Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Flygradio Fr-22 och Fr-24

M3955-022011

M3955-024010

 

INNEHÅLL

Allmänt

Konstruktion

Dimensioner och vikter

Manövrering

Allmänt

Manövrering

Flygradio Fr-24

Manöverenhet 1.

Frekvensinställaren

Styrspaken

RB 24 Manöverpanel

Manöverenhet 2

IPK/IFL panelen

Funktioner allmänt

Funktion Fr-22

Sändtagare

Omkopplingsenhet

Manöverenhet 1

Frekvensinställare

IPK/IFL Testpanel

Markteleförstärkare

Funktion Fr-24

Övriga enheter

Övriga manöverorgan

Prestanda

Flygradio Fr-22

Flygradio Fr-24

Underhåll

 

Allmänt

Krav på att utnyttja även frekvensområde UHF för TAL-stridsledning förelåg i slutet på 60-talet och Flygradio Fr-22-Fr-24 utvecklades för att ingå i FPL 37AJ, SF, SH och SK.

Fr-22 var den första VHF/UHF-stationen med AM/FM möjlighet i svenska flygvapnet.

 

På sikt var det också tänkt att Fr-22 skulle ingå i JA37 i tandemutförande men då behov av en VHF/UHF-radio även förelåg för FPL 35F var emellertid Fr-22-konceptet för stort fysiskt för FPL35 och Sändtagare Fr-28 utvecklades därför att passa både FPL35 och JA37.

 

En exportversion med bara UHF som ordinarie radio och en UHF-reservradio utvecklades för danska flygvapnets 35XD.

 

AGA AB var tillverkande industri.

Konstruktion

Utformningen av enheterna följde SAAB direktiv enligt koordinationsdata vad avser uppbyggnadssätt, montering i flygplan, kylluftbehov och strömförsörjning etc.

 

Ingående enheter i FPL 37:

 • Sändtagare Fr-22
 • Omkopplingsenhet Fr-22
 • Manöverenhet1 Fr-22
 • Flygradio Fr-24
 • Frekvensinställare Fr-22
 • Manöverenhet 2 Fr-22 (SK37)
 • Markteleförstärkare (2 per flygplan)
 • IPK/IFL Testpanel

 

Fr-22 Sändtagare, omkopplingsenhet och frekvensinställare ingick även i TP85 och Hkp 4C

 

 

 

 

Flygradio Fr-22-Fr-24 i FPL AJS37 (eg SK37)

Flygradio Fr-22-Fr-24 i

FPL AJS37 (eg SK37)

 

Dimensioner och vikter

 

 

Modul-system

Bredd

mm

Höjd

mm

Djup

mm

Volym

dm³

Vikt

kg

Sändtagare

EMF

2 3/4S

182,5

200

400

14,6

15,0

Omkopplingsenhet

 

EMF

2S

130

200

400

10,4

9,0

Manöverenhet 1

MMF

13-200

125

119,5

200

3,0

4,3

Frekvensinställare

 

---------

61

89

161

0,9

1,3

Manöverenhet 2

MMF

7-100

125

62,5

100

0,8

0,8

Fr-22 totalt

 

 

 

 

 

 

29,6

Fr-22B totalt

 

 

 

 

 

 

30,4

Flygradio Fr-24

MMF

14-150

125

129

150

2,5

3,7

 

Antal tillverkade enheter var ca 200 st med tillverkningsstart år 1972

 

 

Sändtagare Fr-22

Sändtagare Fr-22

 

 

VHF/UHF-sändarna i Sändtagare Fr-22

VHF/UHF-sändarna i

Sändtagare Fr-22

 

 

Flygradio Fr-24

Flygradio Fr-24

 

 

Flygradio Fr-24 utan kåpa

Flygradio Fr-24 utan kåpa

 

 

Manöverenhet 1 Fr-22

 

 

Frekvensinställare Fr-22

Frekvensinställare Fr-22

 

Manövrering

Allmänt

Utrustningen var avsedd för följande funktioner:

 • Talkommunikation fpl - fpl,
 • Talkommunikation fpl - mark,
 • Passning av Larmkanal
 • Förmedling av lågfrekventa varnings – och lystringssignaler från andra utrustningar i fpl.
 • Interkommunikation mellan främre och bakre förarplats
 • Interkommunikation på marken med markpersonal och ledningsorgan via TRÅD och marktelefonförstärkare.

