Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Dator CK 37   AJ/SK37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principuppbyggnad

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD Programsystem princip

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datapanel DAP

Allmänt

 Attack- och Skolversionen av Flygplan 37 Viggen blev utrustad med en svenskt Central Kalkylator CK efter en specifikation från Försvarets Materielverk FMV. Den utvecklades i huvudsak av Svenska Aeroplan Aktiebolaget SAAB i Jönköping.

CK var programmerad för att utföra helautomatisk navigering inklusive tid- och bränsleberäkning, primärdata-, presentation-, siktes-, och vapenberäkningar samt funktionsövervakning och funktionskontroll av samverkande utrustningar.

De samverkande utrustningarna utgjordes av:

 • Siktesradar PS-37

 • Elektronisk Presentationsutrustningen EP-08

 • Styrautomat SA-06

 • Luftdataenhet LD-4

 • Flygradio FR-22/24

 • Navigeringssystem AJ37

 • Radarhöjdmätare RHM

 • Flyglägesinstrument FLI-37

 • Taktiskt Landningssystem TILS

 • Igenkänningsutrustning PN-797

 • Motmedelsutrustningarna APP-27.

 CK kunde i sin funktion uppdelas i fyra delenheter såsom Kraftförsörjning. Central processor innehållande Minnes- och In-utenheter.

Som komplement till CK37 kunde även räknas två särskilda enheter. Dessa utgjordes av:

 • En Matningsenhet för presentation MEP vilken svarade för sådan anpassnings- och omkopplingsfunktioner som ej lämpligen kunnat förläggas till datorn eller med samverkande enheter.

 • En Multiplexbox MPB som möjliggjorde att information från flera olika givare togs in på en och samma ingång i datorn.

Funktion

 CK utgjorde en generell räkneenhet i flygplanet och var en dator av digital typ med bland annat följande egenskaper:

Snabbt och direkt tillgängligt minne för program och data.

In- och utsystem med analoga, serie- och parallellbinära kanaler

Avbrottssystem för realtidsoperationer

Inbyggd funktionsövervakning

 

CK medverkade i systemfunktionerna genom att lösa beräkningsmässiga, logiska och administrativa uppgifter i samverkan med ovan nämnda anpassningsenheter och andra system.

 

CK arbetar med tre delprogram bestående av:

 

Huvudcykelprogrammet genomgicks cykliskt cirka 10 gånger / sekund och bestod av ett antal delprogram:

 • Begynnelsevärdesättning BV

 • Väntecykelprogram VC

 • Inprogram IN

 • Huvudlogikprogram HL

 • Luftdataprogram LD

 • Fartvektorprogran V

 • Fyrnavigeringsprogram FN

 • Fixtagningsprogram FX

Från dessa program gjordes även uthopp till ett antal standardprogram SP när så erfordrades.

 

Avbrottsprogrammet hade högre prioritet än övriga program och avbröt pågående beräkningar även med intern prioriteringsordning.

 

Temporära program användes vid prestandakontroll och fellokalisering PF och lästes in från yttre utrustning.

 

Programfunktionerna bearbetades vid periodisk genomgång av delprogrammen i så kallade programcykler.

Vid strömsättning av CK sätts begynnelsevärdena i varje delprogram. Ett väldefinierat starttillstånd gällde då för programsystemet.

CK arbetade i reell tid varvid data matades in, bearbetades och matades ut tillräckligt snabbt för att kunna ingå i de reglersystem som flygplan och föraren utgjorde.

De olika delprogrammen i CK var indelade i programblock vilka omfattade all beräkning inom delprogrammet som skulle utföras med samma frekvens. Inom programcyklerna gjordes vid behov uthopp till standardprogram för trigonometriska och algebraiska beräkningar. Ett antal programavbrott var organiserade i prioriteringsordning för att avbryta pågående beräkning vid ex vis kraftavbrott till CK.

Den ovan beskrivna organisationen av programmen i CK gällde under flygning och markkörning. Vid test övertogs styrningsfunktionen i operativsystemet till stor del av testadministrationsprogrammet.

Flygförarens och teknikers kommunikationen med CK utfördes via en Datapanel DAP.

 

I början av 1990-talet ändrades CK-37 programvara i och med införande av mer datautrymme samt moderniserades vissa andra system.

 

Skrivet av Göran Hawée 

Senast uppdaterad 2019-01-27

 

Källa: JA37 Beskrivning, del 1 och 4.