Operativ Tidsperiod
 

 

                 /-----------------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Flygdatautrustning J35A
 

Datasystem typ 1 DS-1                           Notis 1

 

 

J35A flygdataindikerande instrument med DS 1.

Större bild.

 

 

J35A blev utrustat med ett analogt datasystem DS-1, vilket utvecklades av det svenska företaget ARENCO på uppdrag av KFF. Systemet var i funktion under det taktiska skedet samt vid navigerings- och i landningsskedena vid ett jaktuppdrag. DS-1 avvek mycket i utförande från de datasystem som blev installerade i senare J35-versioner, p g a att speciella indikatorer för höjd, fart och machtal och taktisk styrpresentationer ej fanns installerade i J35A.

DS-1 funktioner uppfyllde ändå kraven, för att tillsammans med andra integrerade system, flygplan J35A på ett bra sätt i alla väder och mörker kunde flygas och ledas till det utvalda målet, anfalla detta med optimal vapeninriktning samt återledas och navigera till och landa på den utvalda hemmabasen.
Samarbetande och abonnerande system var Navigeringsradar PN-507 eller senare PN-595 och Flyglägesinstrument FLI-23 samt Sikte S-6B och Siktesradar PS-02.

I J35A fungerade äldre mekaniskt uppbyggda standardinstrument som primära Höjd, Fart och Mach-indikatorer.

Datasystemet var i huvudsak avsett för bearbetning och sammanställning av höjd-, fart- och avståndsinformationer baserat på lufttryck från flygplanets pitotrör samt navigeringsradarns markfyrinmätning. Det nyttjades som höjd- och fartgivare för abonnerande system, för höjd- och fartberoende omkopplingar samt flygskedesstyrda växlingar. DS-1 omfattades i huvudsak av en Luftdataenhet LD-1 och en Datacentral DC-1.
LD-1 bestod av ett höjd- och ett fartservo för omvandling av de statiska (höjd) och totala (fart) lufttrycken till användbara elektriska signaler för olika beräkningar i DC-1 och S-6B.
DC-1 bestod av två enheter som tog emot informationer från LD-1 och en Marktrycksinställare samt från PN-507/595 och PS-02. Den bestod av ett avståndsservo, buffertkretsar och en summator för beräkning av en glidbana samt ett antal flygskedesstyrda reläfunktioner vilka förmedlade de mottagna informationerna direkt eller efter att de bearbetats och sammanställts vidare till respektive abonnenter.
Informationen från DC-1 matades till FLI-23 Horisontindikator samt PN-507/595 Navigeringsindikator.

De flygskedesberoende omkopplingarna styrdes uteslutande från PN-507/595 Manöverlåda. De påverkade överföringar av olika avstånds-, riktnings- och sidlägesinformation till Navigeringsindikatorn samt inkoppling av glidbanefunktionen.

Höjd- och fartgivarna informerade S-6B olika funktionsdelar om det aktuella flygfallet för korrigering av riktmedlet vid skjutning med automatkanon AKAN och för skjutgränsberäkningen för jaktrobot RB24B

Glidbaneberäkningen utfördes vid landning med LD-1 som höjdgivare och PN-507/595 som avståndsmätare och sidlägesgivare och presenterade flygplanets höjd- och sidläge relativt en ideell glidbana mot en sättpunkt på landningsbanan på korsvisaren i FLI-23 Horisontindikator.

Den höjd- och fartberoende omkopplingen inkopplade en Landställsvarning för att flygföraren inte skulle glömma att fälla ut landningsstället.

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2017-12-12

Källor: SFI 35A och C Beskrivning och handhavande, J35A och SK35C Beskrivning.

 

Läs mer:
Dataenheter ARENC-DS1 Beskrivning (Del av)