Manövrering

Flygradioutrustningen startades genom tillslag av flygplanets huvudströmställare.

 

För övrigt skedde manövrering från följande enheter

 • Flygradio Fr-24
 • Manöverenhet 1
 • Frekvensinställare
 • Styrspak
 • Rb24 manöverpanel
 • IPK/IFL panelen

 

I SK-versionen dessutom från

 • Manöverenhet 2 och
 • Styrspak bakre förarplats

Flygradio Fr-24

Funktionsomkopplaren för val av funktionssätt och för val av reservkanal.

 • NORM, endast Fr-22 användes
 • E, F, G, H endast Fr-24 användes (Reservfunktion)
 • NORM+LARM Fr-22 användes som huvudstation och Fr-24 för överlagrad mottagning på Larm-kanal
 • SM för Sändning av Fr-24 i reservmod.
 • TRÅD för sändning till ledningsorgan på marken
 • MIK BAND Till/Från för inspelning av icke automatiskt inspelad information på BSP, och för kommunikation med Mekaniker på marken.
 • VOL för flygförarens hörtelefonnivå

Manöverenhet 1.

Manöverenhet 1 var Fr-22 kanalväljare och hade 2 förväljarrattar och 20 tryckknappar.

Endast en knapp kunde vara intryckt.

Intryckning av knapp utlöste automatiskt tidigare intryckt.

Rattarna och tryckknapparna hade följande funktioner:

 

·        Den vänstra, Gruppväljaren (TAL - Stril) hade 42 lägen som indikerades i fönstret till höger om ratten. Varje läge hade 10 förprogrammerade  kanaler som ställdes in på de undre knapparna. Knapparna varr märkta 0-9.

·        Den högra, Basväljaren hade 84 lägen som indikerades i fönstret till höger om ratten. Varje läge hade fem för-programmerade kanaler som ställdes in med den näst översta knappraden

·        Den översta knappraden, med fem tryckknappar hade fyra individuellt programmerade kodstavar vilka var oberoende av Grupp eller Basväljarens inställning. Den femte knappen märkt minus överförde kanalinställningen till Frekvensinställaren

Frekvensinställaren

Frekvensinställaren användes för frekvensinställning i  klartext av Fr-22.

Dels kunde frekvensen ställas i med 4 koncentriska rattar och dels AM alt FM med en vippströmställare.

Styrspaken

På bägge styrspakarna (en i bakre ff-plats) fanns:
- Sändningsströmställare för sändning av Fr-22 NORM och NORM+LARM.

- Dämpningsströmställare för dämpning 15dB av inkommande radiosignaler.

RB 24 Manöverpanel

En dämpningsströmställare (återfjädrande) som tillhör robotsystemet och vid intryckning dämpar radiosignalerna 40dB (mottagartystnad)

Manöverenhet 2

SM strömställaren användes vid sändning från bakre ff-plats.

Den var parallellkopplad med SM-strömställaren på styrspaken.

Övriga organ enligt Fr-24 manövrering

IPK/IFL panelen

Panel på vänster sida i kabin för ”Tyst radiokontroll” och prestandakontroll och fellokalisering (IPK/IFL)

 

 

 

Manöverenhet 2 Fr-22 (baksits)

Manöverenhet 2 Fr-22 (baksits)

 

 

 

Omkopplingsenhet Fr-22

Omkopplingsenhet Fr-22

 

 

 

 

Manöverenhet 1 Fr-22

 

 

 

Bas och Gruppmekanismen med hålremsans matning

 

 

 

Spegelhusets konstruktion

Spegelhusets konstruktion

 

 

 

Markteleförstärkaren

Markteleförstärkaren

 

 

 

IPK/IFL Testpanel

IPK/IFL Testpanel

 

Funktioner allmänt

Fr-22-Fr-24 systemet genomgick ett flertal modifieringar bl.a av antennanslutningarna varvid Fr-22 automatiskt anslöts till fenspetsantennen (i stället för Fr-24) då fpl stod på marken liksom införande av IPK/IFL-test (Intern Prestandakontroll och Fellokalisering)

Funktion Fr-22

Sändtagare

Sändtagaren innehöll:

 • HF-enhet, MF-enhet och LF-enhet
 • Syntetisatorenhet med 5 st VCO för att täcka VHF och UHF-bandet
 • Sändarenhet med VHF-sändare och
 • UHF-sändare.

