Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

Bränslemätsystem

Flygplan 35                                                 Notis 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorer

 

 

Förstärkaren

 

 

 

Justerlåda inre system.

 

 

 

Justerlåda FT

 

 

 

Givare princip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanseringsrelä

 

 

 

 

 

 

 

Provknappar F och B

kabin

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränslemätsystemets principschema.

Större bild.

 

 

 

 

Omkopplare Mätsystem FT

kabin

Allmänt

 Alla versioner av Flygplan 35 var utrustade med  bränslemätsystem av kapacitiv typ, där givarna utgjordes av kondensatorer som ändrade sin kapacitans och sitt växelströmsmotstånd i överensstämmelse med bränslemängden i tankarna. Kapacitansändringen i sin tur orsakades av att bränsle hade dubbelt så stor dielektricitetskonstant / täthet som luft. Givarna bestod av rörformade parallellkopplade kondensatorer nedsänkta i tankarna varvid givarnas sammanlagda kapacitans i varje ögonblick var ett direkt mått på bränslevolymen i tankarna.

För att inte bränsle med olika densitet och därmed olika  dielektricitetskonstant / täthet skulle påverka mätresultat, fanns i systemet en referenskondensator som alltid låg nedsänkt i bränsle samt var inkopplad i systemet så att variationer i täthet korrigerades.

 

Uppbyggnad

 Bränslemätsystemet utgjordes av följande enheter och detaljer:

 • Bränslevolymindikator

 • Förstärkare F och B

 •  Justerlåda Inre system

 •  Justerlåda FT (35DEFJ)

 • Givare Bakre gruppen (6 st 35ABC, 8 st 35DEFJ)

 • Givare Främre gruppen (4 st 35ABC, 6 st 35DEFJ)

 • Givare Fälltankar FT (3 st i varje).

 • Balanseringsrelä

 • Manöverreläer

 • Reglerventiler F och B

 • Omkopplare, Tryckströmställare

 • Isolationstransformator

 • Sammankopplande kablage

Systemet hade utvecklats av Smith i England vilka levererade all ingående apparater till flygplanen utom Reglerventiler och Manöverreläer. SAAB förband dessa apparater i flygplanets elinstallation där ett flertal ledningar var skärmade och av koaxialtyp med anledning av systemets känslighet för störning.

 

Funktion 

Mätsystemet var uppdelat i två av varandra oberoende mätkretsar, en för främre tankgruppen och en för bakre tankgruppen. Bränslevolymen i grupperna mättes således var för sig och indikerades på varsin visare i Bränslevolymindikatorn i förarkabinen, en märkt F för främre gruppen och en märkt B för bakre gruppen. Indikeringen visade bränslemängden i % av fulla tankar. Härigenom gavs också möjlighet för reglering av bränsleflödet från tankgrupperna varigenom tyngdpunktsvandring under flygning eliminerades

 

Mätkretsen för den bakre tankgruppen omfattade en givare i varje tank, totalt sex parallellkopplade givare. Givarna var via den för båda mätkretsarna gemensamma Justerlådan anslutna till en Förstärkare som avgav styrsignal till indikatorns visare B för bakre tankgruppen

 

Mätkretsen för den främre tankgruppen var uppbyggd på analogt sätt som bakre gruppen, men med den skillnaden att i denna tankgrupp i flygplanversionerna för 35ABC ingick två bortmonterbara extratankar inrymmande varsina givare. För att Bränslemängdindikatorns visare F då skulle visa 100% vid full tankgrupp fanns på en Justerlåda en strömställare EXTRATANK med lägen MED eller UTAN vilken anpassade mätkretsen för kapacitansändringen. I J35AB kunde dessa tankar monteras i stället för automatkanonerna AKAN när de användes, medan de i SK35C var permanent monterade eftersom denna version inte hade AKAN. I J35DFJ användes inte extratankarna i AKAN-utrymmet.

