Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                            /----------------------1997

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Avioniksystem i AJ37 SK37 SH37 SF 37

                                                                             Notis 2

 

AJ37 med 120 kg sprängbomber

AJ37 med 120 kg sprängbomber

 

 

 

 

 

Förarplats AJ 37 och SH37 samt SK37 som saknade radarindikator CI

Förarplats AJ 37 och SH37 samt SK37 som saknade radarindikator CI

 

 

 

 SF37 Förarplats med det centrala kamerasiktet

SF37 Förarplats med det centrala kamerasiktet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Avioniksystemet i AJ37

Avioniksystemet i AJ37

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 Avioniksystemet i SK37

Avioniksystemet i SK37

Större bild

 

 

 

 

 Avioniksystemet i SH37

Avioniksystemet i SH37

Större bild

 

 

 

 

 

 SF37/SH37 Mörkerspaningskapsel MS

SF37/SH37 Mörkerspaningskapsel MS

Större bild

 

 

 

 

 

 Avioniksystemet i SF37

Avioniksystemet i SF37

Större bild

 

 

 

 

  

 

 

 AJS37 med fyra bombkapslar och två RB24J

AJS37 med fyra bombkapslar och två RB24J.

 

 

 

AJS/F/H vapenalternativ

AJS/F/H vapenalternativ

Större bild.

 

 

Med AJ37 och senare i SK37 och SH37 och SF37 inleddes en helt ny generation av integrerade avioniksystem. En Central kalkylator CK samverkar nu, i ett federativt system, med analoga utrustningar i ett antal delsystem beroende på flygplanversion.
Den digitala CK var programstyrd, varför en ny nivå av flexibilitet i funktion och presentation kunde uppnås.
Delsystemen är fortfarande analoga men av senaste generation.

 

Avioniksystemet omfattar bland annat följande delsystem

Operativ utrustning AJ37

 

Operativ utrustning SH37

 

Operativ utrustning SF37

 • Kamerasikte

 • Datakamera (registrering)

 • Låghöjdskameror SKA-24C

 • Värmekamera VKA-702

 • Lodkameror SKA-31 (hög höjd)

 • Mörkerspaningskapsel MS innehållande låghöjdskameror SKA-34

 

Delsystemens funktioner i korta drag

I CK37 utfördes en stor del av den uppdragsanpassade funktionsgenereringen. CK37 och de olika systemenheterna samverkade med varandra genom ett överföringssystem som även innefattade vissa anpassningsenheter ANP för analog/digital (An/Di) eller omvänt omvandling av en viss mängd detaljdata från delsystemens olika komponenter ute i flygplanet.

 • Centralkalkylatorn CK-37 var en central, digital räkneenhet. Den medverkade med beräkningar och logiska administrativa uppgifter i en mängd av flygplanets avionikfunktioner. Där ingick bland annat Markkollisionsvarning. Delsystemens presentationer gjordes via CK i form av elektronisk presentation på EP-8 Siktlinjeindikator SI.

 • De ordinarie systemets instrument och indikatorer utgjordes av SI och Centralindikator CI samt instrument och indikatorer för presentation av flygdata och navigeringsinformation.

 • Primärdatautrustningen LD-4 mätte och bearbetade luftdatastorheter som höjd, fart, machtal, stig- och sjunkhastighet, anfallsvinkel och temperatur samt överförde dessa parametrar till indikatorer som SI och CI och andra abonnerande system.

 • RHM mätte höjden till underliggande terräng med liten upplösning.

 • Navigeringsutrustningens Dopplerenhet mätte flygplanets hastighet över marken. Informationen användes av CK, tillsammans med information från luftdata för beräkning av flygplanets färdhastighetsvektor (fartvektor) i SI. FLI visade flygplanets momentana attityd och kurs i förhållande till jordytan. TILS utgjorde ett Taktiska Instrument- landningsystem under landningsskedet och gav styrinformation i SI.

 • Kommunikationsutrustningen bestod av FR22 (normalradio) och FR24 (reservradio) samt taktisk IK-transponder PN797 och civil SSR PN865. Flygradion hade dubbla system för säkerhet. Taktiska IK-utrustningen hade endast svarsfunktion.