 

Bägge sändarna var uppbyggda enligt bredbandsteknik, dvs inga rörliga delar och sändarstyrningen skedde från frekvens­synteserna.

Frekvensområdet var

 • VHF - 103,000-159,975 MHz med 25 kHz kanal-separation
 • UHF - 225,000-399,95 MHz med 50 kHz kanal-separation.
 • AM alt FM modulering var möjlig på bägge banden

 

Strömförsörjning från flygplanets huvudspänningsnät
3 x 200V, 400 Hz

Omkopplingsenhet

Omkopplingsenheten innehöll:

 • Strömförsörjningsdel för Fr-22
 • LF-delarna (isolationsenhet) samt
 • HF-delar med filter, riktkopplare och antennanslutningar för VHF och UHFsignalerna.

 

En testenhet för Prestandakontroll (IPK) och Fellokalisering (IFL) ingick i omkopplingsenheten.

Manöverenhet 1

Uppbyggd i helt mekanisk och analog teknik med en mekanism jämförbar med ett mekaniskt ur. Fjädrar bl.a i schweiziskt  precisionsstål.

Samtliga kanaler stansades på hålremsor i form av ”1”-or och ”0”-or på Mylartape (Aluminium) och placerade i enheten i speciella Remskassetter.

Hålen i remsorna belystes i ett speciellt spegelhus  med en ljusledare varvid hålen i remsorna släppte igenom ljuset till fotoresistorer och omvandlades till ”1-or”

Frekvensinställare

För inställning av frekvens i klartext och modulationstyp.

Placering på kabinens frontpanel

IPK/IFL Testpanel

”Tyst” funktionskontroll av radion kunde utföras med panelens manöverorgan liksom Intern Prestandakontroll och Intern Fellokalisering.

Markteleförstärkare

Två (2) markteleförstärkare med anslutning till mekaniker och Stril m.fl. placerades på vingarnas undersida.

Dessa var så konstruerad att den till markfunktionen anslutna marktelekontakten (förankrad med en stålwire till uppställningsplattan) automatiskt lossnade då fpl påbörjade rullning från ”högstaläget”

Funktion Fr-24

Består egentligen av en ”ommöblerad” Flygradio Fr-23.

Vissa LF-funktioner dvs mikrofon och hörtelefonmoduler hade tillförts för kommunikation i fpl SK samt för TRÅD-kommunikation.

Övriga enheter

Antenner på fpl

 • Fenspets VHF
 • Buk VHF/UHF

Övriga manöverorgan

UK-dämpningsfunktioner:

 • 40 dB på RB-panel
 • 15 dB på styrspakarna

 

Prestanda

Flygradio Fr-22

 • Frekvensområde VHF100,000 – 159,95 MHz
 • Kanalseparation 25 kHz.
 • Frekvensområde UHF 225,000 – 399,950 MHz
 • Kanalseparation 50 kHz
 • Kanalantal 5620
 • Vågtyp A3
 • Modulering  AM och FM
 • Frekvensomställningstid 0,1 sek
 • Bred bandbredd  vid 6dB  =17kHz
 • Smal bandbredd vid 6dB   =10 kHz

 

Sändaruteffekt

 • VHF AM =25W
 • FM =50W
 • UHF AM =10W
 • FM =20W

Flygradio Fr-24

 • Frekvensområde VHF110,00 – 147,00 MHz
 • Kanalantal 5 (varav en Larmkanal endast mottagning)
 • Kanalseparation 50 kHz
 • Vågtyp A3
 • Modulering  AM

 

Sändaruteffekt

 • VHF AM =3W

 

Underhåll

På A-nivå genomfördes Prestandakontroll och Fellokalisering med den därför avsedda testenheten i Fr-22, och IPK/IFL- panelen i kabinen.

 

Underhåll på utbytesenhet (UE) utfördes på förbandsverkstad (avd 6) i Autoteststation ATS1.

Fr-22 var helt anpassad för automatisk test medan Fr-24 som byggde på Fr-21 teknik och dess moduluppbyggnad följde ett mera semiautomatiskt testsätt.

Underhåll på cv-nivå utfördes av FFV Underhåll i Arboga.

 

Källor:

FV Beskrivning FR-22-Fr-24

Civing Ingemar Pellbäck fd Utvecklingschef på AGA, BAAB och Celsius Tech

 

Sammanställt av Lars V Larsson AEF

Senast uppdaterad 2020-03-18/GSg