Operativ Tidsperiod
 

 

                     DC-2/LD-2         DC-2/LD-8 

                     /---------------------/--- - -1998
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Flygdatautrustning J35B, J35D, S35E, J35F och J35J

Datasystem typ 2 DS-2

 

 

J35BD flygdataindikerande instrument med DS 2.

Större bild.

 

S35E flygdataindikerande instrument med DS 2.

Större bild.

 

J35F flygdataindikerande instrument med DS 2.

Större bild.

 

J35J flygdataindikerande instrument med DS 2.

Större bild.

 

Drakenflygplanen J35B, J35D, S35E, J35F och J35J blev utrustade med ett relativt avancerat analogt datasystem DS-2, som utvecklat av svenska företaget ARENCO på uppdrag av KFF. Systemet avsåg att integrera nästan hela flygplanens avionik. Det var trots sin analoga utformning avsevärt komplicerat speciellt i funktionerna för omvandling och distribution av styrdata från markorganisationens STRIL 60- system.
 

DS-2 utgjorde tillsammans med de egna och samarbetande systems indikatorer ett komplett informationssystem för att flygplanen på ett utmärkt sätt, i alla väder och mörker kunde flygas och diskret ledas till det utvalda målet, anfalla detta med optimal vapeninriktning samt återledas och navigera till samt landa på den utvalda hemmabasen.
 

Samarbetande och abonnerande system var Navigeringsradar PN-594, Flyglägesinstrument FLI-25 i J35B/D, FLI-27/35 i J35F/J och FLI-29 i S35E samt Styrautomat SA-05B och senare SA-05C. I Drakens jaktversioner ingick även samarbetet med Styrdataomvandlare FD-10 i J35B/D och FD-11 i J35F/J, sikte S-7A-2 i J35B/D och S-7B3/31 i J35F/J samt siktesradar PS-03 i J35B/D och PS-01/011 i J35F/J.

 

Datasystemet var avsett för bearbetning och sammanställning av höjd-, fart- och avståndsinformationer samt styrinformation från markorganisation STRIL60. Det utnyttjas även för höjd- fart- och flygskedesberoende omkopplingar. DS-2 omfattades av en Luftdataenhet LD-2 och en Datacentral DC-2 samt Indikatorer för höjd, fart- och mach-indikeringar.

 

Luftdataenheten LD-2 bestod av en Tryckenhet och en Servoenhet. Tryckenheten omvandlade statiska (höjd) och totala (fart) lufttryck till elektriska signaler för styrning av systemets Höjdindikator och Mach/Fartindikator och till Servoenheten. Servoenheten bestod av flertalet elektriska servon vars uppgift var att tillsammans med höjd- och fartinformationerna, inställt marktryck, ytterlufttemperaturen och anfallsvinkeln beräkna höjd-, fart- och machtalsinformationer till DC-2 och till S-7A/B och SA-05B/C samt machtalet till Mach/Fartindikatorn.

 

Datacentralen DC-2 utgjorde hjärnan i datasystemet. Av de mottagna informationerna från LD-2 och Flyghöjdinställaren (ej i J35J) samt FLI-25/27/29, FD-10/11, PN-594 och PS-03/01/011 kopplades vissa direkt eller efter bearbetning och sammanställning i DC-2 vidare till respektive abonnenter. Informationen ut från DC-2 matades till systemets Styrindikator, Avstånd-Höjd-Kommando – AHK-Indikator (AH-indikator i S35E), FLI Kursindikator (Flyglägesindikatorn i S35E) samt PS-03/01/011 Indikator (ej S35E).

 

De flygskedesberoende omkopplingarna styrdes i grunden från PN-594 Manöverlåda samt i J35B/D/F/J även från STRIL60 via FD-10/11 samt med impuls från PS-03/01/011. Omkopplingarna påverkade överföringar av många olika informationer liksom avståndet till markfyrar, flyghöjd och glidbana vid landning. I J35B/D/F/J överfördes, via omvandling i FD-10/11 STRIL60-information om Uppdragsskede, Målhöjd, Klartextkommandon, Anflygningskurs, Målbäring samt Målavstånd till AHK- Styr-, Kurs- och PS-3/01/011 Indikatorerna.

 

Höjd-, Fart- och Machgivarna informerade SA-05B/C och FLI-25/27/29/35 samt S-7A/B olika funktionsdelar om det aktuella flygfallet avseende atmosfärens inverkan och flygplanets förflyttning samt för korrigering av riktmedlet vid skjutning med jaktraketer JRAK, automatkanon AKAN samt för skjutgränsberäkningen för jaktrobot RB24B/J och styr- och skjutvillkor för RB27 och RB28.

 

Glidbaneberäkningen utfördes vid navigering (ej i J35J) och landning med LD-2 som höjdgivare, FLI-25/27/29 Kursinställare som bankursgivare och PN-594 som avståndsmätare och riktnings- och sidlägesgivare. Flygplanets avvikelse från glidbanan presenterade på Styrindikatorns korsvisare.

 

Den höjd- och fartberoende omkopplingen inkopplade en Landställsvarning för att flygföraren inte skulle glömma att fälla ut landningsstället.

 

I J35J ersattes LD-2 av en digital luftdataenhet LD-8, vilken för sin funktion, till 100 % anpassades till samarbetande enheter i DS-2 och övriga abonnerande system.

 

Reservinstrument för ovan beskrivna utrustnings höjd- och fartpresentation utgjordes av mekaniskt uppbyggda Höjd- och Fartinstrument av äldre typ.

 

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2010-06-03

Källor:

  • SFI Fpl35BDEFJ Beskrivning och handhavande

  • Fpl35BDEFJ Beskrivning