Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  


 

 

Databehandling J35BDFJ

Styrdataomvandlare FD-10 och FD-11   Notis 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdatameddelandets uppbyggnad i bitform.

Styrdatameddelandets uppbyggnad i bitform.

Större bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FD-10 Registerenhet med höljet avtaget och Programenhet.

FD-10 Registerenhet med höljet avtaget och Programenhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FD-11 Programenhet med höljet avtaget.

FD-11 Programenhet med höljet avtaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FD-11 Registerenhet med höljet avtaget.

FD-11 Registerenhet med höljet avtaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrument och Indikatorer för presentation av styrdata i J35BDFJ.

Instrument och Indikatorer för presentation av styrdata i J35BDFJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftenhet FD-10 och Monteringsbädd FR-14 Kraftenhet

Kraftenhet FD-10 och Monteringsbädd FR-14 Kraftenhet

 

 

 Kraftomformare FD-11

Kraftomformare FD-11

 

Historik

Sveriges ÖB gav 1954 nya riktlinjer om att ett nytt och snabbare luftbevaknings- och stridsledningssystem erfordrades där bland annat det taktiska radiosambandet mellan Markorganisationen STRIL och jaktflyget måste störskyddas med hjälp av att ett nytt radiosystem. ”Styrradio” skulle tas fram.

För att uppfylla ÖB:s direktiv krävdes stor eftertanke och omfattande insatser från Försvarsmakten och dess allierade Försvarsindustrier. Detta ledde till att Svenska Aeroplan AB SAAB utvecklade Jaktflygplanet J35 Draken, vilket skulle medföra vapen för bekämpning av mål på mötande kurs i alla väder och i mörker. Det ledde också till att ett mycket speciella datalänksystem utvecklades av SRT som medgav bland annat binär dataöverföring mellan marken och flygplanen.

Projektet med att kunna leda jaktflygplan från marken startade i oktober 1955, när det beslutades av Chefen för Flygvapnet CFV och Kungliga Flygförvaltningen KFF att Draken skulle utrustas med ”Styrradio”. Denna skulle diskret kunna överföra taktisk styrinformation till piloten och i en framtid även direkt ”styra” flygplanets roder. Dock kom man till insikten om problem och risker med detta varför denna funktion utgick. Härmed ändrades även benämningen ”Styrradio” till Styrdata SD vilket skulle bli det rådande uttrycket framgent.

 

Styrdatameddelandet utgjorde grunden för hela SD-systemet och fanns bara i digital form. Det utformades av SRT och bestod av digitala ”bitar”, varje bit kodad som ”etta” eller ”nolla” och överförda i serie i digitala datameddelanden. Meddelandet innehöll 103 bitar varav 68 bitar utgjorde direkt flyginformation och de övriga för teknisk information. Det överfördes med 3000 bitar/sekund, det vill säga 29 meddelanden/sek. Datameddelandet innehöll dels en ”Startodds” och en ”Adress” (det mottagande flygplanets unika identitet) och dels flygorder och måldata utgörande ”Skede” (Anflygning eller Målspaning), Höjd (Målhöjden), ”Kommando” (20 st i klartext) ”Kurs” (Beordrad kurs), ”Bäring” (Målbäring i horisontplanet), ”Avstånd” (Målavstånd) ”Höjdvinkel” (Målhöjdvinkel gentemot horisontalplanet) och Höjdändring (användes ej i flygplan 35). 

 

Allmänt

Utvecklingen av Styrdataomvandlaren FD-10 startade 1959 vid SRT. Varje enhet innehåller c:a 300 st transistorer av typ OC 45. Kretskorten var dubbelsidiga och alla halvledare var av germaniumtyp samt var glaskapslade.

Ursprungligen benämndes FD-10 som ”FlygDatamottagare” vilket återfinns i äldre dokument. FMV Normaliebyrå godkände dock inte detta som benämning var men det gick bra med Styrdataomvandlare.

 

Uppbyggnad.

 FD10 togs fram för flygplan J35 B och J35D och bestod av fyra enheter:

  • Programenhet SRT-SU2997

  • Registerenhet SRT-SU2998

  • Kraftenhet SRT-SU2999

  • Monteringsbädd SRT-SU3000

Programenheten innehöll radiotonmottagare, oscillatorkort, synkkort, grindkort, nollställningskort och diversekort.

På programenheten satt testknappen. Den gjorde det möjligt för flygföraren att funktionskontrollera styrdatamottagningen. När testknappen hölls intryckt mottogs i stället för meddelanden med flygplanets ordinarie styrdataadress de båda testmeddelandena ”Flygtest1 och Flygtest 2”.

