Operativ Tidsperiod
 


  
                    FLI-19          FLI-35C
            
/------------------------/------1998

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Flyglägesutrustning för SK35C

Flyglägesinstrument FLI-19 och FLI-35C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK35C flyglägesindikerande instrumenten med FLI 19 i Framsits (elevplatsen).

SK35C flyglägesindikerande instrumenten med FLI 19 i Framsits (elevplatsen).

Större bild

 

SK35C flyglägesindikerande instrumenten med FLI 19 i Baksits (lärarplatsen).

SK35C flyglägesindikerande instrumenten med FLI 19 i Baksits (lärarplatsen).

Större bild

 

 

SK35C flyglägesindikerande instrumenten med FLI 35 i Framsits (elevplatsen).

SK35C flyglägesindikerande instrumenten med FLI 35 i Framsits (elevplatsen).
Större bild

 

SK35C flyglägesindikerande instrumenten med FLI 35 i Baksits (lärarplatsen).

SK35C flyglägesindikerande instrumenten med FLI 35 i Baksits (lärarplatsen).
Större bild

 

 

För att kunna uppnå en hög flygsäkerhet vid skol- och övningsverksamhet var det önskvärt att eleven i Framsits och läraren i Baksits kunde få information från instrument som ersatte de yttre referenserna vid flygning i alla väder och i mörker. Även flygplanets styrautomat behövde motsvarande information.
Drakenfamiljens skolflygplan,
SK35C var från början utrustat med en relativt enkel avionikanläggning för flyglägesindikering.
Under mitten av 1980-talet modifierades SK35C med en ny flyglägesgivare inklusive avionik samt nya instrument för både Fram- och Baksits.

 

Flyglägesinstrumentens uppgift var att ge flygföraren information om flygplanets momentana läge relativt jordytan, det vill säga flygplanets roll- tipp- och kursvinklar. Vinklarna presenterades på speciella indikatorer samt sändes via elektriska lägesgivare till styrautomat SA-51A/C.

 

Gemensamt för FLI-19 och FLI-35

Som flyglägesgivare fungerade ett lodgyro och ett kursgyro. Upphängda i kardansystem kunde gyrona, beroende på anläggning med eller utan begränsning bevara sina lodreferenslägen oberoende på flygplanets läge.
Flyglägesgivarna, i FLI-19 separata Lodgyro- och Kursgyroenheter och i FLI-35C en gemensam Flyglägesgivarenhet avkände flygplanets lägesförändringar och lämnade via förstärkare signaler till instrumenten och det abonnerande systemet. Gyrona hölls stabiliserade relativt horisontal- och vertikalplanet av vågavkännande övervakningssystem vilket även varnade vid eventuella fel.

 

Kursgivaren avkände det jordmagnetiska fältet och förmedlade styrsignaler för övervakning av kursgyrot relativt kompassnorr. Eventuell påverkan av magnetiska krafter i eller utanför flygplanet kompenserades med inställningar på Manöverlådan och, beroende på typ av utrustning med justeringar på Kursgivaren eller med ett korrektionsnät. I det senare ingick även kompensation för jordrotationen och flygplanets förflyttning över jordytan beroende på latitud, kursvinkel och flygplanets hastighet .

 

Flyglägesinstrument FLI-19

Denna utrustning  var från början monterat i alla tillverkade J35A. Detta berodde på omständigheter som orsakades av tidskrävande utvecklingsproblem med FLI-25 vilket från början skulle ingå i J35A. SK35C var i sin grundkonstruktion konverterad från J35A ur den första delserien och fick därför ärva hela FLI-19 systemet.
FLI-19 Horisontindikator och Kursindikator var placerade i Framsits och presenterade flygplanets roll- och tipp- och kursvinklarna.

 

För flygföraren i Baksits fanns en slavad FLI-19 Kursindikator samt ett mekaniskt uppbyggt Horisongyro av äldre modell och med begränsad frihet.

 

Flyglägesinstrument FLI-35C

Denna anläggning utgjorde ett helt nytt system och togs i bruk i SK35C i mitten av 1985. Bakgrunden var dels att FLI-19 gyron med sin avionik hade relativt stora mekaniska begränsningar som vid avancerad flygning upplevdes mer och mer besvärande och dels att vitala reservdelar saknas.
Därför ersattes FLI-19 gyroenheter och avionik med  Flyglägesgivare LIS 6000 med tillhörande avionik, med ny Manöverlåda samt med ny Horisontindikator och Kursindikatorer både i Framsits och Baksits. Utrustningen blev gyromässigt identisk med FLI-35 i J35J och blev flygsäkerhetsmässigt ett mycket välkommet tillskott för både elev och lärare.
Utmärkande för FLI-35 var i huvudsak att den nya flyglägesgivaren hade en datorbaserad avionik. Denna kunde hantera mer information, vilket möjliggjorde en förfinad övervakning av gyronas lägen och funktioner och medgav en reservmod för magnetisk kurspresentation.

 

Reservinstrument

För horisontpresentation fanns från början endast en Svängindikator på respektive förarplats. Dessa kompletterades i början av 1970 i Framsits med en mekaniskt uppbyggd Reservhorisont med begränsad frihet. Vid införande av FLI-35C monterades en Reservhorisont även i Baksits. Reservinstrument för kurspresentationen utgjordes av en enkel magnetisk Reservkompass.

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2022-08-16

 

Källor: Beskrivning SK35C

 

Läs mer: Flyglägesinstrument 19 Beskrivning Utgåva 2