd Luftdataenhet LD-4 ingick. Den utvecklades och tillverkades i Sverige av Arenco Electronic AB  på uppdrag av Försvarets Materielverk FMV. Systemet avsåg att komplettera flygplanens avionik med inmätning av Primärdata såsom flygplanets höjd, fart och machtal samt lufttemperatur och anfallsvinkel.

För presentation av de olika uppmätta eller framräknade värdena ingick även olika Indikatorer.

 

Luftdatasystemets ingående delar utgjordes av ;

 • Nospitotrör

 • Ytterlufttemperaturgivare

 • Luftdataenhet LD-4

 • Höjdindikator

 • MachFart MF-indikator

 • Flyglägesgivarens stig och sjunkindikator

 • Anfallsvinkelgivare ALFA

 • ALFA-indikator

 • Fenpitotrör

 • Reservhöjdmätare

 • Reservfartmätare

Funktion

 Luftdatasystemet  utgjorde en del av flygplanets Primärdatagivare. I systemet uppgift ingick att inhämta dels indikerat statiskt lufttryck Ps och dynamiskt lufttryck Qc från Nospitotröret, dels ytterluftens temperatur från en givare placerad på flygkroppen, dels inställt marklufttrycket från Höjdmätaren samt dels mäta och behandla dessa data i Luftdataenheten LD-4. Där ingick även att avläsa flygplanets anfallsvinkel från en givare vid sidan av flygkroppen vilken dock behandlades i flygplanets Dator Centralkalkylator CK-37

 

Pitotrören och givarna för ALFA och yttertemperaturen värmdes under flygning för att hindra isbildning:

 

I LD beräknades följande storheter;

 • Standardhöjd  Hs

 • Statiskt tryck Ps

 • Indikerad fart Vi

 • Stig- och sjunkhastighet Hp (prick)

 • Dynamiskt tryck Qc

 • Mach M-talet M

 • Marktryckskompenserad höjd Hm

Av dessa storheter levererades Standarhöjd Ps, Indikerad fart Vi och Machtalt M även till CK. Där beräknades de tillsammans med data från Navigeringsutrustning andra system för presentation av Machtal, Fart, Höjd, Acceleration, Stig- och sjunkhastighet samt Färd och Banvinkel på indikatorer i systemet för Elektronisk Presentation EP-08.

 

I LD beräknades och kompenserades även för pitotrörets platsfel på grund av dess utformning och flygplanets anfallsvinkel.

 

Höjd-, Fart- och Mach-signalerna matades även till  Styrautomat SA-06 för inställning av variabla förstärkningar och som referens till SA höjdhållningsfunktion. De matades även till CK för bland annat Beväpningssystemets olika funktionsdelar om det aktuella flygfallet. I dessa ingick atmosfärens inverkan och flygplanets förflyttning för korrigering av riktmedlet vid skjutning Attackraketer ARAK eller Automatkanon AKAN i kapslar och Bomber samt för styr- och skjutvillkor för RB05, RB04 och RB75 samt RB24J mot mark- och sjömål.

Standarhöjden Hs användes även av SSR-transponder PN-865 för höjdangivelse till markflygledning

 

Presentation

 Presentationen av Höjd, Fart, Machtal, Stig- och sjukhastighet  samt ALFA gjordes på därför avsedda indikatorer placerade på lämpligt platser på instrumentbrädan i förarkabinen. De behandlades analogt i LD med servosystem i kombination med matematiska beräkningar där alla räknesätten ingick.

 

Ljudhastigheten Mach beräknades ur värdena Ps och Qc samt ytterluftens temperatur och matades efter omvandling med anpassad spänning till MF-indikatorns servodrivna indikeringsfönster för presentation av M-talet från M 0,4 upp till M 2,5.

 

Indikerad fart Vi matades direkt med lufttrycken Ps och Qc från Nospitotröret till en mekanisk del i MF-indikatorn och presenterades där på en visare som Vi från 150 km/h till 1400 km/h. MF-indikatorn är försedd med en varningsflagga som indikerar fel i LD samt en ratt för inställning av ett rörligt index.

 

Marktryckskorrigerad flyghöjd beräknades och matades som Hs med analog spänning till en klassiskt utformade Höjdindikator av klocktyp. Den hade två servodrivna visare där en lång visare gick ett varv för 1000 meter och en kort visare gick 10000 meter för ett varv. Med en ratt Pm  kompenserades Hs för olika marktryck och när ratten drogs ut indikerades Hs.

Höjdindikatorn är även den försedd med en varningsflagga som indikerar fel i LD.

 

Flygplanets stig- och sjunkhastighet integrerades analogt ur Ps och presenterades med analog spänning på en vertikal visare i Flyglägesindikatorns vänstra del.

 

Flygplanets anfallsvinkel till den omkringliggande luften bearbetades med signal från ALFA-givaren digitalt i CK och presenterades som analog spänning på ALFA-indikatorn. ALFA-givarens utsignal matades även till systemet för Automatisk Fartkontroll AFK och Högalfavarningssystemet  HAVS.

 

All denna information sörjde för att flygplanet på ett utmärkt sätt kunde flygas i alla väder och mörker ned till lägsta höjd  samt ledas till fientliga mark- eller sjömål och bekämpa dessa.

 

En höjd- och fartberoende omkopplingen i LD inkopplade en Landställsvarning för att flygföraren inte under vissa betingelser skulle glömma att fälla ut landningsstället.

 

Reservinstrument för ovan beskrivna utrustnings höjdpresentation utgjordes av ett mekaniskt uppbyggt Höjdinstrument av äldre typ som fick sitt Ps från Fenpitotröret. Som reservfartmätare fungerade ordinarie MF-indikators fartdel som även den var mekaniskt uppbygg och fick sitt Qc-tryck direkt från Nospitotröret.

  

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-01-31

 

Källor: Fpl AJ37 Beskrivning del 1