Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Elektronisk Presentation EP  AJ/SK37

Indikatorutrustning EP-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP-08 Indikatorer i AJ/SK37 med registrerkamera RKA-40

EP-08 Indikatorer i AJ/SK37 med registrerkamera RKA-40

 

 

 Siktlinjeindikator SI med presentation

Siktlinjeindikator SI med presentation

Större bild

 

 

 Centralindikator CI med viss presentation

Centralindikator CI med viss presentation

 

 

 Radarpanelen med  Skedesväljaren uppe till vänster

Radarpanelen med  Skedesväljaren uppe till vänster

 

Allmänt

Attack- och skolversionen av flygplanet AJ/SK37 Viggen blev utrustad med ett svenskt presentationssystem efter en specifikation från Försvarets Materielverk FMV. Den utvecklades i huvudsak av Svenska Radio AB SRA i Stockholm med vissa influenser av amerikansk presentationsteknik.

 

Uppbyggnad och funktion

 Systemets indikatorer utgjordes av Siktlinjeindikator SI och Centralindikator CI för presentation av flygdata och navigerings- och radarinformation samt information för optisk siktning. En Vågformgenerator VG och en Kraftenhet KE fungerade som understöd för indikatorerna.

 

Speciella manöverorgan för EP-08 utgjordes dels av en Skedesväljare på Radarpanelen RP för PS-37 samt ett antal  Strömställare utplacerade i förarkabinen.

 

SI uppgift var att för flygföraren presentera flyg- och målinformation i dennes normala synfält genom reflexglas och ut genom flygplanets frontruta. Enheten bestod av ett katodstrålerör med tillhörande magnetiska avlänknings- och fokuseringssystem samt ett optiskt system. Även kretsar för högspänning och avlänkningsföstärkning ingick, liksom lyspulsalstring, automatisk- och manuell ljusstyrkereglering, skyddsfunktioner och inbyggd test samt viss intern kraftförsörjning. Synfältet var maximalt 30 grader. En begränsad optikdiameter gjorde att varje öga momentant kunde iaktta symbolerna inom en öppningsvinkel på 9 grader vilket benämndes SI effektiva synfält. Dumpningsvinkeln för SI optiska axel kunde ställas om manuellt med reflexglasen antingen 3 eller 11 grader, det senare vid start och landning.

Ljusstyrkan på SI reglerades av en Ljuspulsgenerator på basis av signal av en Ljusstyrkeinställare LJUS SI och en Fotocellenhet.

 

CI uppgift var att presentera alla måldata som flygplanets siktesradar PS-37 insamlade. Enheten bestod av ett halvtons minnesrör av multimodtyp och bestod av tre elektrostatiskt avlänkade Skrivkanoner, en Flodkanon samt Minnesskikt och Bildskärm. På CI kunde samtidigt presenteras lagrad och icke lagrad information. Samtidigt kunde lagrad information raderas, vilket resulterade i mörkspårspresentation som hade större kontrast och avsevärt bättre upplösning än vid konventionell skrivning.

CI var försedd med en speciell minnesskikt av tvåeffektstyp.

Genom val av energinivå hos infallande strålen kunde en bestämd lagringsriktning erhållas. Denna egenskap utnyttjades i CI så att skrivkanonerna arbetade med tre olika energinivåer. Vitraderkanonen hade lägst energinivå medan Raderkanonen hade högsta nivån och Symbolkanonen där emellan. Grundinställningen av radarbilden gjordes med två potentiometrar, LJUS RADAR OCH LJUS S.

 

VG bestod av två funktionsdelar.

Symboldelen framställde lyspulser som erfordrades för presentation i SI och CI. Från CK-37 styrdes symbolval, tändning och släckning. Symboldelen styrde även funktionsövervakningen.

Svepdelen genererade avlänknings- och intensitets moduleringssignaler till elektronkanonerna i CI. Där ingick avstånds- och vinkelmarkeringar samt radarekon. Från CK och radar PS styrdes presentationen i stort.

 

KE försåg SI, CI och VG med erforderlig spänning och bestod av likriktare, omvandlare, filter och kretsar för styrlogik. Kraftförsörjningen till systemet kom från flygplanets sekundärskena för 200V växelström. Med Skedesväljaren på RP i läge BER matades glödspänning till CI och SI och i läge NAV (tidigast 30 sekunder efter i BER) styrdes start och avstängning av övrig krafttillförseln till systemet. Med de övriga strömställarna i förarkabinen styrdes olika presentationsmoder i olika flygskeden.

 

Funktionsövervakningen av systemet innefattade kretsar som dels övervakade symbolpresentationen och dels skyddade utrustningen från allvarliga sekundärfel. Vid fel hos EP-08 eller vissa Primärdatagivare släcktes indikatorerna helt eller delvis.

 

Funktionskontroll av EP-08 gjordes med jämna intervaller av mekaniker med inmatade testprogram i CK.

 

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-01-30

Källa: AJ/SK Beskrivning, del 1.