 • Styrautomat SA-06 förbättrade flygplanets flygegenskaper samt hade hållfunktioner för attityd, höjd och fart. HAVS förbättrade flygsäkerheten vid taktiskt flygning. AFK avlastade flygföraren vid landning genom att reglera motorns dragkraft så att fart eller anfallsvinkel hålls konstant.

 • Reservinstrumenten utgjordes av separata system som presenterar flygdata oberoende av ordinarie system.

 • Radar PS37/A ingick i Målinmätningssystemet MIS. Spaningsfunktionen användes mot mark- och sjömål och avståndsmätning utfördes mot luft- och markmål. PS-37 lämnade även referensuppgifter om målet och till RB05 kommandolänk. Radarn användes även som navigeringshjälp och passiv spaning (ej sändning). Radarpresentationen gavs på CI.

 • Beväpningssystemet i AJ37 (CK/ANP) möjliggjorde Siktning, Val av vapen och Fällningssätt samt Preparering av RB, Osäkring, Avfyring och Nödfällning. Kommandolänk RB05 bestod av flygplanburna robothjälpapprater via vilken förarens styrkommandon överförs till RB05 styrsystem.

 • Motmedel U22 (KA) och KB samt APP-27/48 hade till uppgift att förhindra eller väsentligt försvåra dels fientlig radarspaning och radarmätning mot flygplanet dels följning för målsökande robotar samt varna vid radarbestrålning.

 • Registreringsutrustning RKA-40 dokumenterade SI-bilden och omvärlden. FB-2 spelade in radiokommunikation samt varningsljud från APP-27/48. Registrerkapsel RB05A registrerade på datafilm robotstyrningen vid skjutning med RB05. FB-5 spelade in bildinformationen från RB75 för utvärdering av övningsresultat.

 • Vapen i AJ37 medfördes som yttre last och utgjordes av RB04, RB05, RB75 och RB24 (IR-robot) samt Attackraketer ARAK, Automatkanoner AKAN i kapsel, Bomber och Lysbomber.

 • Spanings- och målföljningsradar PS-371/A i SH37 användes för målspaning och målföljning över vatten med därför specifik anpassning.

 • Kamerasiktet- och kamerasystemen i SF/SH37 möjliggjorde siktning och fotografering av objekt och radarbild på olika höjder och farter samt under mörker

AJS37, AJSH37, AJSF37
Ändringar i avioniken

I början av 1990-talet ändrades CK-37 minneskapacitet och programvara och moderniserades vissa system vilka krävde ändringar / kompletteringar, s k modpaket i flygplanets elkablage. Planeringen av modifieringarna startade redan 1986. Efter beslut började införandet 1991 i ordningen AJ37, SH37 och SF37. Flygplanens beteckningar ändrades till AJS37, AJSH37 och AJSF37. I stort innebar ändringarna att flygplanen även kunde nyttjas i attack- och jaktuppdrag med en avionik som mycket liknade JAS39 och med i stort samma vapen.
 

Ändringarna omfattade bl a följande :

 • Modifieringspaket 11 och 12 i flygplanets elinstallationen infördes.

 • Programändringar i CK utökade datautrymme.

 • Datakommunikationslänk databuss 1553B.

 • Utrustning för terrängnavigering, benämnt TERNAV införs.

 • Systemet FASA (FöretagsAnalys Spaning Attack) senare PLA för bl a utvärdering av flyguppdraget.

 • Datastav DS för överföring av data från flyguppdrag samt laddning av CK för flyguppdrag.

 • Robot 15F mot sjömål anpassades till flygplanen.

Dessa förändringar innebar att den modernare Sjömålsroboten RB15F kunde nyttjas på flygplanet för ökad slagkraft samt att bl a det viktiga systemet för planering och registrering av uppdrag, benämnt PLA med hjälp av DS kunde införas.
 

 

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2020-03-26.

 

Källor:

 • Flygteknik under 100 år, SMR förlag 2003

 • Det bevingade verket, FMV avd för flygmateriel, 1986

 • Flygplan 37 VIGGEN av Stridsberg.

 • System 37 Viggen, Svensk Flyghistorisk Förening. SFF