Operativ Tidsperiod
 

 

 

 

 

Styrautomatinstallation AJ37 (SF, SH, S, SK)

Automatisk Fartkontroll AFK

 

 

 

AJ37
AJ37

 

 

SH37
SH37

 

 

SF37
SF37

 

 

SK37
SK37

 

 

AJS37
AJS37

Viggenflygplanen AJ37, AJ37SH, AJ37 SF och SK37 samt AJS, AJ37SF och AJ37SH hade ett elektrisk manövrerat farthållningssystem utvecklat av Saab. Konstruktionsmässigt ingick AFK i motorgruppen men det betraktades alltid som en del av SA.


AFK uppgift var dels att automatisk hålla en viss fart för flygplanet och dels en viss anfallsvinkel ALFA. Systemet användes företrädesvis under landningsfasen för att avlasta piloten.


AFK fick sin fartreferens Vi från Luftdatasystem LD-4 och ALFA från en Anfallsvinkelgivare ingående i Högalfavarningssystemet samt viss stöttning från en Accelerometer och en Tipproderlägesgivare. Dessa faktorer behandlades i en Elektronikenhet vars utsignal styrde en motor på gasreglaget och därmed flygmotorns varvtal.


AFK kopplas in genom att gasreglagets reglagebroms fördes ned varvid en lampa AFK tändes.

AFK arbetsfunktioner indelades i 3 olika moder.

  • MOD 1, är verksam när landstället är infällt och ger en reglerad indikerad fart Vi på 550 Km.

  • MOD 2, är verksam när landstället är utfällt och ger en jämviktsfart motsvarande ALFA 12 gr vid lastfaktor 1G.

  • MOD 3, är verksam när landstället är utfällt och en strömställare ALFA 15,5 gr är intryckt vilket ger en jämviktsfart motsvarande ALFA 15,5 gr vid lastfaktor 1G.

Accelerometerinformationen var verksam i mod 2 och 3 för uppsnabbning av systemet och Tipproderinformationen var verksam i samtliga moder, också för uppsnabbning av systemet.


Hela AFK-funktionen övervakades dels av piloten själv, dels av begränsning i styrningen av gasreglaget och dels av en automatisk övervakning i Elektronikenheten som då kopplade ur AFK och tände en lampa AFK FEL på en Varningstablå.


Piloten kunde på grund av observerat fel, manuellt koppla ur AFK genom att reglagebromsen fördes uppåt varvid lampan AFK slocknade. Han kunde även koppla ur AFK med en snabburkopplingsknapp på gasreglaget eller genom att övermanna gasreglaget manuellt. I de båda senare fallen tändes AFK FEL på en varningstablå..

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2018-04-08.

Källa:
FPL AJ37 Beskrivning del I