Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Flyglägespresentation för JA37

Flyglägesinstrument FLI JA37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plattformen i IME

Plattformen i IME

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flyglägesindikering SI

Flyglägesindikering SI

Kursskalan uppe

Horisonten tre delade linjer

 Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flyglägesindikatorn

Flyglägesindikatorn

 Större bild

 

 

 Kursindikator KI

Kursindikator KI

Större bild

 

 

 Reservhorisomtgyrot

Reservhorisontgyrot

Större bild

 

Allmänt

 För att kunna flyga i alla väder och i mörker krävdes i ett jaktflygplan information till föraren från instrument som ersatte de yttre referenserna. Även flygplanets taktiska system och styrautomat behövde motsvarande information. Viggenflygplanet JA37 var utrustade med en avancerad avionikanläggning för flyglägesindikering till flygföraren. Utrustningen var i huvudsak utvecklad vid Svenska Aeroplan AB SAAB  på uppdrag av Kungliga Flygförvaltningen KFF, senare Försvarets Materielverk FMV. I systemet ingick enheter  ingående i flygplanets primärdatagivare bland annat en gyrobaserad Mätenhet för attitydvinklar ingående i TröghetsnavigeringsutrustningenTN från Singer i USA.

 

Flyglägesinstrumentens uppgift var att ge flygföraren information om flygplanets momentana läge relativt jordytan, det vill säga flygplanets roll- tipp- och kursvinklar. Vinklarna presenterades dels direkt på för informationen utformade instrument och dels indirekt genom utrustningen för Elektronisk Presentationen EP-12  på dess Siktlinje- och Målindikatorer, SI respektive MI. Vidare användes flyglägesvinklarna i abonnerande system som Radar PS-46 och Styrautomat SA-07 samt till Centralkalkylator CD-107/207 för vidare befordran till EP-12.

 

Systemets ingående enheter utgjordes av;

  • Mätenenhet IME-(Inertial Measurement Equipment)

  • Flyglägesindikator FLI

  • Kursindikator KI

Uppbyggnad och Funktion

 IME-enheten utgjordes av en plattformsdel, en kraftförsörjningsdel och elektronik för signalbehandling samt inmatning och utläsning av information. Plattformsdelen innehöll två tvåaxliga gyron för definition av mot varandra vinkelräta riktningar X, Y och Z samt Accelerometrar Acc i dess tre riktningar. Den fjärde gyroaxeln utnyttjades för övervakning av plattformens funktion.

 

Plattformen var inlagrad i ett kardansystem som bestod av kurs- och tippkardan samt inre och yttre rollkardan, vilka isolerade plattformen från flygplanets rörelser.

Kraftdelen försörjdes från flygplanets växelströmsnät eller vid avbrott från detta från likströmsnätet genom en DC/DC-omvandlare. Elektroniken innehöll bland annat funktioner för övervakning av lodriktningen av plattformen samt kretsar för omvandling av analoga signaler till seriebinära och tvärt om. För attityd- och kursvinkelsignaler fanns på respektive kardaner direkta utgångar från mätenheten till FLI och KI samt Radar och Styrautomat.

 

För att den gyrostabiliserade plattformen skulle kunna användas som kurs- och attitydreferenser orienterades den noggrant relativ norr och lod med flygplanet på marken. Denna Förinställning gjordes med flygplanet på marken. Lodriktningen bestämdes genom att signalerna från Acc mättes och  norrriktningen bestämdes genom så kallad gyrokompassering.

 

Gyrokompassering utnyttjar att plattformen inte ändrade riktning, roterade med flygplanet och jordrotationen. I ställer såg det ut som om plattformen roterade. Systemet mätte alltså hur plattformen roterade och avgjorde i vilken riktning jordaxeln pekade. När systemet kände lod och jordaxelns riktning, kunde det peka ut nordriktningen. Emedan vinkeln mellan lod och jordaxeln var beroende av latitud, kunde systemet vid kännedom om detta (inmatades via Datapanelen DAP) godkänna den uppmätta jordaxelriktningen.

 

Förinställning av plattformen skedde i sekvenser. Den startade vid driftsättning av IME och CD. Lampa TN tändes på en Indikeringstablå ITF och sista siffran visade 9 i DAP. Under sekvens 1 slavades plattformen till flygplanaxlarna och därefter startades gyrosnurrorna och var slut efter 20 sekunder. Under sekvens 2 efterlodades plattformen till vågläge i 10 sekunder. Under sekvens 3 förättrades beräkningen av lodläget och genom gyrokompasseringen beräknades plattformens kurs i förhållande till geografiskt norr. Efter 180 sekunder avslutades sekvensen, lampan TN hade slocknat på ITF och sista siffra ändrade sig till att visa 6 i DAP och plattformen gav acceptabla värden till FLI och KI.

 

Presentationen 

Flyglägesindikatorn FLI bestod av en treaxlig klotindikator för roll- tipp och kursvinklar. Den hade även en Korsvisare, en Variometer och en Libell. Klotet var lagrat i en gaffel som ställdes om av en rollmotor. I tipp och kurs ställdes klotet om  av tipp- och kursmotorer. Klotet delades av en horisontlinje och var försett med kurs- och tippvinkelgradering. Indikatorn hade en fast flygplansymbol mot vilken alla vinklar avlästes. En felvarningsflagg indikerade vid servo- eller kraftfel.

 

Kursindikatorn KI var en servodriven indikator som visade flygplanets kurs med en roterande kompasskala mot ett fast index. Dessutom presenterades bäring till målet eller destination alternativt kommenderad kurs (smal visare) samt målets värdvinkel eller, vid landning banriktningen (bred visare).

 

Reservinstrument för flyglägesvisning utgjordes dels av en mekaniskt uppbyggd Reservhorisont med begränsad frihet och dels en magnetisk Reservkursanläggning Fpl37.

 

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-03-22.

 

Källor: Beskrivning AJ37 del 1