Operativ Tidsperiod  

 


DME - Distance Measuring Equipment

Flygburen utrustning för navigering

 

 

DME-enhet 101 - Collins 860E-3 för SK-37

 

Collins DME-42 - HKP-10

 

DME-antenn

 

FPL-37 nav-panel

 

RNAV-enhet SK-60

 

DME-indikator

 

DME King KDM-706

DME är ett system som används för att mäta avstånd mellan flygplan och fyrar på marken. Enheten i flygplanet sänder ut frågepulser till DME-fyren som lämnar en svarssignal. Genom att mäta tiden från utsänd puls till mottagen svarspuls får man ett mått på avståndet mellan flygplan och markfyr. Det uppmätta värdet representerar ett lutande avstånd som måste omräknas till det längs marken verkliga avståndet.Systemet arbetar i frekvensbandet 960-1215 MHz som är indelat i 126 frekvenser. Genom att frågesignalen från flygplanet utgörs av pulspar med antingen 12 µs (x-kanal) eller 36 µs (y-kanal) tidsavstånd erhålls 252 kanaler. Frågesignalen sänds bara när en markfyr finns inom räckhåll. För att DME-enheten ska upptäcka markfyren sänder denna kontinuerligt ut 2700 pulserpar per sekund. 

Flera flygplan kan arbeta mot samma DME-fyr. För att kunna identifiera egna svar behandlas endast svarssignaler som är synkrona med frågepulserna.

En DME-fyr kan hantera ungefär 100 flygplan samtidigt.

DME-fyrarna är samlokaliserade med VOR-fyrar därför väljs DME-kanal automatiskt när man ställer in frekvens för en  VOR-fyr.

Mätavståndet kan ställas in till max 200 NM eller max 400 NM.  Avståndsinformationen presenteras på en DME-indikator eller överförs till en navigeringsdator.

 

DME-enheter i några av Försvarets flygplan/helikoptrar.

 

FPL-37

DME-enhet var endast införd i SK-37 som ett extra stöd för piloter under utbildning. DME-enheten startade när flygplanets generator för 115V/400Hz gick igång. DME-enheten ingick som en del i navigeringssystemet och avståndsinformationen behandlades i dator CK-37. En lista på användbara fyrar fanns lagrad i CK-37 och vilka av dem som kunde användas berodde på aktuell geografisk position.

Avståndsinformationen bestod av pulståg om 32 bits som sändes till CK-37 via MEP (matningsenhet presentation) var 100 ms.
FPL-37 var inte försett med VOR.

Beskrivning SK-37 DME
SK-37 avioniksystem

 

SK-60D, SK-60E

I dessa SK-60 infördes navigeringsenhet Bendix/King KNS-80 som erhöll DME-information från en King KDM-706. Till KDM-706 var också en DME-indikator ansluten som visade förutom avstånd även fart i knop och tid till DME-fyr.

 

HKP-10

HKP-10 hade en avancerad navigeringsdatorn RAMS 3000 som erhöll nav-information från sensorerna Collins DME-42, Collins VOR VIR-30, Racal Doppler-91 samt Litton Inertial Unit LN-100.

 

 

 

Skrivet av Göran Svanborg 2019-03-10
 

  Källor: Flygvapnets Navigeringshandbok, Beskrivning FPL AJ37, Rockwell/Collins, Bendix/King.