Dessa testmeddelanden var så uppbyggda att de analoga utsignalerna till indikatorerna skildes av den minst signifikanta binära bitens numeriska värde. Det ena meddelandet innehöll den mest signifikanta binära biten, till exempel Kurs 180 grader i varje fält och det andra meddelandet innehöll alla övriga binära bitar i varje fält 179,29 grader. Den numeriska skillnaden mellan de två meddelandenas innehåll motsvarade alltså värdet för 0,703 grader. På så vis testades alla binära bitars numeriska värden och ett fel i en bit eller ett hårdvarufel skulle visa sig på flygplanets indikatorer i form av ett avvikande ostabilt värde.

 

Registerenheten var ansluten till flygplanets kablage och Programenheten anslöts till registerenheten.

Registerenheten innehöll individuella kretskort för adress, avstånd, kurs, bäring, höjd och kommando samt ett förstärkarkort. Registerenheten satt monterad bredvid programenheten. I FD-10-s adresskort satt adresskontakten som var flygplanets digitala adress och varje flygplan hade en unik adresskontakt. Vid byte av Registerenhet måste den urmonterade enheten öppnas och adresskontakten flyttas till den Registerenhet som skulle inmonteras.

Registerenheten i FD11 ändrades så att denna adresskontakt satt utanpå enheten och fysiskt direkt tillhörde respektive flygplan.

 

FD11

FD11 bestod av tre enheter.

  • Programenhet SRT-SU40321

  • Registerenhet SRT-SU40322

  • Kraftomformare SRT-SU40323

 Funktion

Huvudfunktionen för Styrdatamottagaren FD-10 i flygplan J35B och J35D och FD-11 för J35F och senare J35J var att ta emot den från markorganisationen STRIL utsända tonsignalen med styrdatameddelandet från flygplanets radiomottagares LF-utgång. Flygradiossystemen i respektive flygplan var från början FR-13  / FR14FR-13 / FR-21  i J35B och J35D.

I J35F fanns FR-17/ FR-16 och senare infördes FR-21/21 i J35F och därefter i J35D samt i sista utförandet FR-28/21 i J35F

 

Programenheten tog emot och omvandlades den frekvensskiftade tonsignalen från radiomottagaren till pulsformad signal som synkroniserades med enhetens egen ”klocka” och som korrigerades med den mottagna signalens ”klocka” Där fanns en startkoddetektor som detekterade informationens början. Programenheten tog mot styrdatasignalen i serieform och ”packade upp den” och överförde den i parallellform till Registerenheten för vidare omvandling till analoga storheter.

Varje ord hade en kontrollbit, s.k. PC-bit som alltid såg till att varje ”ord” hade udda antal bitar. Om något ord hade jämnt antal bitar blockerades detta ord och det sist inlästa ”riktiga ordets” värde presenterades för flygföraren.

 

Registerenheten detekterade adressinnehållet i inkommande signal. ”Rätt” adress innebar att meddelandeinnehållet stegades in i de olika registren där det binära innehållet omvandlades till analoga signaler som förstärktes och gick ut till resp. indikatorsystem i flygplan i form av en 400 Hz nivå relativt en referensnivå. Dessa nivåer omvandlades i flygplanets Datacentral DS-2 till servosignaler till styrindikatorn och AHK-indikatorn. De mottagna informationerna lagrades i register på vars olika utgångar fanns en digital analogiomvandlare (Dian) för varje information. Det var en separat utgående ledare för varje fält det vill säga, skede, höjd, kommando kurs, bäring, avstånd, höjdvinkel och höjdändring. De mottagna informationen sändes vidare i analog form till flygplanets Datacentral DC-2 för vidare befordran till instrumenten. Då instrumenteringen i flygplan J35 var analog måste den mottagna digitala informationen omvandlas till en analog signal för varje fält det vill säga skede, höjd, kommando, kurs, bäring, avstånd, höjdvinkel och höjdändring (användes ej i flygplan 35).

 

Kraftenheten och Kraftomformaren strömförsörjdes av flygplanets 200V/400Hz trefassystem och satt monterad i flygplanets främre apparatrum. Båda levererade 4 olika likspänningar till Programenheten och Registerenheten. Kraftenheten till FD-10 hade dessutom reläer för antennväxling och fyra kabelanslutningar märkta ”RUND, BAKÅT, NORMAL och RESERV” . Kraftenheten i J35BD utgjorde också bädd för flygradio FR-14 kraftenhet så länge den ingick i flygplanets radiosystem.”

  

Skrivet av: Göran Hawée

 

Referenser: J35B,D F J. SFI J35F del III.

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem

 

Senast uppdaterad 2020-03-31