 

När flygplanen 35DFJ efter beslut av flygledningen behövde extra bränsle monterades två fälltankar FT i par under flygplankroppen. Dessa innehöll tre parallellkopplade givare vardera som med omkopplare MÄTSYSTEM FÄLLTANK i läge TILL i kabinen kopplades in i mätkretsarna, vänster FT till främre gruppens system och höger FT till bakre gruppens system. För rättvisning kopplades även kapacitansföhållandet om i Justerlådan med en reläfunktion. Bränslemängdindikatorn visade då 39% på F- och B-visarna vid fulla FT vilket motsvarade mängden analogt med inre systemets mängd.

 

 

 

 

 

 

Bränslebalanseringskretsen omfattade två reglerventiler, en för varje grupp. Ventilerna manövrerades via Manöverreläer av ett Balanseringsrelä som styrdes från en balanseringspotentiometer i Bränslevolymindikatorn. Då ventilerna var öppna leddes bränslet från tankpumparnas trycksida tillbaka till samlingstankarna i respektive tankgrupp, så att mindre bränsle förbrukades från den tankgrupp vars ventil var öppen. Under flygning var alltid en ventil öppen och en stängd och skiftade läge då bränslevolymmätarens visare indikerade en differans på 4 % mellan grupperna.

 

Funktionsövervakningen indikerade fel i signalbehandlingen till indikatorn (förstärkarfel) och presenterades genom att det berörda systemets visare vandrade moturs mot 0 % och stannade strax där under.

 

Funktionskontroll av systemens mätkretsar kunde ske i drift  med två återfjädrande tryckströmställare i kabinen märkta PROV BRÄNSLEMÄTNING, FRÄMRE, BAKRE. Vid intryckning gick berört systems visare mot 0 % och när knappen släpptes ut vandrade visaren åter till ursprungsvärdet om systemet fungerade som det skulle. Om visaren i stället stannade när knappen släpptes ut fanns ett fel någonstans i systemet.

 

Mätsystemets principiella arbetssätt utgjordes av en kretskoppling som kan jämföras med en Wheatstone-brygga. Främre och bakre gruppens bryggor fungerade helt lika, endast den gemensamma Justerlådan skilde dess funktioner något.

Strömkällan till bryggkopplingen utgjordes av en  Isolationstransformator matad med 115V, 400Hz vars sekundärlindningar gav glöd- och anodspänning till förstärkarens elektronrör samt matar bryggan och en referenspotentiometer, styrd av visaren i indikatorn med anpassade spänningar med 0- respektive 180-gradigt fasläge. I bryggans nedre ben, punkt 9 (180 grader) matades alla givare samt justerkapacitansen för ”Tom” tank. Givarnas kapacitanser jämfördes med en fast kapacitans matad från bryggans övre ben, punkt 6 (0 grader). Utspänningen från den jämförelsen i punkt B (0- eller 180 grader), jämfördes också i samma punkt med utspänningen från referenspotentiometerns löpare i indikatorn som i sin tur var kopplad till ingången på förstärkaren. Vid tomma tankar och vid obalans i punkt B förstärktes felsignalen i förstärkaren med hänsyn till fasläget och den utgående spänning drev en 2-fasmotor via en utväxling visaren och löparen på referenspotentiometern i indikatorn som dels återställde balansen i bryggan och dels visaren att visa 0 %. Eventuell felvisning kunde justeras med ”Tom”-kapacitansen. Vid  fulla tankar drev obalansen i punkt B motorn via förstärkaren visaren till 100 %. Eventuell felvisning kunde justeras med ”Full”-kapacitansen.

Vid omkoppling till mätning av bränslemängden i FT växlade ett relä i Justerlådan för FT, styrt från omkopplaren MÄTSYSTEM FÄLLTANK i kabin, bort inre systemets givare och kopplade in FT-givarna.

 

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-01-19

 

Källor: Beskrivning Flygplan 35ABCDEFJ